Category Archives: Wisdom for All

සිංහල කැඩුම් බිඳුම් වෙද පොත


ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම)ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම) එතුමාගේ මුණුපුරු ඩබ්. ජී. ජේමිස් වෙදමහතා විසින් පිරිසිදු සිතින් ම ගල් කැටිගම පදිංචි ඩබ්. පී. ගණිතාවෙද මහතාට ලියා දුන් වගයි.

පරිගණක යතුරුලියනය සහ බ්ලොග් සැකසුම එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත. 071-4161082

—භෙසජජගුරු නමසකාරාමි—

1 පළමුවෙන්ම ගහෙන් වැටුන මිනිසෙකුට ශරීරයට දෙන බෙහෙත් කැඳ

1 ගංසූරියා පොතුල මුරුංගා පොතු කොටා වතුර වක්කර අනා ඉස්ම මිරිකා අරගෙන එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, සුදුළුනු අබ වදකහ මේවා එක තරමට ගෙන අඹරා කසායට දියකර තණහාල් දමා ලිප තබා පැසවා කැඳ සාදා සහිඳ ලූණුල එක්‍ෂරු තෙල් දමා දෙනුග (උදේ සවස*

2 බඩ පාචනයට දෙන බෙහෙත් 2 හීන් මෑ කරල් වගේ ඇති හීනුක් පලූ ගෙන කොටා පැනි වක්කර අනා මිරිකා ලිප තියා පැසවාගෙන එම ඉස්මට හිරියල්ල ගෝකටු කිරිල දමා දෙනු (බඩ පාචනය වෙයි*

3 කොහිල ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා පැසවා එම මාත්තු දමා දෙනු.

4 කොල පතොක් තොලල මුල් ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කොට අනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන පෙරා තණ හාල් දමා පැසවා කැඳ හදා දෙනු. (පෙරාපු ගානට පාචනය වෙයි*.

5 දෙහි කොල පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, අබ, නෙල්ලි, සුදු’නු, වදකහ එක තරමට ගෙන අඹරා ඉස්මට දියකර තණහාල් දමා පැසවා දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, කරප්පනට සිය’ රිදුම් බඩ පිරුම් ගුණ වේ*.

6 තැල්මට තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙන කොටා පැන් වත්කර මිරිකා ඉස්ම ගෙන එම ඉස්මට අර’ ගෙඩියක් කුඩුකර දමා හීනටි හාල් පිටි දමා තල තෙල් වත්කර පැසවා බොන්න දෙනු. පත්තුව සියඹලා කොල, තැඹිළි පොල් මල් කොටා මිරිකා එම ඉස්මට අමුකහ, හීනටි හාල් පිටි දමා දියකර පත්තුව පැසවා දමන්න. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, තැල්මට යහපති.

7 කඳට ලේ බැස්සාට කොල්ලූ දෝතක් ගෙන කබලෙන් බැද තම්බා දිය ගෙන එම ඉස්මට දෙහි මුල්, දොඩම් මුල්, නික මුල්, කොහොඹ මුල්, කලූවෙල්ලංගිරිය මුල්, ෂත්සඳ මුල්, මුරුංඟා මල් මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකා එම කසයට දෙදුරු, මොදගං, තිප්පිලි, කරාබු, වසාවාසි, සාදික්කා, ඉඟරු මිරිස් සුදු’නු, අබ, වදකහ, අර’, ගොරකා යන මේවා අඹරා දෙකට බෙදා පංගුවකට ජාපාල කොල හැරදමා අඹරා ගුලිය තියා ජාපාල දැම්මේ තැති ගුළිය කසායට දමා දියකර පැසවා හවසට පත්තියමට දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, ඇඟ රිදුමටද යහපති*.

8 අඩිස්සියට අර’, ඉඟරු, හඳුන්, වැල්මී, සුදු’නු කුඩුකර දමා කුරුම්බා ගෙඩියේ පැසවා දෙනු. කල් ගිය ඒවාට දෙන බෙහෙත. තිරස්ස වලලූ මුල් කුඩුයි, අර’, ගම්මිරිස් මේවා කුඩු කර එක තරමට ගෙන අඹරා කුරුම්බා ගෙඩියට දමා පැසවා දෙනු.

9 ගහෙන් වැටී ඇට කැඩුනාට බඳින බෙහෙත බෝ පොතු කොල ගෙන අමු කහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනවා වේල් හතරයි. (උයද සවස*

10 ඊටම රිටි පොතුගෙන කහ, ලූණු දමා හොඳට රත්වෙන තුරු වනෙන් කොටෙ මලවා බඳිනු.

11 ඊටම කොට කිඹුලා කොල පොතු ගෙන කහ ලූණු දමා කොටා පැහිච්ච පොල් දමා නැවත කොටා කබලෙන් මලවා බඳිණු.

12 පොඩි ළමුන්ට ඇට්ට මුඩංගා කොල, පොතු, අමුකහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු.

13 හාතාවාරිය කොල, නවහන්දි, බැල තණ, අමුකහ, ලූණු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිණු.

14 පුවක් මල්, ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

15 ඊටම හොක්‍ෂ අල කහ , ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

16 ඊටම වල් දෙහි කොල පොතු අමුකහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

17 හන්දිවලට බඳින බෙහෙත ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා ඊට එක්‍ෂරු තෙල් අනා තුන් වරුවයි. මී තෙල් අනා තුන්වරුවයි. කබලෙන් මලවා බඳිනු.

18 ඊටම මී කොල පොතු ගෙන කොටා මී තෙල් අනා කබලෙන් මලවා බඳිනු (වේල් හතරයි* උදය සවස

19 කල් ගිය අමාරුවලට බඳින බෙහෙත/ ගල් වුන හන්දි පොඟන්ට පළමු බෙහෙත. දැමුනු පොතු පහලට ගලවා ගෙන පිට පොත්ත කුරුටු ගා හොඳින් තලා අමුකහ ලූනු අඹරා ඇතුල් පැත්තේ තවරා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනවා.

20 ඊටම දුනුකේ බොඩ වැටකේ බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා හීනටි හාල් පානු වතුරෙන් තම්බා බඳිනු.

21 ඊටම කෙටල අල කහ ලූනු දමා කොටා පොල්කිරෙන් 4 වරුවයි. එල කිරෙන් 4 වරුවයි.

22 ඊටම ලබු ගෙන කහ ලූනු දමා අඹරා 3 වරුවයි මෙම බෙහෙත් වලින් මෙලෙක් වූ පසු සැර බෙහෙත් බඳිනවා.

23 ගොඩ කිරල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැය 1 යි* මහ’ අයට බෙහෙත් සැර විදියට තියන්න පැය 1 1/2 බෙහෙත් ලිහා මෙලෙක් බෙහෙත් තෙල් ගා හොඳින් තවන්න

24 …..

25 ඊට පසු කෑලිය පොතු ගෙන බත් කැඳෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු (දවසයි*

26 දිය බුබු’වලට සියඹලා කොල තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙනකොටා ඊට පැහුණු උණුවතුර ඉස මිරිකා එස ඉස්මට අමුකහ හාල් පිටි දමා නැවතත් පත්තුව පැසවා දමනු. (උදය – සවස*

27 ඊටම (දිය බුබු’වලට බඳින්නට* ඉරමුසු අල සහ එම කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (දිය බුබුල් සුව වෙන තුරු* දිය බුබුල්වල තුවාලවලට සහ පිළිස්සුන තුවාලවලට

28 තෙලක් තෝර කොල අමු කහ පැහුන පොල් දමා කොටා උණුවතුර වත්කර අනු ඉස්ම මිරිකා ගෙන එම ඉස්මට අමුකහ අඹරා දිය කර ලිපෙන් පැසවා තෙල් සිඳ තුවාලවලට ගානු. (අත්දුටුවයි*

29 බත් ඉතිරෙන හන්දිය ගෝන අං මුව අං මී අං ඇත් දත් මේවා කුඩු ඇරගෙන හිඟුරු පොතු නෙ’ම් අල මේ වා එකට කොටා මලවා බඳිනු. (බත් ලිප තියා බඳිනු – ඉතිරෙන කොට හන්දි වදී*

30 ඊටම කොහොඹ කොල පොතු පොඩා කොල බිං තඹුරු කොල ලබු කැන්ද කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. මස් බැද්දවැල ඉරා එම පටෙන් බඳිනු පැයකින් හන්දි වදී. කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා ඇට්ටමුඩංගා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

31 බාලයින්ට බඳින බෙහෙත. නිතුල් පොත්ත අගින් මුලින් ගලවා බෙහෙත් පොත්ත තලා උණු අ’වේ තම්බා කහ ලූනු අඹරා බෙහෙත් පොත්තේ ගා භාජනයක තියා පොල් කිරී මිරිකා අත් උණුහුං පදමට බඳිනු

32 ඊටම මී ගහේ බේඳුරු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පැයෙන් හන්දි වේ.

33 ඊටම තැල් කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පසළොස් පැයට හන්දි වේ.

34 බෝ මී පොත්ත ගෙන දොඩං ඇඹුල් කොරහට වක්කර බෙහෙත් පොත්ත ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි අඹරා දියකර පත්තුව පැසවා ගානු. (තැල්මට රිදුමට*

35 අවහන්දියට දඹ පොතු කටුකෑලිය පොතු බැල තණ පුස්වැලේ පොතු දමුන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කපා කොටා පොල්කටු අඟුරු උණු බත් දමා කොටා එක්‍ෂරු තෙල් අව හන්දියේ ගා එම බෙහෙත් එක්‍ෂරු තෙලෙන් මලවා බඳිනු ( බැඳ දවසකට පසුව මෙලෙක් වුන පදමට මුල සිට බෙහෙත් බඳිනු*

36 අව හන්දියට තරණ ගහේ කොල පොතු දෙවණක් පමණ කොටා පැන් වත්කර තම්බා ගෙන ඒ ඉස්මට ලූනු කැට මිටක් විතර දමා කකාරා ගානු. (ලූනු බෙහෙත් පැණිය*

37 අව හන්දියට බෙහෙත් ඇත් පෝඩා කොල හීරැුස්ස බැලතණ පොල් පලා හීන් බුහුටිය කොල කොබ්බෑ කොල පොතු බිංතඹුරු මෙකී කොල ගෙන පැහිච්ච පොල් දමා කොටා බේසමකට දමා උණුවතුර ඉස හොඳට අනා තැටියකට මිරිකා අවුවෙන් පැසවා තෙල් කිරි ගානු. තෙල් කිරි පැසෙන තුරු මිරිකූ බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා බඳිනු. (දින තුනයි*

38 අව හන්දියට ඇත් පෝඩා කොල වරකා පොතු එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා තතියා ගොන් කැකිරි කොල පොල් බෑවක පොල් දමා කොටා ඉස්ම මිරිකාගෙන තෙල් කිරි දමා තවා බැවත බෙහෙත් බඳිනු. (හන්දි වදී*

39 ඉදිමුමට පලූ කාඩි කරණ මෙකී පොතු කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

40 ඊටම කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු.

41 ගෑමට බෙහෙතක් අඹ පොතු දඹ පොතු කහට පොතු හුලංහික් පොතු කෑලිය පොතු දමන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර තම්බාගෙන ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ සුදු’නු වදකහ අඹරා දියකරනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි බඹර පැණි මී පැණි දක්‍ෂුවැල්ල පැණි කිතුල් හකුරු තල් හකුරු දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු. (තැල්මට ඉදිමුමට හොඳයි* පැනි පත්තුව

42 ඊටම බෝම් පොතු ගෙන ඇඹුල් දොඩම් ඉස්මෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට යබර ගල් පු’ස්සා කුඩුකර දමනු. ඉරිගොන්පස් කුඩුකර දමනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි අබරල අලයක් පු’ස්සා අඹරා දිය කර කුලංබුව හදා දමනු. (ඉදිමුමට තැල්මටඇට තදවීමට හොඳයි*

43 ඊටම හුලං හීන් පොතු ප’ පොතු කැටකාල පොතු දඹ පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණූවතුර දමා අනා එම ඉස්මට මී පැණි කිතුල් පැණි වත්කර පැසවා ගානු.

44 තෙල් කිර නවහන්දි හාතාවාරිය කොල බැලතණ පොල්පලා හීරැුස්ස පෝඩා කොල කොබ්බෑ කොල තරණ කොල පනං පෙති කුප්පමේනිය වේලා කොල අමු කහ අරං කහ අමු ඉඟුරු වදකහ රතු’නු සුදු’නු මේවා එක තරමට ගෙන දෙවනුව තැඹිලි පොල් දමා කොටා භාජනයක දමා උණුවතුර වත් කර අනා මිරිකා තඹ තැටියේ අවුවේ පැසවා තේල පෑදෙන විට ඊට ක’ දුරු සිදුරු අසමෝදගම් පල්ලමානික්කම් කබලෙන් බැද කුඩු කර දමා තෙල් හොඳින් පැහෙන විට ගානු. එම බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා තෙල් පැහෙන තුරු තුන් වරුවක් පමණ බඳින්න. (නහර මොලොක් වී හන්දිය හරියයි*

45 අතපය කොර දිගෑරෙන තෙල හාතාවාරිය කොල ඉරමුසු අල සහ කොල නව හන්දි බැල තණ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර ලිප තියා රත් කර තුන් දිනකට පසුව බෙහෙත් රත් කර ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමොදගං පල්ලමානික්කම් තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අමුකහ අරංකහ ඉඟුරු රතු’ණු සුදු’නු ගුලියක් අඹරා තියා එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා තෙල පදමට එන විට සරක්කු ගුලිය දමා පැසවා දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු. (නහර තදවීමට පරන ගල් වුන හන්දිවලට තුවාලවලටද ගින්දරෙන් වුන තුවාලවලටද හොඳයි*

46 මහා හන්දි තෙල ගොඩ කිරල කොල පොතු ක’වෙල්ලංගිරිය කොල පොතු බෝකොල පොතු වල් දෙහි කොල පොතු කෙතාට කිඹුලා කොල පොතු හැකිරිල්ල කොල පොතු අහු බුකුන්ද කොල පොතු ගොනුකෑවැල් නව හන්දි සිවිය අල කොල සම්දාන කහටකොල පොතු අංකෙන්ද කොල පොතුකැටකාල කොල පොතු ලූණුවරණා කොල පොතු මී කොල පොතු පෝඩා කොල බැල තණ පොල් පලා ඇට්ටේරිය කොල පොතුවලට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි කරාබු නැටි වසාවාසිය සාදික්කා අර’ බු’ නෙල්ලි එනසල් ඉඟරු ගම්මිරිස් අබ වදකහ සුදු’නු අමුකහ අරංකහ කොහොඹ ද’ කුබද’ වේලා ද’ මුරුන්ගා ද’ අමු කහ එක තරමට ගෙන ආරා ගානු.

47 පෙනෙල කොල ගෙන අමු කහ ලූනු සමග අඹරා තල තෙලෙන් උයා ගානු (වේල් හයයි උදේ සවස*

48 ඊටම බෝ කොල පොතු නවහන්දි ගෙන අමුකහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳින්න. (වේල් 6 යි උදේ සවස*

49 ඊටම බෝමි පොතු ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා තල තෙලෙන් උයා බඳින්න. (වේල් 4යි*

50 ඉදිමුමට කෙවුමට රිදුමුට පත්තුව කරන කොල ගෙන කොටා වතුර වත්කර තම්බා මිරිකා රොඩු අයින් කර එම ඉස්මට හීනැටි හාල් පිටි අමු කහ ලූනු කැට දමා දිය කර පත්තුව පැසවා ගාන්න. (වේල් 6 යි*

51 බඩ යෑමට අර’ කලං 6යි පිටිසීනි කලං 6යි දෙකම එකට අඹරා උණු වතුරටදිය කර වසා තැන්බූතැන් පසු එක්‍ෂරු තෙල් කළඳක් දමා දෙනු. බඩ යෑම වැඩි උනොත් රත් තැඹිලි වතුර දෙන්න ඊටම සුදු හඳුන් දෙහි ඇඹුලට දමා දෙන්න.

52 තැවුම් කිහිපයක් ලූණුවරණා කොල පොතු අමුකහ ලූණු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු. (තෙල් රත්කර ගා හොඳට සමන්හැර තවනු* තැල්මටයි.

53 වාතයට මුරුංගා පොතු ඉඟරු සුදු’නු අබ ගම්මිරිස් කහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු.

54 බත් ඉතිරෙන හන්දියට ලූනුවරණා පොතු අට්ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු (බත් ඉතිරෙන විට බිඳුනු හන්දි වදී*

55 තිස් පෑ හන්දියට කොතලහිඹටු කොල පොතු කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලේ මලවා බඳිනු (අත් දුටුවයි*

56 දෙවන බෙහෙත කල් ගිය කෑලිය වැලක පොතු ඇත්පෝඩා කොල කොබ්බෑකොල පොතු බැලතණ මේවා එක තරමට ගෙන පොල්කටු අඟරු බත් කැඳ වත්කොට කොටා මලවා බඳිනු (පැය 6ක් හැර මුදනු හන්දි වෙයි*

57 ඊටම ඇට මුරුවා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු තිස්පැයකින් හන්දි වෙයි.

58 ඊටම බොරදමුන පොතු උගුරැුස්ස පොතු සුඹු’ හැර කොටා පැන් වත්කර ලිප තියා තම්බා ගෙන මස්බැද්ද පොතු හිරමණෙන් ගා ඒවාට දමා කිතුල් හකුරු ලියා දමා අනා කබලෙන් උණුගන්වා බඳිනු. (තිස්පැයයි අත්දුටුවයි*

59 ඊටම ගුරුලද’ බත්තිඹිරි මදමේවා ගෙන අඹරා උණු ගන්වා බඳිනු 60 ඊටම ගුරුල පොතු පොලු් කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

61 ඊටම බැලතන දඹ පොතු පැහුන හීන් බටු එලබිංතඹුරු මිදැල්ල පොතු මේවා ගෙන පොල් පොලුකටු අඟුරුදමා කහ ලූනු දමා කොටා උණුගන්වා බඳිනු (තැල්මට කෙවුමට බිඳුමට*

62 ඊටම අට්ටික්කා පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තිස් පැයට හන්දි වෙයි*

63 හත් පෑ හන්දියට නව හන්දි කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු

64 තිස් පෑ හන්දියට පුවක් ගොබ එම බොඩ දුනුකෙයියා ගොබ සහ එම බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳනු

65 පැනි තෙල ඇටමුරුවා පොතු කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන පැසවා ගානු (බිඳුනු තැන් හන්දි වෙයි*

66 එක් පෑ හන්දියට පොඩි හනස්ස ඳ’ හිඟරු පට නිතුල් මුල් දියලබු වැල් නික පොතු කලහ පොතු ගස් කැප්පෙටියා මුල් පිල මුල් නවහන්දි මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැයට හන්දි වෙයි*

67 ඊටම පොල් මල් තල් ගහේ පොතු බෝ මී පොතු මෙකී දේ කොටා උණුවතුර ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු.

68 තව තෙල් කිරක් පැපොල් ද’ කිරි අඟුන කොල පොල් ගෙඩියක පොල් දමා කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට දේදුරු මොදගං වදකහ පල්ලමානික්කං මේවා කුඩුකර දමා පොල් කිරි තැටියට දමා අවුවේ පැසවා ගානු (බිඳුනාට තැල්මට කෙවුමට පේන්දුවට යහපති අත්දුටුවයි*

69 ඊටම බැලතණ අමුකහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

70 හැටපෑ හන්දියට නවහන්දි හාතාවාරිය කොල එලබිංතඹුරු කොල ඔලිඳ කොල කොබ්බෑ කොල මේවා ගෙන පොල් දමා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හැටපැයට හන්දි වෙයි අත්දුටුවයි*

71 හන්දිවුන තැන කෙවුමට වැල් පෙනෙල කොල ඔලිඳ කොල අඳුන් තැල් කොල හීරැුස්ස ඳ’අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. එම බෙහෙත් බැඳ උණු දිය වත්කරනු.

72 තෙලට – තුවාලවලට ඇඹුල් නැති දෙහි පිංචි සිහිනිවට ලියා තලා තෙලට දමා ඉඟුරු සුදු’නු ගම්මිරිස් මෙකී දේ චූර්ණ කර තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තෙල් ගානු. උණු වතුරෙන් සෝදනු කැපුන් කෙටුන් තුවාල ගුණ වෙයි – අත්දුටුවයි*

73 ඊටම බොල්පනා මුලේ පොතුයි ඉඟුරු කුඩුයි පොල්බෑවේ පිට කුරුටුයි මෙකී දේ එක හරියට කුඩුකර තුවාලවලට දමනු (ලේ හිටියි තුවාල පෑහෙයි අත්දුටුවයි*

74 ඊටම තිබ්බටු මුල් දෙහි ඳ’ කුඩු කර තුවාල වලට දමනු

75 තුවාල තෙල කරඳ පොතු කටුකෑලිය පොතු හීං දඹල කොල පොතු ගොන් කැකිරි කොල ඉරමුසු කලාඳුරු නුගඅර’ ඇහැටුඅර’ රසකිඳඅර’ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා පැන් ඉස ඉස්ම මිරිකා ගෙන හැලියකට වත්කර පොල් කිරි දමා පැසවා ඊට පල්ලමානික්කං බිංදුම්මල පිඹුරු ඇට මේවා අඹරා තෙලට දම දිය නැතිව සිඳ තුවාලයට දමනු තෙල් තුවාලයට පිඹිනු. (අත්දුටුවයි*

76 තිස්පෑ හන්දියට හොක්‍ෂඅල හිරමණෙන් ගාගෙන කහ ලූනු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දිවෙයි*

77 පත්තුව මානෙල් මල් කොල කොටා පැන් වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන හීනටි හාල්පිටි දියකර පැසවා ගානු

78 ඊටම – තෙලට හීන්දඹළ කොල පොතු ලේ වැරැුල්ල සහමුලින්ම ලෙන මොණරකුඩුම්බිය හොක්‍ෂඅල මෙකී දේ එක පමණ ගෙන ෙඉස්ම ගෙන පොල් කිරි වත්කර තැටියකට දමා අවුවෙන් පැසවා ගානු (තැල්මට කෙවුමට රිදුමට පේන්දුවට*

79 කරේ බඳින බෙහෙතට අන්දර කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා එම පටෙන් කරේ බඳිනු (හන්දි වෙයි*

80 තුවාලයට වෙම්බඩංගා ඳ’ පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ගුණ වේ*

81 ඊටම දෙමට ඳ’ මුල් කරඳ ඳ’ මුල් අමු කහ දමා තලා මී තෙලෙන් මලවා බඳිනු.

82 ඊටම කෝවක්කා කොල අමුකහ දමා තලා බඳිනු

83 තැල්මට මී පොතු කෑලිය පොතු එක තරමට ගෙන වනෙන් කොටා වතුර ඉස මිරිකා හීනටි හාල්පිටි දමා කැඳහදා පොවනු (තැල්මට රිදුමට ඇවිළිල්ලට කඳරිදුමට යහපති*

84 ඊටම කිරිය පොතු හික් පොතු මෙකී දේ එක පමණ ගෙන කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම ගෙන පැසවා ගානු. (බිඳුමට තුවාලෙට යහපති*

85 තුවාල තෙල ඔළිඳ කුඹුරු පිල ගොන්කැකිරි සේරු කැප්පෙටිය තිබ්බටු මදුරු මේවා ඳ’ එක තරමට ගෙන අඹරා පොල්තෙලට දියකර ලිප තියා ඊට දෙදුරු මොදගං තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අබිං ලූනු වේලූනකහ මෙකී දේ අඹරා තෙලට දියකර දිය නැතිව සිඳ ගානු. (තුවාල ඔඩු ගුණ වෙයි*

86 තිස්පෑ හන්දියට ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මී තෙලෙන් තුන් වරුවයි. එක්‍ෂරු තෙලෙන් තුන් වරුවයි. (උයද සවස*

87 ඊටම මස්බැද්ද පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

88 තුවාල වූ අයගේ සිහි නැතිවූ විට කරල්සැබ්බ කොල මුල් ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන නස්න කරනු සිහිය එයි.

89 බිඳුන තැන ලේ යනවාට කැහිපිත්තන් කොල ගැඩුඹ කොල අර’ ඉඟුරු සුදු’නු වියළි කහ ගෙන කොටා මලවා බඳිනු සන්දි වෙයි. ලේ හිටියි

90 වනයට කුඩුමිරිස් ඳ’ පොඩිහීරැුස්ස ඳ’ පුපුල ඳ’තොලබෝ අල මේවා එක තරම ගෙන උණු වතුර ඉස මිරිකාගෙන ලිප තියා ඊට පොල් තෙල් එක්‍ෂරු තෙල් දමා දිය නැතිව සිඳ ගානු කුඩු තියා ඔතනු (සුව වන තුරු* අත්දුටුවයි

91 තුවාලවල ලේ සිටුවීමට ඉඳිබොඩ කරල්සැබ්බ පොල්පලා හාතාවාරිය කොල බේඳුරු අල ඇහුටු කොල පොතු කිරි අඟුන මදුවැල් කොල මේවා එක තරමට ගෙන බැලතණ ඒ තරමට ගෙන කහලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තුවාල ගුණ වේ. හන්දි වෙයි* හන්දි නොවැදුනේ නම් ගැඩුඹපටෙන් බේත් බඳිනු.

92 ඊටම පොඩිහීරැුස්ස පුපුල කොල දිවුල් කොල තිබ්බටු කොල දෙමලපිලල කෑලියපිලල මිල්ලපිලල මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තැල්මට අවහන්දියට*

93 ගැටකනමිල්ල පොතු කොටා ඉස්ම මිරිකා පැසවා ගානු (තැල්මට සිය’ තුවාලවලට යහපති*

94 ඊටම බටහිර දිසාවෙන් බෝපොතු ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට ඉගුරු මිරිස් වදකහ අඹරා දියකර හීනටි හාල්පිටි දමා ලිප තියා පැසවා කිකිළිබිජු සෝරස දමා පොවනු (ගහෙන් වැටුන අයගේ තැල්මට බඩරිදුමට යහපති*

95 ඊටම ගම්මිරිස් පතක් පමණ ගෙන බැද අඹරා කිකිළිබිජු සාරු සමග දෙනු (තැල්මට රිදුමට බඩ පිපුමට අත්දුටුවයි*

96 ඊටම තෙලට හීංදඹල මුල් සතුරුසම්මට්ටිය මුල් දෙමට මුල් කරඳ මුල් ඇහැටු අර’ ඇහැල මුල් මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණු පැන් වත්කර අනා ලිපතියා දුන්තෙල් නැලියක් දමා ඊඨ දෙදුරු මෝදගං වදකහ සුදු’නු ඉඟුරු ගම්මිරිස් පල්ලමානික්කම් මේවා චූණ_කර අඹරා තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තුවාලවලට දමනු. (බිඳුනතැන තුවාලවලට යහපති*

97 තෙල් කිරට කෑල පොතු දඹ පොතු ඇහැල පොතු මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණූ පැන් ඉස අනා ලිපෙන් පැසවා ගානු. (අවහන්දි ඇරෙයි කෙටුම් රිදුම් ඇරෙයි*

98 ඊටම පැණියට/ පත්තුව කීරිය පොතු දඹ පොතු පලූ පොතු ඇහැල පොතු ඇට්ටමුඩංගා පොතු කහට පොතු හික් පොතු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට තල් හකුරු කිතුල් හකුරු අක්මල් පැණි දියකර පැසවා ගානු. (හන්දි වෙයි* අත්දුටුවයි

99 හන්දි උන තැන කෙවුමට පලූඅරටු අන්දරඅරටු මිල්ලඅරටු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා පැසවා ගානු. (ඉදිමුනටද යහපති*

100 ඊටම නවහන්දි පොල් එක්ක කොටා තැටියකට මිරිකා අමුවෙන් පැසවා ගානු (අවහන්දි ඇරෙයි කෙවුමට රිදුමට* තුවාලයට: සුදුනයිකොල පොඩිකර ලේ හිටී. 101 ඊටම පුපුල කොල කහ ලූනු දමා කොටා අරක්කු දමා අනා කබලෙන් රත්කර ගානු. (තුවාලයට තැල්මට අත්දුටුවයි*

102 ඊටම – තුවාලයට පොඩිහීරැුස්ස හැකිරිල්ලා කොල පොල්කුඩු පලා කොල පුපුල කොල යකිනාරං කොල දෙහි කොල දොඩං කොල මලබුදු කොල හාතාවාරිය කොල යකුහනස්ස කොල යක්බේරිය කොල මී කොල කරපිංචා කොල එරමිනියා කොල මේවා එක පමණ ගෙන අඹරා තුවාලයට බඳිනු

103 ඊටම කහරු පොතු උණලීයේ කුරුටු පොල්පිත්තේ පිට කුරුටු ඉඟරු මේවා චූර්ණ කර අඹරා තුවාල වලට කුඩු දමනු (තුවාල ගුණ වෙයි*

104 තුවාලවල ලේ යනවාට කරල්සැබ්බ කොල කහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු. (ලේහිටී*

105 ඊටම සියඹලා පොතු පු’ස්සා අ’ ගෙන තුවාලයට දමනු (ලේ ර’වෙයි*

106 ඊටම කඩුපහර ඳ’ උඳුපියලිය මයිලඳ’ අමුකහ දමා තලා බඳිනු. (වලහ කෑ තුවාලේ ලේ හිටී*

107 ඊටම ලේ වැරැුල්ල කොල කරල්සැබ්බ කොල හාතාවාරිය කොල අමුකහ දමා අඹරා ගානු (ගුණ වෙයි*

108 මිටි බේතට කහරු ඳ’ මොණරකුඩුම්බිය ඳ’ නික ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා ගානු (සිය’ තුවාල ගුණ වෙයි*

109 හීංදඹල කොල වල්කැර කොල කොටා මිරිකා තුවාලයට වත්කරනු (තුවාල පෑහෙයි ලේ හිටියි*

110 ඊටම උඳුපියළි කොල යුෂ නැලියයි. පොල් කිරි නැලියයි. පිලතියා සිඳෙන පදමට හීංබිලිං මුල් පතක් පමණ කොටා එම තෙලට දමා පදමට සිඳ තෙල් ගානු. තෙල් ගසනු (සිය’ තුවාල ගුණ වේ*

111 ඊටම – තුවාල ඔඩු ගියවිට කරඳ කිරි පිඹිනු ඔඩු හිටී.

112 තෙලට දෙමට ගෙඩි ඉස්ම පතයි වැල් පෙනෙල ඉස්ම පතයි කරඳපොතු ඉස්ම පතයි ඊට තල තෙල් එක් කර මේවා ලිපතියා දෙදුරු සුදු’නු පල්ලමානික්කම් අසමෝදගං සහිඳලූනු කුඩුකර දමා දියනැතිව පදමට හිඳ සිය’ම තුවාලවලටද ඔඩුවලටද යහපති.

113 කෙවුමට ඇත්පෝඩා කොඩ කෑලිය පොතු මේවා කොටා ඉස්ම ගෙන පොල් කිරි එක්කර පැසවා ගෙන ගානු. (හන්දිවුන තැන් කෙවුමට රිදුමට*

114 ඊටම ඇට්ටමුඩංගා පොතු බැලතණ ඇහැලපොතු මස්බැද්දපොතු වෙල්ලංගිරිය පොතු එක පමණ ගෙන කොටා උණූපැන් ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු (පේන්දු අවහන්දියට*

115 තිස්පෑ හන්දියට ගෝණ අං කුඩු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

116 ඊටම උල්කැන්ද පොතු ගම්බිරියා පොතු බොමිකොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

117 ඊටම තැඹිලි පොල් මැඩිය කොල එක්‍ෂරු ඇට කුරහන් පිටි මේවා එක පමණ ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (තැල්මට රිදුමට පේන්දුවට අවහන්දියට යහපති*

118 ඊටම කරවැලේ පොතු අත්තන කොල කුරුඳු මුල් කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

119 ඊටම වවුලෑටිය කොල මිදෙල්ල කොල අඟුණකොල පුපුල ඳ’ හෙකී දේ අඹරා ගානු (මිටි බෙහෙතයි*

120 ඊටම හික් පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලව බඳිනු (අවහන්දියටයි*

121 පේන්දුවට බෝකොල පොතු කහ ලූනු දමා ඊට උණු අ’ දමා කොටා මලවා බඳිනු

122 දෙහි තිබ්බටු වැල් කොල පොතු ගස් කැප්පෙටියා කොල පොතු තොලබෝ අල හීරැුස්සපලූ ඳ’ක්පලූ නියඳපලූ තුඹ වෙල්ලංගිරිය කොල තිත්ත වැටකොලූ කොල බිංතඹුරු කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පේන්දුවට තැල්මට විසාදිවලට යහපති*

123 හංදියට ගුරුල ගහේ මද ඇටමුරුවා පොතු තැඹිළි පොල් මල් හීනටි හාලේ බත් එක්ක කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

124 ඊටම සේරු කොල පොතු කැප්පෙටියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (හැට පැයට හන්දි වෙයි*

125 මස් බැද්ද කොල පොතු කැටකලහ පොතු බත් දමුන පොතු නවහන්දි මේවා සමසමව ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා අඹු මුලක් පෙරංගා මිරිකා පැසවා කුලංබුව හරිගස්සා ගානු. (තැල්මට*

126 ඊටම සුදු වෙල්ලංගිරිය පොතු ගුරුල මද හාතාවාරිය කොල මේවා එක පමණ ගෙන පැහිච්ච පොල් ගෙඩියක් දමා කොටා මිරිකා හීං එක්‍ෂරු ඇට එම වද පතයි අමුකහ පතයි මේවා අඹරා දිය කර පැවසා කුලංබුව හදා ගානු. (තැල්මට පේන්දුවට රෙදුමට බිඳුනාට යහපති*

127 පසළොස් පෑ හන්දියට කොට කිඹුලා ගහේ කොල පොතු කොට්ට පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි මිරිකා පසෙක තියා එම බෙහෙත් කහ ලූනු දමා කොටා කිරි වත්කර අනා කබලෙන් රත් කර බඳිනු (හන්දි වෙයි පේන්දු ඇරෙයි*

128 වෙඩි වැදුන තුවාලයටකරඳ මුල් දෙමට මුල් ගම්බිරියා මුල් රණවරා මුල් කොහොඹ මුල් මේවා කොටා පැන් වත්කර තම්බා මිරිකා පෙරා ලිප තියා තල තෙල් වත්කර ඊට කයිප්පු කරුංකා පුවක් පල්ල්මානික්කම් සතකුප්පමෙකී දේ කුඩු කර දමා මෙකී දේ දෙකට බෙදා පංගුවක් තෙලට දමා පැසවා ඉටි පදමට දිය නැති සිඳ බිමට ගෙන අනික් සරක්කු පංගුව තෙලට දමා තියා සිය’ තුවාලවලටද කල් ගිය තුවාලවලටද පනු කැවිලි රුදාවලටද බබළා කෑ තුවාලවලටද යහපති. (අත්දුටුවයි*

129 තවත් තුවාල තෙලක් කුඩු මිරිස් මුල් බොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉබොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉඟුරු ගම්මිරිස් සුදු’නු මෙකී දේ චූර්ණ කර තබා පළමු කී අවුසදත් කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන ඒ ඉස්මට දුන්තෙල් දමා සරක්කු දමා පැසවා පු’න් වලින් තෙල් තුවාල වලට දමනු (උණු වතුරෙන් සෝදනු සිය’ තුවාල අවහන්දි පේන්දු ගුණවෙයි – අත්දුටුවයි*

130 හැම ඔඩුවට නික කොල ඔලිඳ කොල කරල්සැබ්බ කොල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම ඔඩුවටම යහපති*

131 ඊටම හීරැුස්ස ඳ’ ලියා අමු කහ ලූනු දමා කොටා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනු (ඔඩුවටම යහපති*

132 ඔඩු තැවුමට කරල්සැබ්බ කොල කොලපතොක් කොල පොතු ඉරමුසු අමුකහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ මී තෙල් කබලකට වත් කර ලිපේ තියා රත් කර බෙහෙත් පොට්ටනිය තේලවල ඔබා අත් උනුසුම් පදමට තවනු. (උදේ සවස*

133 ඔඩු මැල්ලූමට වවුලෑටිය කොල පොතු තෙල් එක්‍ෂරු කොල පොතු පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු මී තෙලෙන් තුන් දවසයි.

134 ඊටම ගිණිටිල්ලා කොල ලියා අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් හෝ මීතෙලෙන් මලවා බඳිනු.

135 ඊටම හැකිරිල්ලා කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ඔඩු තුවාල ර’ වෙයි* ඔඩු සුද්ද වෙයි. තුවාල හොඳවෙයි. කැපුන තුවාලයක නම් එම කොල අමු කහ දමා අඹරා ඉස්ම මිරිකා බෙහෙත් රොඩු බඳිනු. (අත්දුටුවයි*

136 පරණ තුවාලවල කුණ කැපෙන්නට කරඳ මුල් ගෙන සුද්ද කර කුරුටු ගා අමු කහ දමා තලා මී පැණියෙන් මළවා බඳිනු. එම බෙහෙත්ම තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු තුවාලය සුද්ද වෙයි. තෙල් පිඹිනු ගුණ වෙයි.

137 තුවාල ඔඩු රොටියට හීරැුස්ස ද’ තිබ්බටු ඳ’ රතු’නු අමු කහ දමා කොටා උණු වතර දමා වඅනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර කබලකට වත්කර රොටී උයාගනු. එම රොටී තුවාලවලට බඳිනු. (ඔඩු තුවාල හොඳවෙයි*

138 ඊටම තොලබෝ අල කොලපතොක් කොලඅමු කහ දමා කොටා එළෙසම මිරිකාගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටී උයා බඳිනු.

139 වතුකහඹිළියා කොල කොලබෝ අල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම විසාදියටම යහපති*

140 ඔඩුවට බෙහෙත් නාමිරිත්තා ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’වල් තම්පලාකොල සියඹලා කොල රත්මල් දෙමට මුලේ පොතු රණවරා ඳ’ හීරැුස්ස ඳ’ පෙනෙල කොල ගොඩකිරලා ඳ’ කරකොල කුප්පමේනියා දෙහිගැට මේවා එක තරමට ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා දොඩම් ඇඹුල් දමා අඹරා ගානු (හැම විසාදියම හොඳවෙයි*

141 ඊටම දොඩම් ලෙලි නාරං ලෙලි අල්ල ගෙඩි මේවා දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු.

142 පිටි අල්ලේ විසාදියට පැහිච්ච හීං බටු දෙමට ගෙඩි මේවා කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

143 දම් පොතු දමුන පොතු කරඳපොතු කහට පොතු දෙමට පොතු රත්මල් කොල පොතු සියඹලා පොතු බිංතඹරු කොල දියමිත්ත තුන්පත් කුරුඳු මෙකී කොල කාටා මිරිකා එම ඉස්මට පොල් කිරි වත්කර කකාරා ඊට පල්ලමානික්කං බිම් දුම්මල සීන්නක්කාරං නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං සුදු’නු අබ මේවා අඹරා දමා තෙල් පදමට දිය නැතිව සිඳ පෙරා තබා ඔඩුවට තෙල් පිඹිනු (ගුණවෙයි*

144 ඊටම දෙමට පොතු කරඳ පොතු මුදුරු කොල කොටා මිරිකා කසායට තලතෙල් එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා ඊට හඳුන් මීඉටි දුම්මල මේවා අඹරා තෙලට දිය කර දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු ඔඩුවට කැපුං කෙටුං වලට යහපති.

145 ඊටම රත්මල් පොතු අන්කෙන්ද පොතු කැප්පෙටියා පොතු මඩිතිය පොතු කොල ලූණුවරණා කොල පොතු මුරුවා කොල පොතු ඇවරිය මුල් මදුරුතලා කොල වෙල්ලංගිරිය කොල මුල් මෙකී ඉස්ම පත බැගින් ගෙන පොල් කිරි පමණ බලා වත්කර ලිප තබා ඊට ක’දුරු සුදුදුරු තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්ක වැල් මී පෙරුංකායං සීන්නක්කාරං පල්ලමානික්කං කැකුණමල බිංදුම්මල ගලිස්ස පරණ කොහොල්ලෑ හොරලෑලි මෙකී දේ අඹරා තෙලට දිය කර පළමු කී පදමට පෙරා ගානු (සිය’ ගෙඩි ඉහිරෙයි ඔඩුවට යහපති*

146 ඊටම අබරල අල නියඟලා අල අමු කහ ලූනු ගම්මිරිස් එකට අඹරා කබලෙන් පැසවා ගානු. (පතුල් පිලිකා අත් පිලිකා කටු පිලිකා ගුන වෙයි* උණුදිය නෑම යහපති – අත්දුටුවයි

147 ඊටම රත්නිතුල් මුල් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු නලල් ගැට වාතගැට සිය’ පිළිකා ගුණ වෙයි අත්දුටුවයි

148 ඊටම ගම්මිරිස් සුදු’නු ඉඟුරු කලූදුරු සුදුදුරු අසමෝදගං පෙරුංකායං සහිඳලූණු කොගරක මේවා අඹරා පොල්තෙලට දියකර අවුවෙන් පැසවාගෙන ෂතියක් බොන්ට දෙනු තම්බාපු හාලේ බත් දෙනු. ලූණු ඇඹුල් නොකනු.

149 ගඩුවේ ඉදිමුමට මුරුංගා පොතු සුදු’නු එනසල් හී ඉඟුරු මේවා මූත‘ා දියෙන් අඹරා ගානු.

150 පතුල් පිළිකාවලට කිරිවානා ගල් කුඩුකර අඹරා ඊට සුදුදුරු අසමෝදගං උ‘හාල් මේවා තරමට අබිං ගෙන කයිප්පු නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං ගෙන ටික ටික ගෙන අඹරා කිකිළි බිත්තර පොතු සුදුවෙල්ලංගිරිය පොතු කරඳ පොතු ඇවරි පොතු එරබදු පොතු මෙකී දේ එකට කොටා රුක්අත්තන පොතු ඉස්මෙන් හීනටි හාල් පිටි අඹරා රොටී උයා බඳිනු.

151 ඊටම වල් කිඩාරම් අල නියඟලා අල හබරල අල වල්ඉඟුරු අල තොලබෝ අල ඕලූ අල බේඳුරු අල ගිණිටිල්ලා අල මදුරු මුල් කුඹුරු ඳ’ මේවා දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු. ගෙඩි ගුණවෙයි.

152 පළමු කොට මස් කැඞීමට ලේහිටවීමට කුඹුක් ඳ’ නාරං ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’අමුකහ හාල් ඇට අමු ඉඟුරු මේවා තලා ඉස්ම මිරිකා කුඩු බඳිනු.

153 ඊටම ගොරඩිය ඳ’ පුස්වැන්න ඳ’ උඳුපියලිය අමුකහ දමා තලා මිරිකා කුඩු බඳිනු.

154 ඊටම කරපිංචා ඳ’ බුලත්පලා ඳ’ කෑලිය ඳ’ ඉඟුරු ගම්මිරිස් වදකහ සමග තලා ඉස්ම තුවාලයට මිරිකා ඔතනු.

155 ඊටම පුස්වැල් ඳ’තෙලබේරිය ඳ’ අමුකහ එකට තලා මිරිකා බඳිනු.

156 ඊටම දඹ ඳ’ පොල්පලා පුපුල කොල ඉඟුරු ගම්මිරිස් එකට තලා කුඩු බඳිනු

157 ලේ විදිනවාට නහර කැපුනාට අරළු බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු මිරිස් වදකහ අමුකහ ඉඟුරු පියලි කලාඳුරු සුදුදුරු මාදුරු වියල් දුඹුටු හඳුන් තනකිරි මීපැනි කැකු’ බත් දමා අඹරා ඔතනු.

158 ලේ නොසිටියා නම් ඉඟිනි හඳුන් වැල්මී දෙහි ඇඹුලෙන් ගලකා තනකිරි සමග දියකර පොවා ඉස ගල්ලනු. නස්න කරනු. (වෑයෙන් පොරවෙන් නියං කටුවෙන් ඊතලයෙන් කඩුවෙන් කැපුනාට යහපති*

159 උල් ඇණුනාට අස්වැන්න පුස්වැන්න රත්මල් ඳ’ පොතු ත‘ිපල් සමග අඹරා කැකු’ බත් සමගද අඹරා පළමුව මිරිකා දෙවනුව ගිතෙල් මීපැනි සමග අඹරා අලවනු. (අත්දුටුවයි*

160 ඊටම රත්තැල් සහමුලින් ගෙන එලබින්තඹුරු රතු’නු ලූනු ටිකක් දමා අඹරා එලකිරෙන් අඹරා ගානු.

161 නහර කැපුනාට හීරැුස්ස ඳ’ මුල් ඉඟුරු අර’ රස ඔලිඳබත් තලතෙල් දමා අඹරා ගානු 162 ඊටම පුවක් ගොබ ඳ’ මුල් ගෙන කොටා කිකිළි බිජු සෝරස ද හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටි උයා හත් දිනක් බඳිනු.

162 හැම විස උල් ඇදෙන්නට මහතැල් හබරල අල හීනුක්පලූ ගෙන අමු කහ වද කහ අරං කහ අබ වෙඩි ලූනු සුදු’නු එකට තලා උණු අ’වෙන් තම්බා ඔතනු. හකුරු හඳුන් තනකිරි දෙහි ඇඹුල් වක්කර ගා වැඩියෙන් හිස ගල්වනු (ඇල් පැන් නොදෙනු* පස් ලෝ රන් රිදී මී ඉටි ලාකඩ හීනටි පිටි සමව අඹරා ගුලිකර තබා ගිතෙලින් හෝ මී පැනියෙන් ලේ යන වණවලට අළවනු. (ලූනු ඇඹුල් තුන් දිනක් වලකිනු*

163 බේත් දුම ගොන් කැකිරි කොල පොල් පලා තුම මදුරු බෙලි නික ඉත්ත පඟුරු කොහොඹ කුඹුරු මුරුංගා මෙකී කොල පොතු මීමුරුවට සුන්සහල් දමා කොටා හැලියකට දමා දිය වක්කර කෝපතක් වසා බැඳ පැසවා මැස්සක් ගසා ලෙඩා මැස්ස උඩ හිඳුවා උඩින් වසා දුම් පානු. (ඇඟරුදා කුෂ්ඨ රෝග ගුණ වෙයි* කැකු’ බත් මිහ මීඉටි තඹයහුනු පස්ලෝයහුනු අඹරා රෙදි කඩක ලා හත් දවසක් බඳිනු. අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ පෙරුංකායං අරං කහ වදකහ ඉඟුරු පියළි සුදු’නු අබිං ක’දුරු සුදුදුරු කරාබු වසාවාසි ඇත් දත් කුඩු කයිප්පු අත්තන කංසා ඇට කැකු’ බත් කිකිළිබිජු සොරස අඹරා සුදු රෙදි කැබැල්ලක ගා අලවනු තල තෙල් ගානු (තුන් දවසයි*

164 ඊටම පල් මානික්කං සීන්නක්කාරං සහිඳලූනු අබිං කයිප්පු පෙරුංකායං වලඟසාල් මීඉටි බත් මී පැනියෙන් තැටියක අඹරා ඊයං තට්ටුවේ ගා අලවනු. බෝ කොල පොතු දුම්මල එකට කොටා දුම් අල්ලනු.

165 ආරක්‍ෂා බඳිනු

1*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ ධම_යයි. ලේ ලේට ඇලීයං මස්වලට ඇලීයං ලේ මසට මස් ලේවලට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු නහර ඕට්ටු ලේ ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

2*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ අතකඩා මුක බැන්දෙන් පය කඩා පය මුක බැන්දෙන් ලේ ලේට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

Advertisements

ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගයේ දෝෂහරණ ක්‍රමවේදය


(තෙවන කොටස – ඉරණම නැමති මෘදුකාංගය ලියන පරිගණක භාෂාව දෝසතරයි)

පරිගණක ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෘදුකාංගයන්ගේ පවතින දෝෂහරණ ක්‍රියාවලියක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක පැවතිය හැකි දෝෂ වර්ගයන් කවරේදැයි ප්‍රථමයෙන් හඳුනාගත යුතුය.

විධාන කේතන දොෂ – Syntax Errors
වැරදි දත්ත ඇතුල් කිරීම – Invalid Data Input
ක්‍රියාත්මක වීමේ දී ඇතිවන දෝෂ – Executable Errors

මෘදුකාංග ආශ්‍රිතව පවතින දෝශ නිශ්චයේ දී සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවලිය නම් එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය මත නැතිනම් Output එකෙහි දිස්වන රෝග සංකූලතාවයන් අනුව එය නිශ්චය කරනු ලැබීමයි. එහි දී ඇතිවන රෝග ලක්ෂ ණ මූලිකව තුන් ආකාරයක් ගනී. එම තුන් ආකාර රෝග ලක්ෂලණ අනුව නිශ්චය කළ හැකි දෝෂයන් ද තුන් ආකාරයක් ගනියි.

ඉහත පෙන්වා දුන් විධාන කේතන දොෂ – Syntax Errors යනු මෘදුකාගංය නිර්මාණය කිරීමේ දී ඇතිවන අනවබෝධය මත සහ පද්ධති විධාන – System Commands පිළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව මෘදුකාගය නිර්මාණය කිරීමෙන් ඇතිවන දෝෂයි.

පුද්ගලයෙකු සිය දෛවය නැතිනම් ඉරණම පිළිබඳව සැලකීමේ දී වත්මන් දිවියෙහි අනාගතය සඳහා බලපාන ඔහු හෝ ඇය විසින් පෙර භවයන්හි සිදු කරන ලද ක්‍රියාවන් හි ප්‍රතිඵලය, ක්‍රියාවන්ට අනුරූපව විකාශය වෙයි. ඒ අනුව අනුන්ට මෙන්ම තමන්ට ද යහපත් ප්‍රතිඵල ඇති කරන කර්ම සහ අනුන්ට මෙන්ම තමන්ට ද අයහපත් ප්‍රතිඵල ඇති කරන කර්ම යනුවෙන් ක්‍රියාවන් දෙආකාරයකට වර්ග කළ හැකිය.

මෙම දෙආකාරයේ ක්‍රියාවන් අනුව ඒවායේ ප්‍රතිඵලය ද දෙආකාර වෙයි. මෙම දෙආකාර ප්‍රතිඵලය ඇති කිරීම සඳහා පුද්ගලයා විසින් චේතනාත්මකව සිදු කරන ක්‍රියාවන් අනුව පුද්ගල ජීවිතය නැමති පද්ධතියේ සංකූලතාවන් හටගනී. මෙම සංකූලතාවන් හා ඝඨනාත්මක සංසිද්ධීන් පුද්ගල චේනතාව අනුව ක්‍රියාත්මක වෙයි. නමුත් මෙම චේතනාත්මක ක්‍රියාවන් දෙස බැලීමේ දී ඒවායේ විධානමය චේතනාත්මක භාවය අත්තබ්බ්යා බාධාය (තමුන්ට අහිත පිණිස පවතින) හා පරබ්බ්යාවබාධාය (අනුන්ට අහිත පිණිස පවතින) යන තත්වයන් මත සිදුකරන ක්‍රියාවලීන් මතින් ඇතිවන ඒවා ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

කළ යුත්ත හා නොකළ යුත්ත යන දෑ මතින් ඇතිවන සංකූලතාවන් වැරදි දත්ත ඇතුල් කිරීමේ – Invalid Data Input දෝෂ වශයෙන් හඳුනා ගත හැකිය. මෙම තත්වයන් මත ඇතිවන සංකූලතාවන් බොහො විට අපට වැලැක්වීමට ඇති ඉඩ අහුරාලයි. මේවා බෞද්ධ විගරවයනයට අනුව පෙන්වා දී ඇත්තේ ආනන්තරිය කර්ම වශයෙනි. මෙම ආනන්තරිය කර්ම යහපත් හා අයහපත් යන දෙආකාරයෙන්ම පවතින අතර ඒ ඒ ක්‍රියාවන්ගේ පවතින තත්වයන් අනුව ඒවාට අදාළ සංකූලතාවන් පුද්ගල ජීවිතයෙහි පෙන්නුම් කරයි.

ක්‍රියාත්මක වීමේ දී ඇතිවන දෝෂ – Executable Errors බොහෝ විට ඇතිවන්නේ පාරිසරික සාධක මතය. මෙය පාරිසරික පදනම් දෝශ – Platform Errors වශයෙන් ද අපට හඳුනාගත හැකිය. මෙම පාරිසරික පදනම් දෝශ – Platform Errors බොහෝ විට පුද්ගලයා ජීවත්වන පාරිසරික වටාපිටාව මත තීරණය වන ඒවාය.

පොදුවේ ගත් කල මෙකී දෝෂයන් හරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ ප්‍රමුඛතාව ගන්නේ මේ සඳහා නැතිනම් මෙම දෝෂයන් තහවුරු කර ගැනීමට භාවිත කරන ක්‍රමවේදය කුමක් ද යන්න මතය.

මෙහිදී පුද්ගල දෛවය නැමති මෘදුකාංගය සංකේතනය වී ඇති එකක් වන බැවින් විකේතන ක්‍රියාවක් සඳහා භාවිත කළ යුතු සංකේතන ක්‍රියාවලියට අදාළ නැතිනම් එය නිර්මාණය කරන ලද විධානයන්ගේ විචල්‍යයන් – Variables නිර්ණය කළ යුතු වෙයි.

මෙම විචල්‍යයන් Variables නිර්ණය කිරීමේ දී එය විචල්‍යයක් බව දැක්වීම, විචල්‍යයට අදාළ යෙදුම කුමක් ද යන්න පැහැදිළි කිරීම සහ විචල්‍යය නිර්ණය කර නැතිනම් නිර්වචනය කර දැක්වීම යන ප්‍රධාන පියවර තුන අනුව සිදු කළ යුතු වෙයි.

ඇත්තෙන්ම පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගය විකේතන – Decode ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීමේ දී එහි සංකේතන – Composed ස්වභාවය තේරුම් ගත යුතු කරුණකි. මෙම සංකේතන ක්‍රියාවලියේ දී සංකේතනයේ ස්වභාවය කවර සාධක අනුව සිදු වී ඇත්තේ ද යන්න ප්‍රථමයෙන් විමර්ශනය කළ යුතු වෙයි.

භවාන්තරය නමැති සංකේතනය පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගයේ පවතින බැවින් එහි පවතින්නේ අඳුරකි. ස්වභාවයෙන්ම පරිගණක භාෂාවක් යනු පරිගණකයට ආදාන දත්ත ප්‍රවේශ කරවීමේ දී යන්ත්‍ර භාෂාව වන 0 සහ 1 නැතිනම් විද්යුාත් ධාරා සංඥාව බිඳවැටීම සහ පැවතීම යන කේතයන් දෙක බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (Encode -කේතනය) මෙන්ම යන්ත්‍ර භාෂාමය යෙදුමක අර්ථය සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරික භාෂානුයුක්තව අරුත් ගැන්වීම (Decode -විකේතනය) සඳහා හැකියාව ඇති මූලෝපායික සංජානන, ඉගෙනුම් හා තර්කන සිද්ධාන්ත පද්ධතියක් වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකි බව අප කළින් දැක්වීමු.

විද්යුකත් ධාරා සංඥාව බිඳවැටීමට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ විද්‍යුත් ධාරා සංඥාව පැවතීමයි. භවාන්තරය නමැති සංකේතනයේ පවතින අඳුරට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ පවතින්නේ ආලෝකයයි. අඳුරේ ස්වභාවය විශ්ලේෂනය කළ හැක්කේ ආලෝකය මත පදනම්වය. ඒ අඳුර පවතින්නේ ආලෝකය මත පදනම්ව නැතිනම් ඊට සාපේක්ෂව බැවිනි.

එසේ නම් මෙම භවාන්තරය නමැති සංකේතනයෙන් යුතු පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගයේ විකේතන ශක්‍යතාව ආලෝකය පදනම් කර ගත් එකක් විය යුතුය. ඇත්තෙන්ම ජ්‍යොතීර්විද්‍යාව නැතිනම් ජ්‍යොතිෂය යන්න ආලෝකය පදනම් කරගත් විෂය ධාරාවකි.

ආලෝක ප්‍රභවයන් සහ ප්‍රතිබිම්භ වස්තූන්ගෙන් සමන්විත ජ්‍යොතිෂය ප්‍රධානත්වය දී ඇත්තේ ස්වාභාවික ආලෝක පරෝකයභවයක් වන සූර්යයාටය. එසේම ප්‍රතිබිම්භ වස්තුවක් සේ සැලකන චන්ද්‍රයා දෙවැනි තැන තබා ඇත. පුද්ගලයාට බලපාන දෛවය නැතිනම් ඉරණම විමසා බැලෙන ක්‍රියාවලියේ කේන්ද්‍රස්ථානය පුද්ගලයා වන බැවින් ඔහු වටා නැතිනම් ඔහු ඉපදුන දිනය, වේලාව හා ස්ථානය යන සාධක තුන කේන්ද්ර කර විශ්ව ආලෝක වස්තූන්ගේ පිහිටීම සිතියම් ගත කරනු ලබයි. එය ඔබ කවුරුත් දන්නා හඳුනන පුද්ගල කේන්ද්‍ර සටහනයි.

මෙම පුද්ගල කේන්ද්‍ර සටහන මගින් එම පුද්ගලයා උපදින දිනය, වේලාව හා ස්ථානය වර්තමානය සේ සලකා ඔහු හෝ ඇය විසින් සිදුකරන ලද චේතනාත්මක ක්‍රියාවලියේ භවගාමී චර්යාවන් ලෙසින් පුද්ගලයාට ක්‍රියාත්මක පුද්ගල ඇගයුම්, චින්තන රටා, සිතුම් පැතුම්, ඇවතුම් පැවතුම් ආදියෙහි පූර්ව කර්ම පථයේ ප්‍රවාහක විපාක ධාරාව පිළිබඳ විචල්‍යයන් ගොඩනගනු ලබයි. මෙම විචල්‍යයන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති ස්වභාවයන් criterion සම්මත කර ඇත්තේ යථෝක්ත විකේතන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය කරන පදනම මත පිහිටාගෙනය.

මෙම විචල්‍යයන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති සම්මත විෂය ධාරාවන්හි අන්තර්ගත විෂයීක ඥානය හා සම්බන්ධ වී ඇති අනෙකුත් සමාජයීය විෂයයන් කවරේද යන්න හඳුනාගැනීම කළ යුතු වෙයි. එම විෂයයන් පහත දැක්වෙන අයුරින් පෙළ ගසා දැක්විය හැකිය.

• තාරකා විද්‍යාව Astronomy
• ගණිත විද්‍යාව Mathematics
• ප්‍රක්ෂ්පණ විද්‍යාව Projection
• පරිගණක විද්‍යාව Computer Science
• උපදේශනය Counseling
• ආචාර විද්‍යාව Ethics
• ආයුර්වේද වෛද්‍යකරණය Ayurvedic Medicine
• මනෝ විද්‍යාව Psychology
• අධිමනෝ විද්‍යාව Para-Psychology
• අභිචාර Ritual
• ශබ්ධ විද්‍යාව Audio-logy
• මන්ත්‍ර, තන්ත්‍ර, ශ්ලෝක, යාදිනි, සැහැළි, කවි
• පංච තූර්ය නාද භාවිතය
• පූජා විධීන් Worship Patterns
• මූර්තිකරණය Sculpture
• කැටයම් Carvings
• චිත්‍ර හා වර්ණ සංයෝජනය Paintings and Colourings
• සැරසිලි Decoration
• නර්තනය Dancing
• ආලෝකකරණය Lightings

පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ විචල්‍යය යන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති සම්මත විෂය ධාරාවන්හි අන්තර්ගත විෂයීක ඥානය හා සම්බන්ධ වී ඇති අනෙකුත් සමාජයීය විෂයයන් චක්‍රාකාර හෝ ඉලිප්සාකාර ගමන්පථයක යෙදෙන විශ්ව වස්තූන්ගේ ස්වභාවයන්, ස්වරූපයන්, චලිතයන් හා චර්යාවන් අනුව සහසම්බන්ධිතව ගොණුකරනු ලබන තර්කණ උපන්‍යාස ගතකර එකී උපන්‍යාස ඔප්පු කර දැක්වීම සඳහා ගොඩනගන ලද විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේද ඇසුරු කර ගනිමින් පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ ප්‍රතිධානය කවර ආකාරයක් ගන්නේ ද යන්න තීරණය කළ හැකිය.

එසේම පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ ප්‍රතිධානයේ ස්වභාවය හඳුනාගැනීම තුළින් එහි පවතින දෝෂ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි උපයෝජ්‍යතාත්මක චර්යාවන් කවරේද යන්න නිශ්චය කර ගත හැකිය. දෝෂ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි උපයෝජ්‍යතාත්මක චර්යාවන් බොහෝ විට පුද්ගල ජීවිතය හා බද්ධව සිදු කළ යුතු ඒවා වෙයි. එනම් පුද්ගලයාගේ සිතිවිලි පාදක කර සිදු කරන චේතනාත්මක ක්‍රියාවන්, මනස, අර්ථාන්විත ශබ්ධ ක්‍රියාව නැතිනම් වචනය සහ බාහිර ශාරීරික ක්‍රියාවන්ගේ එකමිතිකභාවයෙන් යුතු චර්යා රටාවන්, සිතුම් පැතුම්, ආවේගයන් හා සංජානන පුද්ගල ඇගයුම්හි ධනාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක වෙනස් කම් සිදු කිරීම තුළින් පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ පරාපනතිධානයන්හි පවතින දෝෂ ඉවත් කරගත හැකිය.

ඇතැම්විට මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කර ඇති සංකල්ප හා ඇතැම් වචනවල පවතින අර්ථයෙහි ඇති ගැඹුරු බව යමෙකුට ලිපියෙන් පැවසෙන්නේ කුමක් ද යන්න තේරුම් ගැනීමට බාධාවක් විය හැකි බව ලිපිය සකසා අවසානයේ එය නැවත කියවා බැලීමෙන් පසුව අපට අවබෝධ විය. නමුත් මාතෘකාවට අදාළව පැවසිය යුතු කරුණුවල යථාර්ථය පැහැදිලි කිරීමට භාවිත සංකල්ප හා තාක්ෂ්ණික වචනවලින් තොරව පැවසීමෙන් එහි අර්ථය නියමාකාරයෙන් නොකියවෙන බැවින් එය තවත් සරළ කිරීමට අදහස් නොකළෙමු.

ලිපිය කියවන ඔබට යම් ගැටළු සහගත සංකල්ප හා වචන හමුවුවහොත් ඊට අදාළව ප්‍රතිචාරයක් මගින් අප වෙත යොමු කිරීමෙන් ඒවා පැහැදිළි කර දිය හැකි බව ද ප්‍රකාශ කර සිටිමි.

පුද්ගල ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගය


(දෙවන කොටස – ඉරණම නැමති මෘදුකාංගය ලියන පරිගණක භාෂාව දෝසතරයි)

මෙම ක‍්‍රියාවලියට නතුු වන පරිගණකය සහ එහි ක‍්‍රියාත්මක මෘදුකාංග නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය ඔබ මෙම ලිපියේ පළමු කොටසින් මනාව අවබෝධ කරගන්නට ඇතැයි අප සිතමු.

මෘදුකාංගයක් කේතනය කිරීමේ නැතහොත් යම් විධානයක් සැපයිය යුතු ආකාරය කෙසේ විය යුතු ද යන්න පරිගණකයට හඳුන්වා දීමේ ක‍්‍රියාවලිය කෙසේ සිදුවන්නේ ද කියා විමසා බලමු.

පළමුවෙන්ම යම් සිදුවීමක් අවශ්‍ය වේ. එම සිදුවීමට අදාළ කරුණ කුමක් ද යන්න පැහැදිලි කර ගැනීම ප‍්‍රථමයෙන්ම සිදු කළ යුතු වෙයි. මිනිසා යන සත්වයා අදාළ කරුණ ලෙසින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. විවිධ දාර්ශනික හා ආගමික මතවාදයන්ට අනුරූපව මිනිසා යනු අති සංකීර්ණ ප‍්‍රපංචයක් වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකිය. මෙම අති සංකීර්ණ ප‍්‍රපංචය ක‍්‍රියාත්මක වන ආකාරය සැළකිල්ලට ගැනීමේ දී එය ස්වාභාවික මානසික ක‍්‍රියාවලීන් සමුදායක් තුළින් මෙහෙයවන භෞතික ශරීරයකින් සමන්විත වන බව දැක ගත හැකිය.

භෞතික වශයෙන් මිනිසා ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියක එකතුවක් වශයෙන් ගත හැකිය. එය විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී පමණක් වෙන් වෙන් වශයෙන් පවතියි. එසේ නොමැති අවස්ථාවන්හි දී ඔහු හෝ ඇය පුද්ගලයෙක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකි භෞතික ශරීරයකින් පෙනී සිටියි.

භෞතික ශරීරයේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය මානසික ක‍්‍රියාකාරීත්වය මත සිදුවෙයි. මානසික ක‍්‍රියාකාරීත්වයෙන් භෞතික ශරීරය අත් මිදුන විටෙක දී නැතහොත් භෞතිකයෙන් මානසිකත්වය විසන්ධි වීමක් සිදුවන විටක දී භෞතික ශරීරය ක‍්‍රියා විරහිත වෙයි. මේ පිළිබඳව සිදු කරන ලද ගැඹුරු විශ්ලේශනයන් තුළින් පුද්ගලයාගේ භෞතිකය හා මානසිකත්වය යන ඒවා එක්ව පවතින අවස්ථාවන්හි දී එම දෙකෙහිම අන්‍යෝන්‍ය සබැඳියාවකින් තොරව පුද්ගල භෞතිකයට මෙන්ම මානසිකත්වයට ද බලපාන ආකාරයේ ශක්තීන් ක‍්‍රියාත්මක වන බව ඒ පිළිබඳව කරන ලද පර්යේෂණ තුළින් පැහැදිළි කර ගෙන ඇත.

මෙම තත්වය ආගමික පැහැදිලි කිරීමක දී දෙවියන් වහන්සේ නම් වූ පුද්ගලයෙකුගේ බාහිර මැදිහත්වීමක් වශයෙන් අර්ථනිරූපණය කර ඇති බව දැකගත හැකිය. බෞද්ධ විග‍්‍රහයට අනුව පුද්ගලයෙකු හෝ සත්වයෙකු වශයෙන් ගත හැකි දෙයක් නැති බව කියැවේ. නමුත් සම්මතය තුළ මිනිසා, පුද්ගලයා සහ සත්වයා යන ව්‍යවහාරය ක‍්‍රියාත්මක බව බව බුද්ධ දේශනාව තුළින් කරුණු පැහැදිළි කර ගත හැකිය.
බෞද්ධ විග‍්‍රහයට අනුව මිනිසා, පුද්ගලයා සහ සත්වයාට සිදුවන මෙම බාහිර මැදිහත්කරණය වශයෙන් අවස්ථා 5 ක් උපයෝජනය වන බව පෙන්වා දී ඇත. එය නියාම ධර්ම වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වන බව පැහැදිළි කර ඇත.

x බීජ – වෘක්‍ෂලතාදියෙහි පැවැත්ම

x සෘතු – කාලගුණික තත්වයන්ගේ බලපෑම

x චිත්ත – මිනිස් මනස

x කම්ම – මිනිස් මනසේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය

x ධම්ම – ඇතිවීම, පැවතීම, නැතිවීම, ලෝක පාලන ධර්මතාවන්, ලෝකයේ සහ එහි පවතින චක‍්‍රීය ස්වභාවය තුළ නිර්ණායක

මෙම ලෝක ධර්මතාවන් අවස්ථා 8ක ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. ලාභ, අලාභ, යස, අයස, නින්දා, ප‍්‍රසංසා, සැප, දුක් වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. මෙහිලා සෘතු හා බීජ අවස්ථා දෙකට අමතරව තවද අවස්ථා තුනක් ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. එනම්, චිත්ත, කම්ම සහ ධම්ම යන අවස්ථා තුනයි.

මෙයින් ද චිත්ත සහ කම්ම යන අවස්ථා දෙක වඩාත් ගැඹුරිව් පැහැදිළි කිරීමකට ලක් කර ඇත. මේ තත්වය ඛුද්දක නිකායේ කාණ්ඩ 15න් එකක් වන ධම්ම පදයේ චිත්ත වග්ගය තුළින් දැකගත හැකිය. මීට ඉහත අප විසින් ලියන ලද ජ්‍යොතිෂය හා කර්මයේ දෛවය පිළිබඳ මතවාද, චර්යා සහ ආවේගයන්ගේ ගති සංකලනය (දෛව සින්ඩ්‍රොමය) තුළ සිරවීම යන ලිපිය නැවත කියවා බලන ලෙස සිහිපත් කරමි. පුද්ගල ජීවිතය නැමැති සිනමා පටයේ පුද්ගලයාගේ සහ මානසික ක‍්‍රියාවලියේ ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කර්මය සහ කර්ම ඵලය යන අවස්ථා දෙකෙහි වංචක ධර්මතාවයෙන් යුතුව මතුවන කර්ම ඵලය නැමැති ප‍්‍රධාන චරිතයේ ආධිපත්‍යයට, ග‍්‍රහණයට පුද්ගලයා ගොදුරුවන ආකාරය මැනවින් පෙන්වා දී ඇත්තෙමු.

මෙම ලිපියේ දී අප පුද්ගල ජීවිතය නැමැති සිනමා පටයේ ප‍්‍රධාන චරිතය වන දෛවය නැතහොත් ඉරණම යන්න පරිගණක මෘදුකාංගයක් වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙන්වා දීමට අදහස් කර ඇති බව මෙම ලිපියේ මාතෘකාවෙන් පැහැදිළි කර ඇත. එසේම එම මෘදුකාංගය නිර්මාණය කරන නැතහොත් එය රචනා කරන පරිගණක භාෂාව තේරුම් කර දීමට උත්සාහ ගනිමු.

පුද්ගලයා සත්වයා යන ප‍්‍රපංචය කෙරෙහි බලපාන දෛවය නැතහොත් ඉරණම යන්න වෙනත් කිසිවක් නොව, පුද්ගලයා විසින් ම කරන ලද චේතනාත්මක ක‍්‍රියාවන්ගේ ප‍්‍රතිඵලය වශයෙන් පෙන්න්වා දිය හැකිය.

පුද්ගල ඇගයුම්, චින්තන රටා, සිතුම් පැතුම්, ඇවතුම් පැවතුම්, භවගාමී චර්යා සහ පුද්ගල ජීවිතය හා බද්ධ සෑම කරුණක් ම එහිලා ජ්‍යෝතිෂය මගින් පැහැදිළි කර ගත හැකි සේම අවබෝධ කර ගත හැකිය.

මෙහි දී පරිගණක මෘදුකාංගයක් ලෙසින් පුද්ගලයාට බලපාන ඉරණම ක‍්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවක දී එම මෘදුකාංගයේ ස්වභාවය කවර ආකාරයේ එකක් ද යන්න විමසා බැලිය යුතුය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එය වෙස් වෙයි. එහි පුද්ගල අනන්‍යතාවයක් දැකගත හැකිය. එසේ නම් මෙම ඉරණම යන්න විවෘත මෘදුකාගයක් ලෙසින් පෙන්වා දිය හැකිය.

මෙම විවෘත මෘදුකාගය  පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වන අතර එසේ ඇති වන වෙනස්වීම කවර සාධක මත සිදුවන්නේ ද යන්න විමසිය යුතු ඊළඟ කරුණයි. පුද්ගල ඇගයුම්, චින්තන රටා, සිතුම් පැතුම්, ඇවතුම් පැවතුම් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙයි. එය භවගාමී චර්යාවක් ලෙසින් පුද්ගලයාට ක‍්‍රියාත්මක වීමේ දී භව අන්තර කාලය නැතහොත් භවාන්තරය නැමැති තිමිරයෙන් අඳුරෙන් වැසී පැවතීම හේතුවෙන්, වර්තමාන පුද්ගලයාට සිය පූර්ව කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම දැක ගත නොහැකිය.

මෙය ඇත්තෙන්ම පරිගණක භාෂාවකින් ලියන ලද පරිගණක මෘදුකාංගයක්ය. යම් මෘදුකාංගයක් පරිගණක භාෂාවක් ඇසුරු කර ලිවීමේ දී අනුගමනය කරන පියවර කිහිපයක් වෙයි. එම පියවර අතර පවතින එක් පියවරක් නම් විධාන සැකසුම (Source Code)  සංකේතනය(Compose)  කොට දැක්වීමයි. එවිට එම සංකේතන ක‍්‍රියාවලිය මගින් විධාන සැකසුම තනිව ක‍්‍රියාත්මක විය හැකි (Self Executable) එකක් බවට පරිවර්ථනය කරයි. එසේම එම මෘදුකාංගය ගොණුවක් වශයෙන් පවතින අවස්ථාවේ දී පැහැදිළිවම එය ඊඑක්ස්ඊ ගොණුවක් බවට හරවාලයි. එම ගොණුව සෘජු විවෘත කර බැලීමක දී විධාන සැකසුම යන්ත‍්‍රභාෂවට ඉතා සමීප භාෂාවකින් ලියා ඇති කේතාංක රැුසක් පමණක් දැකගත හැකිය.

භවගාමී චර්යාවක් ලෙසින් පුද්ගලයාට ක‍්‍රියාත්මක මෙම පුද්ගල ඇගයුම්, චින්තන රටා, සිතුම් පැතුම්, ඇවතුම් පැවතුම් ආදියෙහි පූර්ව කර්ම පථයේ විපාක ධාරාව විකේතන ක‍්‍රියාවකට ලක් කොට පූර්ව කර්ම පථයේ ස්වභාවය දැක ගත හැකිය. ඒ සඳහා නව මෘදුකාංගයක් වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකි ජ්‍යෝතිෂය ඉදිරිපත් කර ලිය හැකිය.

එසේම මෙම නව මෘදුකාංගය පරිගණක භාෂාවක් වශයෙන් ද හඳුන්වා දිය හැකිය. ඒ කෙසේ ද යත්, මෘදුකාංග සංගෘහිත කට්ටල වශයෙන් සහ භාෂාවන් වශයෙන් (Packages and Languages)  පවතින බැවැනි.

මේ අකාරයට සංකේතනය වී ඇති විධාන සැකසුම දෙස බැලීමේ දී භවාන්තරය නැමැති තිමිරයෙන් අඳුරෙන් වැසී පවතින පුද්ගල පූර්ව කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම දැක ගැනීමට නම් සංකේතනය වී ඇති විධාන සැකසුම විකේතන ක‍්‍රියාවලියකට ලක් කළ යුතුය. ඒ සඳහා ශක්‍යතාවය ඇති භාෂාව ජ්‍යෝතිෂයයි.
පුද්ගල පූර්ව කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම විකේතන ක‍්‍රියාවලියක් මගින් පරීක්‍ෂාවට ලක් කළ යුත්තේ ඇයි ද ? යන ප‍්‍රශ්නය වැදගත් එකකි. පටිච්ච සමුප්පන්න ආර්ය සත්‍යය තුළ දැකගත හැකි ද්වා දස හේතු ප‍්‍රත්‍යයන් අවිද්‍යාව නැමති මෙම චක‍්‍රයේ ස්වභාවය නොදැක හිඳිම වටා චක‍්‍රයක ආකාරයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. ”අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, …තන්හා පච්චයා උපාදානං, උපාදන පච්චයා භවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරා මරණ සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා සංභවන්ති…”

මෙම තත්වය තේරුම් ගත යුත්තේ ඇයිද යන ප‍්‍රශ්නය නැතහොත් විකේතන ක‍්‍රියාවලියක් මගින් පුද්ගල පූර්ව කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම පරීක්‍ෂා කළ යුත්තේ ඇයිද යන ප‍්‍රශ්නයට නිවැරදිම පිළිතුර වශයෙන් මෙම තත්වය පෙන්වාදිය හැකිය.

හුදු ජීවන පලාඵල කථනයකට පමණක් ජ්‍යොතිෂය සීමා කර තැබීම අප අනුමත නොකරමු. මෙයට හේතුව නම්, පුද්ගල කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම පරීක්‍ෂා කළ යුත්තේ ඉරණම ලියැවී ඇති ආකාරය බලාගැනීම සඳහා නොවේ.
එසේනම් ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගයෙන් අප සිදුකිරීමට අපේක්‍ෂිත ප‍්‍රධාන ඉලක්ක ගත ප‍්‍රතිඵලය කුමක් විය යුතු ද? බටහිර විද්‍යාඥයින් කාල යන්ත‍්‍රයක්

( Time Machine)  සෑදීමට උත්හාස ගත්තේ එමගින් අතීතයට ගොස් අතීතයේ අපට කරගත නොහැකි වූ දේ සහ අපට වැරදුන තැන් සකසා ගැනීමේ ප‍්‍රධාන අපේක්‍ෂාවෙනි. නමුත් අපට කාල යන්ත‍්‍ර අවැසි නැත. අප සතුව මෙම පුද්ගල ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගය ලියන ලද පරිගණක භාෂාව තිබේ.

එමගින් ජ්‍යෝතිෂය නැමැති පරිගණක භාෂාව ඇසුරු කොට පුද්ගල කර්ම පථයේ විපාක ධාරාවේ ගලා ඒම පරීක්‍ෂාවට ලක්කර මෙම විවෘත මෘදුකාංගයේ පවතින දොෂහරණය (Error Handling) කළ හැකිය.

ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගයේ දෝෂහරණ ක‍්‍රමවේදය (Error Handling Process) පිළිබඳව මීළඟ ලිපියෙන් කරුණු බලාපොරොත්තු වන්න.

විසි පොරොන්දම්වල විද්‍යාත්මක පැතිකඩ


විවාහය වූ කලී මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සන්ධිස්ථානමය අතින් ඉතා වැදගත් තැනක් හිමිකරගන්නා සන්ධිස්ථානයකැයි කිවහොත් ඒ නිවැරදිය. මිනිස් ජීවිතයේ ළදරු අවස්ථාවේ සිට මරණ මඤ්චකය දක්වා වූ ගමනේ දී විවාහය නැමති ස්ථානය මිනිසෙකුගේ ජීවිතයේ දී ඔහුට හමුවන සුවිශේෂී ස්ථානක් වන්නේ කෙසේ ද යන්න විමසා බැලීම වැදගත්ය.

විවාහයේ දී ස්ත‍්‍රියක හා පුරුෂයෙකු කායික වශයෙන් එක් වීම සඳහා සමාජයීය ඇගයුමකට අනුව ගොඩ නැගුනු සම්මත රාමුවක් තුළ රඳවනු ලබයි. එම රාමුව තුළ වර්ගයා ප‍්‍රති නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යය ප‍්‍රධාන වෙයි. එහි දී ස්ත‍්‍රිය ඊට සුදුසුකම් සපුරා තිබීම අවශ්‍ය වෙයි. ප‍්‍රථම ආර්තවය පසුකොට තිබීම ඊට සුදුසුකම ලෙස සලකනු ලබයි.

පෙරදිග සංසකෘතිය තුළ විවාහයට හිමිකර දී ඇත්තේ වැදගත් ස්ථානයකි. අපරදිග වුව ද මෙහි එතරම් වෙනසක් දැකිය නොහැකිය. මන්ද ඒ තුළ බිහිවන පවුල නැමති ඒකකයට අපරදිග සංස්කෘතියේ ද ඉතා වටිනා ස්ථානයක් හිමිකර දී ඇත.

විශේෂයෙන් පෙරදිග සංස්කෘතියේ කේන්දරය නමින් හඳුන්වන යමෙකු උපදින වේලාවේ අදාළ ස්ථානයට දැකගත හැකි විශ්ව ග‍්‍රහ සිතියමට ද වඩාත් මුල්තැනක් දී ඇත. ළමයෙකු උපදනා වේලේ පටන් ඔහුගේ මරණ මඤ්චකය දක්වා මෙම කේන්දර සටහන සුරැුකිව තබාගනිමින් විවිධ වූ අවස්ථාවන්හි දී එය ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීම පෙරදිග සංස්කෘතියේ දැකගත හැකි ලක්‍ෂණයකි.

මෙම ලිපියෙන් ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ ගන්නේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙදෙනෙකුගේ කේන්දර සටහන් උපයෝග කර ගනිමින් විවාහයේ දී පරීක්‍ෂාවට ලක් කරන පොරොන්දම් ගැලපීම විද්‍යාත්මක ඇසකින් බැලීම උදෙසාය.

එහි දී ද විසි පොරොන්දම්වලට හිමි කර දී ඇත්තේ ප‍්‍රධාන තැනකි. එබැවින් විසි පොරොන්දම්වලින් පරීක්‍ෂාවට ලක් කරන දැයෙහි විද්‍යාත්මක පැතිකඩ කුමක් ද යන්න මෙම ලිපියෙන් විමර්ශනය කෙරේ.

නැකැත් පොරොන්දම

වෘක්‍ෂ පොරොන්දම

ගණ පොරොන්දම

ආයුෂ පොරොන්දම

මහේන්ද්‍ර පොරොන්දම

පක්‍ෂි පොරොන්දම

ස්ත‍්‍රී දීර්ඝ පාරොන්දම

භූත පොරොන්දම

යෝනි පොරොන්දම

ගෝත‍්‍ර පොරොන්දම

රාශි පොරොන්දම

වර්ණ පොරොන්දම

රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම

ලිංග පොරොන්දම

වශ්‍ය පොරොන්දම

නාඩි පොරොන්දම

රජ්ජු පොරොන්දම

දින පොරොන්දම

වේධ පොරොන්දම

ග‍්‍රහ පොරොන්දම මෙලෙස පරීක්‍ෂාවට භාජනය කෙරෙන පොරොන්දම්ය.

ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවය හා විවාහය නිසා පරමායුෂ වින්දනයෙන් තොරව එක් අයෙකුගේ වියෝව වන්නේදැයි විමසීම මෙම පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාවේ දී විමසීමට ලක්කෙරේ.

පොරොන්දම් ගැලපීමේ දී 80%ක් විශ්ව ග‍්‍රහසිතියමේ දැක්වෙන චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම, දෘෂ්ඨිය, බලාබල, අවස්ථා විමර්ශනය තුළින් සිදු කෙරෙයි. ඉතිරි 20% අනෙකුත් ජ්‍යෝතිෂ විත්මක කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් පරීක්‍ෂා කරනු ලබයි. මෙහි ලා චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම සැලකිල්ලට

ගෙන පරීක්‍ෂාවට ලක් කිරීමේ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ ප‍්‍රථමයෙන් විවර කර ගත යුතුය.

 

සාමාන්‍යයෙන් චන්ද්‍රයා දින 28කින් පෘථිවිය වටා එක් ගමනක් සම්පූර්ණ කරයි. ස්ත‍්‍රිය ද මේ අතර දින 28කට වරක් සිට ආර්තව හරණය සිදු කරයි. චන්ද්‍රයා සිය ගමනේ දී පෘථිවියට ලැබෙන දර්ශනය අනුව දින 30ක් හෙවත් තිථි 30ක් යනුවෙන් වර්ග කොට ඇත.

එය පුර හා අව යනුවෙන් දෙආකාරයක් ගනී. පූර්ණ චන්ද්‍ර දර්ශනයේ සිට සම්පූර්ණයෙන් චන්ද්‍ර දර්ශනය නොලැබෙන අමාවක දිනය මුල් කොට එම වර්ගීකරණය සිදු කොට ඇත. පුර අටවක සිට අව අටවක තෙක් කාලය ඇතමෙකු පුර පක්‍ෂය ලෙසින් සලකන අතර අව අටවක සිට පුර අටවක දක්වා තිථීන් අව පක්‍ෂය ලෙස සකනු ලබයි.

ස්ත‍්‍රියගේ ද සරු කාලයක් මෙන්ම දරුඵල හට නොගන්නා කාල සීමාවක් දැකගත හැකිය. විවාහයේ වැදගත්ම කාර්යය දරුවන් බිහිකිරීම ලෙසින් පැවසීමේ දී ඇතමෙකු ඊට එකඟ නොවීමට ඉඩ ඇත. අනෙකුත් සියළු කාර්යයන්හි පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ මෙම දරු ඵල අනුව යයි කිවහොත් ඊට එකඟ වනු ඇත.

එබැවින් දරු ඵල සම්බන්ධයෙන් සමාජය ගොඩනැගූ සුජාත දරු උපතක සහ අවජාතක දරු උපතක කතිකාව මෙම විවාහය නැමති සිදුවීම වටා ගොඩ නැගී ඇත. චන්ද්‍රයා ග‍්‍රහ මණ්ඩලයේ ස්ත‍්‍රී කාරක ග‍්‍රහයා ලෙස සලකනු ලබයි. චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම සූර්යයාට දුරස්ථ වීම සහ සමීප වීම අනුව තිථීන් ගණනය කරනු ලබයි.

චන්ද්‍රයා සම්මත රාශි දොළසේ සිටින අංශක කලා විකලා ගණන අනුව නැකැත් ගණනය කරනු ලබයි. සම්මත රාශි දොළසට හිමි වූ විශේෂිත ගති ලක්‍ෂණ වෙයි. ඒවා රාශි ගුණාගුණ පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් දත හැකිය. එක් රාශියක් අංශක 30ක ප‍්‍රමාණයක පැතිරී ඇත. රාශි දොළස සහ දොළොස් ග‍්‍රහයන් පහත දක්වා ඇත. රාශියක් අංශක 03 කලා 20 බැගින් වන කොටස් 09කට බෙදා ඇත. ඒවා නවාංශක ලෙස හඳුන්වයි.

මෙම නවාංශකවලට ප‍්‍රධාන ග‍්‍රහයින් නව දෙනාගේ අධිපතීත්වය වෙන් කොට ඇත. නවාංශක කොටස් හතරක එකතුවක් එක් නැකතක් ලෙස ව්‍යවහාරයට ගෙන ඇත. එක් එක් නැකතක අධිපති ග‍්‍රහයෙක් වෙයි. එනම් එක් රාශියක අංශක 13 කලා 20ක අයිතිය එක් ග‍්‍රහයෙකුට හිමිකර දී ඇත. ප‍්‍රධාන ග‍්‍රහයින් 09 දෙනා අතරේ මෙම අධිපතීත්වය බෙදී ගොස් ඇත. විශ්ව කවයේ අංශක 360 තුළ අංශක 13 කලා 20 බැගින් නැකැත් 27ක් දක්වා ඇත.

නැකැත් සත්විස්ස විවාහ සීහුම් සඳහා පරීක්‍ෂා කෙරෙන ජන්මාදී තත්වයන් සහ එහි අධිපති ග‍්‍රහයින් මෙසේය.

 

පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාවේ දී ප‍්‍රථමයෙන්ම සලකා බැලෙනුයේ මෙ ආදී වූ නැකැත් පොරොන්දමයි. නැකැත් පොරොන්දම මගින් මූලිකව ජන්ම, සම්පත්, විපත්, ක්‍ෂේම, ප‍්‍රත්‍යාරි, සාධක, වධ, මෛත‍්‍රී, පර මෛත‍්‍රී යන ආකාරයට කවර නම් ස්වභාවයක නැකතක් සහකරුට හෝ සහකාරියට හිමිවන්නේ දැයි විමසීමයි.

මේ ජ්‍යෝතිෂානුකූල පිරික්සීමයි. නැකැත් හිමි ග‍්‍රහයාගේ ගති ලක්‍ෂණ අනුව නැකතේ ස්වභාවය තීරණය කෙරෙයි. යම් පුරුෂයෙකුට හිමිවන නැකතට යෝජිත ස්ත‍්‍රියගේ නැකත සහ එම ස්ත‍්‍රියගේ නැකතේ සිට යෝජිත පුරුෂයාගේ නැකත දක්වා ගණනය කිරීමේ දී හිමිවන තත්වය කුමක්ද කියා විමසීම කරනු ලබයි.

කල්පදෘම සංස්කෘත මහා විශ්වකෝෂයේ 4 වන කාණ්ඩයේ 632 වන පිටුවෙහි ද ජගන් මෝහනයෙහි ද දැක්වෙන පරිදි නැකැත් පාද පිළිබඳව ද මෙපරිද්දෙන්ම විමසා බැලිය යුතු බව දක්වා ඇත.

ජන්ම, සම්පත්, විපත්, ක්‍ෂේම, ප‍්‍රත්‍යාරි, සාධක, වධ, මෛත‍්‍රී, පර මෛත‍්‍රී යනුවෙන් නම් කර ඇති තත්වයන්ගේ නියෝජන ලක්‍ෂණ විග‍්‍රහ කරගත යුතුවෙයි. ‘ජන්ම’ යනු යමක හට ගැනීමයි. මෙම ‘හට ගැනීම’ යන්න මතුපිට අර්ථය ලෙස දැක්වීම මෙහි දී උචිතය.

ඇත්තෙන්ම මෙලෙස වර්ගීකරණය කොට ඇත්තේ සංකේත නාමකරණයකි. මෙම සංකේත නාමකරණය තුළ සම ගති ලක්‍ෂණ හටගැනීම කෙරෙහි ‘ජන්ම’ නැකැත් බලපානු ලබයි.DNA පරීක්‍ෂාවකින් මෙම තත්වය තහවුරු කරගත හැකි වෙයි. සමාන ගති පෙන්වන DNA අනු ඇති විට දී පරිචිත ලක්‍ෂණ සම්පේෂණයක් ඇති වීම සාමාන්‍ය තත්වයක් බව විද්‍යානුකූල මතයයි.

පරිචිත ලක්‍ෂණ සම්පේෂණය යනු පරම්පරාගත යම් ආබාධ තත්වයක් හෝ පරම්පරාගත ව්‍යාධිමය තත්වයක් පසු පරම්පරාවන්ට උරුමයෙන් ලැබීමයි. මෙම තත්වයන් යටතේ අංගවිකල දරරුවන් උපදීමට හෝ වෙනත් පරම්පරානුයාත ඇතැම් රෝගකාරක තත්වයන් ඇති දරුවන් ඉපදීමට ඉකකඩ ඇති බව මෙහිදී පෙන්වාදිය හැකිය.

විවාහයක දී ස්ත‍්‍රියගේත් පුරුෂයාගේත් සමාන ෘභ් අනු පිහිටන විට දී පරම්පරානුගත යම් යම් ආබාධ ඇති දරුවන් ඇති වීම කෙරෙහි එය බලපානු ලබයි. ලේ ඥාතීන් අතර විවාහය බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ද අනුමත කොට නැත්තේ මෙහෙයිනි. DNA පරීක්‍ෂාවක් පිළිබඳ හොඳම නිදර්ශනය පසුගිය 2004 වසරේ සිදු වූ සුනාමි ව්‍යසනය සමග අප අත්විඳිනු ලැබුවෙමු. Baby 81 නැමති දරුවාගේ මව්පියන් තොරාගැනීමේ දී සිදු කරන ලද DNA පරීක්‍ෂාව ජර්මන් ජාතික බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ට්ගේ හුණුවටය නාටකයේ වූ හුණුවටයේ පරීක්‍ෂාව නවීකරණය කිරීමක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය. නමුත් විද්‍යාත්මකව මව්පියන් තෝරාගැනීම සඳහා ෘභ් පරීක්‍ෂාව කෙතරම් උපකාරී වූයේ ද යන්න ඉන් පැහැදිළි වූ දෙයකි.

මව්පියන් හට දරුවෙකු සම්පතකි. විවාහයක ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස දරුවෙකු හට ගත්තේ වුව ද නොගත්තේ වුව ද මෙම නැකැත් පොරොන්දම තුළින් සිදු කරනු ලබනDNA පරීක්‍ෂාව පෙන්නුම් කරන්නේ දරුවෙකු හට ගන්නේ නම් එම දරුවා දෙමව්පියන්හට සම්පත් උදාකරන හැකියාවන්වලින් සමන්විත වන්නා වූ දරුවෙකු වන හා නොවන බවය.

ලේ පරීක්‍ෂාවකින් තොරව මෙම තත්වය විමසිය හැකි වඩා පහසු ක‍්‍රමයක් මෙම නැකැත් පොරොන්දම තුළ අන්තර්ගතය. ඇත්තෙන්ම නැකැත් පොරොන්දම යනු DNA පරීක්‍ෂාවක් යයි කීම වඩාත් නිවැරදිය. එසේම විපත්, ක්‍ෂේම, ප‍්‍රත්‍යාරි, සාධක, වධ, මෛත‍්‍රී, පර මෛත‍්‍රී යන අංගයන් ද මෙපරිද්දෙන්ම විග‍්‍රහ කරගත හැකිය.

ගණ පොරොන්දමේ දී සලකා බැලෙන කරුණු කවරේ ද යන්න ප‍්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙයි. චන්ද්‍රයා සිටි රාශි අංශක ප‍්‍රමාණය අනුව තීරණය වන නැකතෙහි විශෙෂ ලක්‍ෂණයක් මෙහිදී පරීක්‍ෂාවට භාජනය වෙයි. චන්ද්‍රයා සිතට අධිපති වෙයි. විශ්ව කවයේ නැකතකට හිමි අංශක 13 කලා 20 තුළ විශේෂිත වන්නා වූ ලක්‍ෂණයක් මෙහි දී සලකා බැලේ.

එනම්, චන්ද්‍රයා එකී නැකැත්වලට පැමිණීමේ දී ජන්මියාගේ සිත ප‍්‍රධානව ක‍්‍රියාත්මක වන මශ්තිෂ්කයෙහි නැතිනම් මොලයෙහි ඇතිවන රසායනික හෝමෝනයක අඩුවැඩිවීමක් පරීක්‍ෂාවට භාජනය කෙරේ.

එකී ගණ මනුෂ්‍ය, දේව සහ රාක්‍ෂ යනුවෙන් තුන් ආකාරයකි. රාජ මාර්තණ්ඩ නම් මූල ග‍්‍රන්ථය දැක්වෙන ආකාරයට මෙම පොරොන්දම අත්‍යාවශ්‍ය පොරොන්දම් අතර එකක් සේ විස්තර කොට ඇත. මෙහිලා අත්‍යවශ්‍ය පොරොන්දම් පළමු ගණයට ඇතුළත් කිරීමට තරම් වැදගත් වූ කරුණ විමසීමට ලක් කළ යුතුවෙයි.

ලංකා ජ්‍යෝතිෂ සංග‍්‍රහය‘හි කාණ්ඩයේ දෙවන කලාපයෙහි (2005 මැයි) ‘‘ජ්‍යෝතිෂ්‍ය හා පුද්ගල පෞරුෂ වර්ධනය’’ නැමති අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියෙහි මානව අවශ්‍යතා සපුරාගැනීමේ දී පුද්ගල සිතෙහි ඇතිවන පේ‍්‍රරණයන් කෙරෙහි බලපාන පුද්ගල ආශයන්ගේ ප‍්‍රභේදකරණයෙහි සිග්මන් ෆොයිඞ් ඉදිරිපත් කළ දර්ශනය පුද්ගල ජීවිතය තුළ ක‍්‍රියාත්මකවීමේ දී සමාජ ජීවිතයට බලපාන තවත් එක් පැතිකඩක් විවර කරගත හැකි අවස්ථාවක් ලෙස මෙම ගණ පොරොන්දම පෙන්වා දිය හැකිය.

ඇඩි‍්‍රනලීන් (Adrenalin) සහ ඊස්ටර්ජන් (Estrogen) යනු පුද්ගලයෙකුගේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ ජෛව විවිධත්වය ඇති කිරීමෙහි සහ වර්ධනය කිරීමෙහි භෞතිකව බලපාන හෝමෝන දෙකකි. මෙම හෝමෝන නිෂ්පාදනය කිරීමෙහි දී මිනිස් මොලයේ ඊට සාපේක්‍ෂව හටගන්නා වෙනත් හෝමෝන රාශියක් වෙයි.

එහි ප‍්‍රමාණත්වයෙහි වෙනස්කම් අනුව පුද්ගලයාගේ මරණාශය පදනම් කොටගත් ආක‍්‍රමණශීලීත්වය හෝ මරණයෙහිලා ඇතිවන රුචිකත්වයත්, ජීවිතාශය පදනම් කොටගත් ආදරය හෝ කාමාෂාවෙහිලා ඇතිවන රුචිකත්වයත් තීරණය කෙරෙයි. මෙම රුචිකත්වයේ ප‍්‍රමාණය අනුව පුද්ගල මනසේ ඇතිවන භාවයන් තුනක් ක‍්‍රියාත්මක වනු බව ඉහත ලිපියෙහි දැක්වීමු.

ඒවා (ඉඞ් Id) ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන්, (ඊගෝEgo) ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන් යටපත් කරන යථාර්ථවාදී භාවිතාව සහ (සුපර් ඊගෝSuper Ego) සමාජය තුළින් ලබන පොදු ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් ලෙස පෙන්වා දී ඇත.

මෙම භාවයන් ජ්‍යෝතිෂය තුළ විශ්ලේෂණය කොට දක්වන ලද්දේ පුද්ගලයා උපදිනා අවස්ථාවෙහි විශ්ව කවයේ පෙරදිග ක්‍ෂිතිජ රේඛාව අංශක 0 (බින්දුව) ලෙස ගණනය කිරීමේ දී එහි හමුවන නැකැත ඇසුරුකොට විස්තර කෙරෙන ‘ගණ’ නම් ප‍්‍රභේදය තුළිනි. රාක්‍ෂ – ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන්(ඉඞ් Id) මනුෂ්‍ය – ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන් යටපත් කරන යථාර්ථවාදී භාවිතාව (ඊගෝEgo) දේව – සමාජය තුළින් ලබන පොදු ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් (සුපර් ඊගෝSuper Ego) මෙහි සාම්‍යතාව අපට ගණ පොරොන්දම විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් දැකගත හැකිවෙයි.

1. දෙදෙනාම එකම ගණයේ නම් ශුභයි. සිතෙහි සතුට ඇතිකරවයි. ඇති වේ.

2. ස්ත‍්‍රිය මනුෂ්‍ය – පුරුෂ දේව නම් ශුභයි. තුම්ය.

3. ස්ත‍්‍රිය දේව – පුරුෂ මනුෂ්‍ය ගණ නම් මධ්‍යමයි.

4. දේව – රාක්‍ෂ ගණ දෙකේ නම් නොසීහේ අශුභයි.

5. මනුෂ්‍ය – රාක්‍ෂ ගණ දෙකේ නම් මාරක තරම් අගුණයි.

6. ස්ත‍්‍රිය රාක්‍ෂ සහ පුරුෂයා මනුෂ්‍ය ගණයේ නම් ඉතා ඉක්මණින් මරණය හෝ ධන හානිය ඇති වේ.

7. ස්ත‍්‍රිය මනුෂ්‍ය සහ පුරුෂයා රක්‍ෂ ගණයේ නම් ඉතාම අශූභයි.

නමුත් රාජ මාර්තණ්ඩය පෙන්වා දෙන්නේ මේ තත්වය සැප ලැබෙන බවය. ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන් (ඉඞ් Id) සම තත්වයේ පසුවන දෙදෙනෙකුගේ එක් වීම සිතෙහි සතුට ඇතිකරවීමට හේතුවන තත්වයක් බව අපට පෙන්වාදිය හැකිය.

එසේම ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන් යටපත් කරන යථාර්ථවාදී භාවිතාව (ඊගෝEgo) අගයන හා ක‍්‍රියාත්මක කරන ස්ත‍්‍රියක සමාජය තුළින් ලබන පොදු ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් (සුපර් ඊගෝSuper Ego) අගයන හා ක‍්‍රියාත්මක කරන පුරුෂයෙකු සමග එක්වීම උතුම් කරුණකි. සමාජ සංවර්ධනයෙහිලා එය උපකාර වෙයි.

සමාජය තුළින් ලබන පොදු ආචාර ධර්ම පද්ධතීන් (සුපර් ඊගෝSuper Ego) අගයන හා ක‍්‍රියාත්මක කරන ස්ත‍්‍රියක ස්වාභාවික නිසර්ග ආශාවන් යටපත් කරන යථාර්ථවාදී භාවිතාව (ඊගෝEgo) අගයන හා ක‍්‍රියාත්මක කරන පුරුෂයෙකු සමග එක්වීම මධ්‍යම වීමට කරුණු කවරේද කියා බැලිය යුතුය.

මෙවිට ස්ත‍්‍රිය තම නිසර්ග ආශාවන් පිළිබඳ දෙවන අවස්ථාව පසුකොට තෙවන අවස්ථාවෙහි පසුවන බැවින් ස්ත‍්‍රී පුරුෂ සේවන කාර්යයේ දී උදාසීන ගති පෙන්වීමට පුළුවන් බැවින් එසේ දක්වා ඇති බව පෙන්වා දිය හැකිය. ඊට හේතු විද්‍යත්මකව විමසීමේ දී පැහැදිලි වන්නේ හෝමෝන ක‍්‍රියාකාරීත්වයේ දුර්වලතාවක් මීට බලපාන බවයි.

නිසර්ග ආශාවන් (ඉඞ් Id) අගයන හා ක‍්‍රියාත්මක කරන පුරුෂයෙකු හෝ ස්ත‍්‍රියක වේ නම් ඔහු හෝ ඇය අධි කාමාෂා ඇති අයෙකු ලෙස හඳුනාගත හැකිය. ඔහු හෝ ඇය වෙතින් වරදට බැඳීමට හෝ පෙළඹීමට ඇති ඉඩ ප‍්‍රස්ථා බහුල බව අප කළ පර්යේෂණ තුළින් පැහැදිලි වී ඇත.

බොහෝ අපචාර කටයුතු අතවර කිරීම් ආදියට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් රාක්‍ෂ ගණය හිමිව උපත ලබා තිබූ පුද්ගලයන්ය. එපමණක් ද නොව තම විවාහක බිරිඳ පවා දූෂණය කිරීමේ අදහසින් ඇතැම් විටෙක මොවුන් ක‍්‍රියාකොට තිබුණි.

මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමෙ’හි දී සලකා බැලෙන කරුණු මොනවාද?

‘‘චතුත්‍ථ_ං තත් චතුත්‍ථ_ං වා පෞන: පුන්‍යෙන වා පුන: ස්ත‍්‍රීතාරකාද්‍යා: පුංස: මහේන්ද්‍ර: ශුභමෙධතෙ’’

හෝරාභරණ 167 ශ්ලෝක

 

‘‘ස්ත‍්‍රියගේ නැකතේ පටන් ගැන්නාම පුරුෂයාගේ නැකත 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 වෙනි නැකැත්වලින් එකක් වී නම් මාහේන්ද්‍ර පොරොන්දම වේ’’ ස්ත‍්‍රියගේ නැකතේ පටන් පුරුෂයාගේ නැකත දක්වා ගැණීමේ දී හතරෙන් හතරට අයත් වන්නේ මහේන්ද්‍ර පොරොන්දම බව පූර්වාචාරීන්ගේ මතයයි.

දැ න් අපි නැකැත් පොරොන්දමෙහි දී පරීක්‍ෂා කරන ලද ජන්මාදී කරුණු නවය වෙත නැවත අවධානය යොමු කරමු. අංක 01 වගුවේ දැක්වෙන ලා පැහැයෙන් අඳුරු කර ඇති නැකැත්වලට අනුව ත‍්‍රිජන්ම, ත‍්‍රික්‍ෂේම, ත‍්‍රිවධ ගණයෙහි ලා මෙම මහේන්ද්‍ර පොරොන්දම අයත් වන බව පෙනේ.

එසේම මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමෙහි ඵල දක්වන බොහෝ ලිත් පෙන්වා දෙන්නේ ‘උතුම් පුත‍්‍ර සම්පත්’ හෝ ‘දරු සැප හා දීර් ඝායුෂ විඳීමට හේතුයි’ යනුවෙනි.

මෙහි දී 4, 13, 22 යන නැකැත් ත‍්‍රික්‍ෂේම නැකැත් වන බැවින් ඒ උතුම් බව පැහැදිළි කරුණකි. ත‍්‍රිජන්ම හා ත‍්‍රිවධ නැකැත්වලට අයත්වන 7, 10, 16, 19, 25 යන නැකැත් කවර නම් හේතුවක් නිසා මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමෙහි දී අනුදැ න වදාරා ඇත්දැ යි යම් සැකයක් ඇතමෙකුට ඇතිවිය හැකිය.

10 හා 19 යන නැකැත් ත‍්‍රිජන්ම නැකැත්වලට අයත් වේ. මෙම ලිපියේ පළමු කොටසින් දැ ක් වූ ‘සම ගති ලක්‍ෂණ හටගැනීම කෙරෙහි එනම් ‘පරිචිත ලක්‍ෂණ සම්පේ‍්‍රෂණය’ කෙරෙහි ‘ජන්ම’ නැකැත් බලපානු ලබන’ තත්වයක් දැකගත හැකිය.

‘අප්ප කළ දේ පුතා නොකොළොත් නොට්ටිගෙ පුතා’ යන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ පවතින කටවචන යෙදුමෙහි සම්භවය දකුණු ගිරුවාපත්තුවේ ඉංග‍්‍රීසි ඒජන්තවරයෙකුගේ ප‍්‍රකාශයකට සම්බන්ධ බව දකුණු ගිරුවා පත්තුවෙහි ඇතැම් වෙරළබඩ පෙදෙස්වල ජනප‍්‍රවාදයක් ව අද ද ඇතැම් වැඩිහිටියන් පවසනු මා අසා ඇත.

එනම් සුදු එජන්තවරයා පවසා ඇත්තේ පියා කළ දෙය පුතා නොකළහොත් ඔහු ‘නොට් උගේ පුතා’ යන්නය. ‘නොට් උගේ පුතා’ යන්න ‘නොට්ටිගෙ පුතා ලෙස පසුව ව්‍යවහාරයට පැමිණ ඇති බව ඔවුන් පවසයි.

ඉහත ජනවහරට ඔබ සිත යොමුකරනු ලැබුවේ මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමෙහි 10 හා 19 යන ත‍්‍රිජන්ම නැකැත්වලට අනුව පරිචිත ලක්‍ෂණ සම්පේ‍්‍රෂණයකින් පියා හා සමාන ගති ඇති පුත‍්‍ර දාරකාදීන් පිළිසිඳගැනීමෙහි ලා යට කී නැකැත් හේතු භූත වන බව පෙනී යයි.

මේ අනුව උතුම් පුත‍්‍ර සම්පත් ලැබීම කෙරෙහි පවත්නා සාඵල්‍යතාව මැණීම සඳහා මහේන්ද්‍ර පොරොන්දම ඉතා වැදගත් වෙයි. මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමේ ඉතිරි ත‍්‍රි වධ, හා ත‍්‍රි ක්‍ෂේම නැකැත් සීහීම අනුව දරු සැප හා දීර්ඝායුෂ විඳීම කෙරෙහි ඒ බලපානු ලබන බව පැවසිය හැකිය. ‘දරු සැප’ යන වදන ආකාර කිහිපයකට අර්ථ දැක්විය හැකිය.

දරුවන් ලැබීම නිසා මව්පියන් බවට පත්වීමෙන් වන සම්පත්තිය එකකි. අනෙක නම් දරුවන්ගෙන් දෙමව්පියන් ලබන සැපයි. මේ දෙකම සම්පූර් ණ වීම කෙරෙහි වඩාත් බලපානු ලබන්නේ යථෝක්ත පුරුෂයාගේ හා ස්ත‍්‍රියගේ නැකැත හිමි ග‍්‍රහයින්ගේ නිසර් ග ගති ලක්‍ෂණ හා අන්‍යෝන්‍ය මිත‍්‍රාමිත‍්‍රතාවන් අනුවය.

මෙම පොරොන්දම් ගැලපීම සිදු කිරීමේ දී සිදු කළ යුතු තවද විශේෂිත කරුණක් වන්නේ වෙන් වෙන් වශයෙන් ස්ත‍්‍රියගේ ද පුරුෂයාගේ ද කේන්ද්‍ර සටහන් පරීක්‍ෂා කොට බැලීමයි. එබැවින් මෙම ලිපිය කියවන පාඨක ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විසි පොරොන්දම් විද්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඊට වහල් වී අනෙකුත් සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකොට තීන්දු තීරණ ගැනීමෙන් වැලකී කටයුතු කරන ලෙසයි.

පොරොන්දම් විස්ස පමණක් බලා විවාහ සීහුමක් සිදු කරන විට දී පුද්ගලබද්ධ සාධක තුළින් සිදුවිය හැකි යම් බලපෑමක් නොපෙනී යා හැකිය. එසේ විට දී එම පොරොන්දම් පරීක්‍ෂා කරන ලද ජ්‍යෝතිෂඥයාට හෝ මුළු මහත් ජ්‍යෝතිෂ්‍යටම නින්දා කිරීමට හෝ දෝෂාරෝපණ එල්ල කිරීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.

බටහිර කාය චිකිත්සක මනෝ විද්‍යාවට අනුව දරු ප‍්‍රසූතියේ දී වැඩි වේදනාවක් උසුලනු ලබන මව ස්වාභාවික දරු උපතකින් මෙලොව එළිය දකින දරුවක බිහි කරන මවට වඩා මානසික වශයෙන් දරුවා කෙරෙහි ආදරය සෙනෙහස දැ ක්වීමට උත්සුක වන බව පෙන්වා දී ඇත.

එසේම එම දරුවන් ද දෙමව්පියන් කෙරෙහි දැ ඩි ආදරයක් දක්වයි. එබඳු දරුවන් මව්ට හා පියාට වධයක් ලෙස සාමාන්‍ය පැවැත්ම තුළ සමජය විසින් දකියි. නමුත් දරුවාගේ පෞරුෂ වර් ධනය කෙරෙහි හා අභියෝග ජයගැනීම කෙරෙහි දරුවාගේ පවතින කුසලතා වර් ධනයට හෙවත් අභිපේ‍්‍රරණමය තත්වයන් ඇතිවීම කෙරෙහි උත්ක මහේන්ද්‍ර පොරොන්දමෙහි පරීක්‍ෂා කෙරෙන

මෙම තත්වය උදව්වන බව අපගේ පරීක්‍ෂණ තුළින් හෙළි වී ඇති බව අපට පෙන්වා දිය හැකිය. විවාහයේදී වැදගත් වන්නා වූ කරුණු අතර ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ස්ත‍්‍රී දීර් ඝ පොරොන්දම කරුණු සාකච්ඡුා කරනු ලබයි. කොළඹ වේල්ලවීදියේ ග‍්‍රන්ථප‍්‍රකාශ යන්ත‍්‍රාලයේ ජේ. ඞී. ප‍්‍රනාන්දු මහතා විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද ශකවර්ෂ 1839 හෙවත් ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 1917 පඕචාඤ්ග ලිතෙහි දැක්වෙන අන්දමට,

‘ස්ත‍්‍රියගේ නැකත පටන් ගැන්නාම පුරුෂයාගේ නැකත 13කින් එහා වී නම් ස්ත‍්‍රී දීර්ඝ සීහුම වේ. එය ශුභයි. 13කින් අඩු වී නම් අශුභයි’ . . . යනුවෙන් ස්ත‍්‍රී දීර් ඝ පොරොන්දම විස්තර කර ඇත. එසේම රොහාන් සිසිර කුමාරයන් සිය ලංකා පඕචාඤ්ග ග‍්‍රහස්ඵුට ලිතෙහි මෙම පොරොන්දම පැහැදිලි කර ඇත්තේ ස්ත‍්‍රියගේ නැකතේ පටන් ගැණගෙන යන විට 1 සිට 9 දක්වා වූ නැකතකට පුරුෂයාගේ නැකත අසුවේ නම් අශුභ බව දක්වා ඇත.

10 සිට 13 දක්වා මධ්‍යස්ථ බව දක්වා ඇත. තවද 14 සිට 27 දක්ව නැකැත් වඩාත් ශුභ බව දක්වා ඇත. ස්ත‍්‍රී දීර් ඝ පොරොන්දමෙහි දී පරීක්‍ෂාවට ලක්කෙරන්නේ කුමක්ද කියා විමසීම වඩාත් වැදගත්ය.

බටහිර ජෝතිෂඥයින් අංක 13 වඩාත්ම අශුභ අංකයක් සේ සලකනුයේ මන්දැ යි විමසා බැලීම මෙහිදී වැදගත් වෙයි. මේ 13 නැමති සංඛ්‍යාව කුමක් ද? අඩුම තරමේ කාමර සිය දහස් ගණනකින් සමන්විත වන්නා වූ හෝටල්වල වුව ද 13 අංකය සහිත කාමරයක් නැත.

බොහෝ විට හෝටල් කාමර වඩාත් භාවිත කෙරෙනුයේ විවාහ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මධුසමය ගත කිරීමටය. වෙනත් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද මෙම 13 අංකය අශුභ අංකයක් සේ ඔවුහු සලකා කටයටුතු කරති.

පෘථිවි ගෝලය වටා අංශක 3600ක් ඇති බව ඔබට අප කළින් පවසා ඇති බව මතක ඇතැයි සිතමු. මෙම පෙරදිග ජ්‍යෝතිශඥයින් ද 13 අංකයෙහි අශුභ තත්වය දැ ක තිබූ බව පැහැදිලි කර පෙන්වා දිය හැකිය. නැකැත්, ගණ, මහේන්ද්‍ර, ස්ත‍්‍රී දීර්ඝ යන පොරොන්දම් පිළිබඳ විද්‍ද්‍යාත්මක තොරතුරු ඔබට ප‍්‍රකාශ කළෙමු. රාශි සහ රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම් පිළිබඳ විස්තර මතු ලිපියකින් ගෙන ඒමට අදහස් කරමින් යෝනි සහ ලිංග යන පොරොන්දම් පිළිබඳ විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එමටයි.

‘යෝනි’ සහ ‘ලිංග’ යන ව්‍යවහාරය ඔබේ මතකයට නැගෙන සැනෙන් එකවරම ස්ත‍්‍රියකගේ සහ පුරුෂයෙකුගේ ලිංගික පද්ධතිය හා සබැඳි ලිංගික අවයව කෙරේ ඔබේ සිත ඇදී යාම නිරායාසයෙන්ම සිදුවන්නකි. එසේම ඔබේ සිතට මෙබඳු ප‍්‍රශ්නයක් ද ඇති වේ.

එකම පුද්ගලයෙකුට මෙම ස්ත‍්‍රී නිමිත්ත හා පුරුෂ නිමිත්ත පිහිටිය හැකිද? යන්න එම ප‍්‍රශ්නයයි. නමුත් මනුෂ්‍යයාගේ සිරුරේ ඇන්ඩි‍්‍රනලීන් Adrenalin සහ ඊස්ටර්ජන් Estrogen යන හෝමෝන ක‍්‍රියාත්මක වන බව අප පැවසුවා ඔබට මතක ඇතැයි සිතමු.

එම හෝමෝන දෙක පුරුෂ ශරීර ලක්‍ෂණ හා ස්ත‍්‍රී ශරීර ලක්‍ෂණ වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි සහ ලිංගික තෘප්තිය ඇති කරවීම කෙරෙහි බලපානව. එසේම මෙම හෝමෝන දෙකම සෑම පුද්ගලයෙකුගේම සිරුර තුළ ක‍්‍රියාත්මක වෙනව.

යෝනි පොරොන්දම සහ ලිංග පොරොන්දම හෝමෝන ක‍්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි කවර ආකාරයකින් බලපාන්නේද යන්න විමසා බලමු. ලිංගික අවයව වර්ධනය සමග පුද්ගලයාගේ සිරුරේ මෙන්ම මනසේ ද ලිංගික තෘප්තිය විඳීම සම්බන්ධයෙන් පේ‍්‍රරණයක් නැතිනම් ආශාවක් ඇතිවෙනව. සිග්මන් ෆ්‍රොයිඞ් වැනි මනෝ විද්‍යාඥයින් පෙන්වාදෙන අන්දමට ළදරු අවධියේ පටන්ම මානවයා තුළ ලිංගික තෘප්තිය විඳීම සම්බන්ධයෙන් මෙම ආශාවන් ඇතිවනව.

කුඩා ළදරුවෙකු මවගේ තනයෙන් කිරි උරාබොන අවස්ථාවේ පටන්ම ඔහු හෝ ඇය තුළ එම ආශාව හෙවත් අවශ්‍යතාවය වර්ධනය වන බව ඔවුන් පවසනව. මානව අවශ්‍යතා පූරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂඨ පැහැදිළි කිරීමක් සිදුකළ ඒබ‍්‍රහම් මාස්ලෝ පවසන පරිදි මානුෂික අවශ්‍යතා පූරණයේ ධුරාවලියක් දැකගත හැකිය.

මෙම ධුරාවලියේ පළමු අංකය හිමි වී ඇත්තේ පුද්ගල කායික අවශ්‍යතා Biological Needs පූරණයටයි. මෙම පුද්ගල කායික අවශ්‍යතා යනු පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ආහාර, නින්ද වැනි දෑය.

එක් අතකින් මෙහි මූලික ස්ථර දෙක මිනිසාගේ ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික යුග නියෝජනය කිරීමක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය. ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සමාජ තුළ කායික අවශ්‍යතා පිළිබඳ සංකල්පයත්, ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ සංකල්පයත් යන අවශ්‍යතා දෙක කෙරෙහි පමණක් සීමා වූ තත්වයක් දැකගත හැකිව තිබූ බව පෙන්වාදිය හැකිය.

, පිරිසිදු වාතය,

, ජලය,

, ආහාර,

, වස්ත‍්‍ර,

, ඖෂධ,

, නිවාස, යන මූලික යන මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමෙහිලා ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික සමාජගත මිනිසා යොමු විය.

, ඉඩකඩ (ජීවත් වීමට සහ ආහාර සපයාගැනීමට),

, ලිංගික තෘප්තිය,

, නීරෝගීභාවය,

, ශරීර ක‍්‍රියාකාරීත්වයේ නිසි පැවැත්ම තහවුරුකරණයට අවශ්‍ය ව්‍යායාම් ආදිය,

, විවේකය යන අවශ්‍යතා කෙරෙහි දෙවනුව යොමුවන මිනිසා එකී අවශ්‍යතා සම්පූර්ණත්වයට පත්කරගැනීම සඳහා ශිෂ්ට සම්මත ක‍්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹීමත් සමග මිනිසා ශිෂ්ටාචාරගත වූවා යයි සමාජය විසින් පෙන්වාදෙනු ලබයි. ඉහත දැක් වූ පළමු ස්ථරයේ පුද්ගල කායික අවශ්‍යතා ගණයට ඉහත සඳහන් කරන ලද සියළුම අංග ඇතුළත් වන බව මාස්ලෝ පෙන්වා දී ඇත. ඔහුට අනුව පුද්ගලයාගේ මනසේ ඇතිවන අවශ්‍යතා අතර ලිංගික තෘප්තිය මුල්තැනක් ගනී.

මෙම ලිංගික තෘප්තිය විඳීම සඳහා අන්‍යෝන්‍ය එක්වීමක් අවශ්‍ය කරන අතර එහිලා විරුද්ධ ලිංගිකයන් දෙදෙනෙකු මුල්විය යුතුය. ලිංගික තෘප්තිය ලබාගැනීම සඳහා ඇතැම් පුද්ගලයින් සමලිංගිකයන්ගෙන් හා එය තනිවම විඳ ගැනීමට පෙළඹී ඇති තත්වයන් ද අද සමාජය තුළ දැකගත හැකි කරුණකි.

නමුත් විවාහය හා පවුල නැමති සමාජ සංස්ථා විරුද්ධ ලිංගිකයින් දෙදෙනෙකුගේ එකතුවකින් සැදුම්ලත් ඒකකයක් ලෙස සමාජ සම්මත වී ඇත. ඇතැම් බටහිර රටවල සමලිංගික විවාහ කටයුතු සහ පවුල් සංස්ථා දැකගත හැකි අතර ඒවායේ තත්වය පිළිබඳ විමර්ශනයක් නොකරන අතර සමාජ සම්මත ආචාර ධර්ම ඇතුළත් අංග කෙරේ පමණක් මෙහිදී අවධානය යොමු කරනු ලැබේ. මෙම සමාජ සම්මත ඒකකය තුළ අනුගත වීමට සූදානම් වන්නා වූ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාට ලිංගික තෘප්තිය විඳගැනීම සඳහා ආශාවන් ඇතිවීම ස්වාභාවික තත්වයකි.

ආශාවන් තෘප්තිමත් කරගැනීම ඔවුනොවුන්ගේ මානසික මට්ටම් අනුව විවිධය. එසේ සිදුවන්නා වූ මානසික ක‍්‍රියාවලියේ සහ ශාරීරික පේ‍්‍රරණයේ හෙවත් ඒ සඳහා පුද්ගලයා යොමු කිරීමේ ප‍්‍රවණතාව මැණීම සඳහා ජීව විද්‍යාත්මකව හෝමෝන පරීක්‍ෂාවක් සිදු කළ හැකිය.

නමුත් එබඳු හෝමෝන පරීක්‍ෂාවක් සිදු නොකොට අපට යෝනි පොරොන්දම තුළින් දෙදෙනාගේ ලිංගික තෘප්තිය මැණගත හැකිය. යෝනි පොරොන්දම පිළිබඳව මහේන්ද්‍රපාදයන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙසේය.

‘භාර්යා පුරුෂයෝගෙෂු විවාහං නච කාරයෙත් යෝනි වෛරෙ‘පි මාතථා චා’න්‍යතා ශුභමාදිශෙත්…’

හෝරාභරණ 172 ශ්ලෝක

එසේම කොළඹ වේල්ලවීදියේ ග‍්‍රන්ථප‍්‍රකාශ යන්ත‍්‍රාලයේ ජේ. ඞී. ප‍්‍රනාන්දු මහතා විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලද ශකවර්ෂ 1839 හෙවත් ක‍්‍රිස්තු වර්ෂ 1917 පඕචාඤ්ග ලිතෙහි දැක්වෙන අන්දමට යෝනි පොරොන්දම මෙසේය.

‘‘යෝනි පොරොන්දම

– ඇත් යෝනියට සිංහ (හෝ මිනිස් හෝ කිඳුරු) යෝනිය ද,

අශ්ව යෝනියට ගොන්, මීගොන් යෝනිය ද

– ගොන්, මී ගොන්, එළු, මුව, බලූ යන යොනිවලට ව්‍යාඝ‍්‍ර යෝනිය ද

– වඳුරු යෝනියට එළු, බලූ යෝනි දෙක ද

– මුෂික යෝනියට බළල් සප_ යෝනි දෙක ද

– සප_ යෝනියට මුගටි එළු යෝනි දෙක ද

– බළල් යෝනියට බලූ, ව්‍යාඝ‍්‍ර යෝනි දෙක ද සතුරු වෙත්, නොසීහෙයි.

මුව යෝනියට ගව යෝනිය ද

– එළු යෝනියට අශ්ව යෝනිය ද

– බලූ යෝනියට මිනිස් යෝනිය ද මිත‍්‍ර වේ. ශුභ වේ.

මේ හැර අන් විදියකට යෝනි සිටියේ නම් සම වෙත් – මධ්‍යමයි

– සියළු යෝනිවලටම වඳුරු යෝනිය මිත‍්‍රවන්නේ යැයි සමහරු කියති.’’

මෙම පැහැදිළි කිරීම් අනුව වෙන් වෙන් වශයෙන් දක්වා ඇති ස්ත‍්‍රී යෝනි පුරුෂ යෝනිවලදී ස්ත‍්‍රී යෝනි ස්ත‍්‍රියටත් පුරුෂ යෝනි පුරුෂයාටත් හිමි වූ තත්වයක දී වඩාත් ගැළපීම් සහිත බව හඳුනාගත හැකිය.

එසේම අන්‍යෝන්‍ය වෛරී සත්වයන් ලෙස නම් කොට ඇති යෝනි සහිත තත්වයක දී ගැළපීම් රහිත අසුභ තත්වයක් උදාවන බව පැහැදිළි කළ හැකිය. වඳුරු යෝනිය සියළු යෝනිවලටම ගැළපෙන බව දක්වා ඇති තත්වය පිළිබඳ විමසීමේ දී පැහැදිළිවන කරුණක් ඇත.

එනම්, මානවයාගේ සම්භවය හා පරිණාමය වඳුරාගෙන් පැවතීම යන කරුණ කෙරෙහි මෙහි සම්බන්ධයක් ඇතැයි යන්න අපට සිතිය හැකි කරුණකි. ජීව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ තුළින් මේ තත්වය තහවුරු කරගෙන ඇති බව බටහිර කායච්ෙඡ්ද වෛද්‍ය විද්‍යා පර්යේෂණ වාර්තා දෙස බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණකි.

ලිංග පොරොන්දම පිළිබඳව විමසීමේ දී පැහැදිළිවන කරුණු රැුසකි. කායික වශයෙන් පුරුෂ ශරීර ලක්‍ෂණ හා ස්ත‍්‍රී ශරීර ලක්‍ෂණ ඇති කිරීමෙහිලා බලපානු ලබන හෝමෝන ක‍්‍රියාකාරීත්වය අප මීට ඉහත සාකච්ඡුා කළෙමු. නමුත් ලිංග පොරොන්දම සෘජුවම ස්ත‍්‍රී ලිංග, පුරුෂ ලිංග සහ නපුංසක ලිංග යනුවෙන් ලිංගත‍්‍රයක් පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡුා කරයි.

උපන් නැකත අනුව නිර්ණය කෙරෙන මෙම ලිංග භේදය පිළිබඳ නොදැනුවත් භාවය මත ඔවුන් නපුංසක ගණයට ඇතුළත් යයි තමන්ගේ කේන්ද්‍ර සටහනෙහි දැක්වෙන බව ඇතම් කාන්තාවන් මා සමග නොයෙක් අවස්ථාවල පවසා ඇත. ඇතැම් පිරිමින් ද මෙලෙස බොහෝ අවස්ථාවල පවසා ඇත. ඇතැම් විටෙක කාන්තාවන් පුරුෂ ලිංග ගණයට ද පිරිමින් ස්ත‍්‍රී ලිංග ගණයට ද ඇතුළත් වන බව ඔබ දැක ඇසා ඇතිවාට සැක නැත.

මෙලෙස දැක්වෙන ලිංග පොරොන්දම යම් පුද්ගලයෙකුගේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භාවය තීරණය කිරීමක් නොකරන බව ස්ථිරව පැවසිය යුතු වෙයි. උපන් නැකත අනුව පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන ලිංගය තීරණය කරන බව පැවසිය යුතු වෙයි. මහේන්ද්‍රපාදයන්ගේ හෝරාභරණයෙහි 168 ශ්ලෝකයෙහි

යමෙකු උපන් නැකත අනුව පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාව සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන ස්ත‍්‍රී, පුරුෂ සහ නපුංසක ලිංග නිර්ණය පැහැදිළිව දක්වා ඇත. එසේ නම් මෙම ලිංග පොරොන්දමෙන් පරීක්‍ෂා කෙරෙන්නේ කුමන තත්වයක් ද යන්න විමසා බැලිය යුතුය.

කායික වශයෙන් යමෙකුගේ ලිංගය කුමක් ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම වැදගත් කරුණකි. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල ස්ත‍්‍රී ගති ලක්‍ෂණ ඇති පිරිමි අපට දැකගත හැකි අතරම පුරුෂ ගති ලක්‍ෂණ ඇති ස්ත‍්‍රීන් ද අපට දැකගත හැකිවෙයි.

බෞද්ධ විනය පිටකයෙහි පැවිදි කිරීමට නොසුදුසු පුද්ගලයන් 62 දෙදෙනා අතුරෙහි ‘උභතෝ භ්‍යංජනික’ නමින් හඳුන්වන පුද්ගලයෙකු ද වෙයි. එසේ ‘උභතෝ භ්‍යංජනික’ නමින් හඳුන්වා ඇත්තේ පිරිමියෙකුත් නොවන ස්ත‍්‍රියකත් නොවන පුද්ගලයන්ය. මොවුන් පැවිදි නොකළ යුතු පුද්ගලයන් ලෙස පෙන්වා දී ඇත්තේ මෙවැනි පුද්ගලයන් නිවණට නොයා යුතු නිසා නොවන බව එහි පැහැදිළි කර ඇත.

සසුනේ චිර පැවැත්ම සලකා එසේ නීතියක් පණවන ලද බව විනය පිටකයෙහි වැඩිදුරටත් විස්තර කර ඇත. එක්තරා පුවත් පතක පිරිමියෙකු කරනා සියළුම වැඩකටයුතු කරන ගැහැණියක පිළිබඳව පුවතක් මෙහිදී මතකයට නැගෙයි.

එසේම කාන්තා කටහ`ඩ පිළිබඳව කරුණු විමසීමේ දී කාන්තාවන්ට පිරිමින්ගේ මෙන් රළු කටහ`ඩ ඇති අවස්ථා පිළිබඳව ඇතැම් විටෙක අසන්නට දකින්නට ලැබෙයි. අප රටෙහි නායකත්වයට පත් ස්ත‍්‍රීන් දෙදෙනෙකුටම මෙවැනි තත්වයන් තිබූ බව ඔබ සැවොම දන්නා කරුණකි. එසේම ඇතැම් පිරිමින් ද කාන්තාවන්ගේ මෙන් මෘදු සිහින් ස්වරයක් ඇති අවස්ථා බොහෝ විට දැකගත හැකිය.

බෞද්ධ පිටක සාහිත්‍යයෙහි විනය පිටකයෙහි දැක්වෙන එක්තරා පුවතක් ඔබට පවසමි.

එක් රහතන් වහන්සේ නමක් ඉතාම රූප සම්පන්න වූ අතර උන් වහන්සේගේ සිරුර කාන්තාවකගේ මෙන් සියුමැලි මට සිළුටු සමකින් හා අඟපසඟකින් සමන්විත විය. උන් වහන්සේ පි`ඩුසිඟා වඩින අවස්ථාවක එක් මාලිගයක සිටි වෙළඳ නායකයෙකු උන් වහන්සේ දැක උන් වහන්සේගේ සිරුර කෙරේ පිළිබඳ සිතක් ඇති කර මුන් වහන්සේ මාගේ භාර්යාව වන්නේ නම් කෙරෙම් අගනේ දැයි සිතීය.

එසැනින් එකී රහතන් වහන්සේගේ රහත්භාවය හෝ පුණ්‍ය මහිමය නොදැන ඇති කළ සිතිවිල්ල හේතුවෙන් එම වෙළඳ නායකයාගේ ලිංග විකෘතියක් ඇති වී ඔහුට ස්ත‍්‍රී නිමිත්ත පහළ වූ බව දැක්වෙයි. සිදු වූ තත්වය පිළිබඳව කළ හැකි දෙයක් නොවූයෙන් වෙළඳ නායකයා කාන්තාවක මෙන් වෙස්වලාගෙන මාලිගයෙන් බැහැර වී එක් පසල් දනව්වක දුප්පත් දරුවන් නැති මව්පියන් දෙදෙනෙකු යටතේ දරුවෙකු ලෙස හැදෙන්නට විය.

එසේ පසුවන අවස්ථාවේ දී එම මව්පියන් ඇයට විවාහයක් කර දීමට සිතා කාර බැඳ දුනි. එම විවාහයෙන් ඇයට දරුවන් දෙදෙනෙකු ලැබුන අතර එක් දරුවෙකු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සසුනෙහි පැවිදි වී විදසුන් වඩා රහත් ඵලයට පත් විය.

එසේ රහත් භාවයට පත් හිමි නම තමන්ගේ මෑණියන්ගේ තත්වය තම නුවණින් දැක පසු දිනෙක නිවසට වැඩම කොට මවට ධර්මය දේශනා කළෙන් එම බණ අසා මෑණියන් සොවාන් ඵලයට පත්විය. එසේම මෑණියන් සෝවාන් ඵලයට පත්වනවාත් සමගම නැවතත් මෑණියන් හට පුරුෂ නිමිත්ත පහළ වූයෙන් පසුව බුදුරදුන් දැක පැවිදි දිවියට පත් විය.

බුදුරදුන්ගෙන් බණ අසා කමටහන් ගෙන විදසුන් වඩා හෙතෙම රහත් ඵලයට පත් වූ පසු දිනෙක තමන්ගේ පසුගිය අතීත සිදුවීම් පිළිබඳ අවර්ජා කොට සංඝයා හමුවේ පවසා ඇත. මෙම තත්වය පිළිබඳ ඇතමෙකුට ප‍්‍රලාපයක් විය හැකි යයි අදහසක් ඇතිවිය හැකිය.

නමුත් අද ද ඇතැම් අවස්ථාවන්හි දී මෙවැනි ලිංග මාරුවීම් හෝ ලිංග විකෘතිවීම් සිදුවන බව මෑතක පුවත් පතක පළ වූ පුවතකින් හෙළිවිය. විදේශ රටක පිරිමියෙකුු හෝමෝන වර්ධනය කිරීමෙන් කාන්තා ශරීර ලක්‍ෂණ ඇති කර පසුව සැත්කමකින් කාන්තා අවයව බද්ධ කරවාගෙන විවාහ දිවියට ඇතුළත්ව දරුවන් වැදූ බව එම පුවතින් හෙළිවිය.

මෙරට නායකයෙකු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් පසුව එම ව්‍යවස්ථාවෙන් කළ නොහැකි එකම දෙය කාන්තාවක පිරිමියෙකු කිරීමත් හා පිරිමියෙකු කාන්තාවක කිරීමත් බව පවසා තිබුණි. ඉහත පුවතින් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවෙන් සිදු කළ අරුම පුදුම සිදුවීම ඊට ඉඳුරා වෙනස් ප‍්‍රතිඵල ගෙන දුන් බව එම පුවත පුවත්පත්වල පළ වූ දිනවල ඇතමුන් පවසනු අසන්නට ලැබිණි.

ලිංග පොරොන්දම පිළිබඳව මහේන්ද්‍රපාදයන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙසේය.

‘සත‍්‍රිණාමපුමභන්‍නෘණං සත‍්‍රීභම් භවෙත් කලහශෝකදං උභයො: පුරුෂනක්‍ෂත‍්‍රං නිත්‍යං කලහ මා‘වහෙත්…’

හෝරාභරණ 169 ශ්ලෝක

එහි අර්ථය පෙන්වාදෙන මහේන්ද්‍රපාදයන් ස්ත‍්‍රිය පුරුෂ නැකතක ද පුරුෂයා ස්ත‍්‍රී නැකතක ද වූ කල්හි අ`ඩදබර ශෝක ඇති කිරීම් වන අතර දෙදෙනාම පුරුෂ නක්‍ෂත‍්‍රයක වන කල්හි නිතර අ`ඩදබර ශෝක ඇති කිරීම් ගෙන දෙන බවයි.

’සත‍්‍රිණාම් සත‍්‍රීකලීවනක්‍ෂත‍්‍රම් පුංසා පුමභම් නපුංසකං විවාහෙ ශුභදං ඥෙයමි‘ති විඥාය යොජයෙත්…’

හෝරාභරණ 170 ශ්ලෝක

ස්ත‍්‍රියට ස්ත‍්‍රී නැකතක් ද පුරුෂයාට පුරුෂ නැකතක් හෝ නසුංසක නැකතක් හෝ හිමිවන කල්හි විවාහය ශුභ එකක්ම වන බව වැඩිදුරටත් හෙතෙම පෙන්වාදෙයි. මෙහි විද්‍යාත්මක පැහැදිළි කිරීම පිළිබඳව විමසීමේ දී අනාවරණය වන තත්වය දෙස දැන් බලමු.

ලිංගිකව දෙදෙනෙකු එක් වීමේ රටාව පිළිබඳව විමසීමේ දී පුරුෂයෙකු මෙන් ලිංගිකව එක්වීමත්, ස්ත‍්‍රියක මෙන් ලිංගිකව එක්වීමත් හා නපුංසකයෙකු මෙන් ලිංගිකව එක්වීමත් මින් පරීක්‍ෂාවට භාජනය කරන බව පෙන්වා දිය හැකිය.

අප විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණ තුළින් හෙළි වූ කරුණු කිහිපයක් වෙයි. පරීක්‍ෂාවට භාජනය කරන ලද දහසකට අධික පොරොන්දම්වලින් සියයට 30%ක මෙම ලිංග පොරොන්දමෙහි දී ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාගේ නැකතට හිමි වූ ලිංග හා ජීව විද්‍යාත්මක ලිංගිකත්වයෙහි ප‍්‍රතිවිරුද්ධ ලිංග හිමි ව තිබුණි. ඔවුන්ගේ ලිංගික චර්යිවන් පිළිබඳව වසර කිහිපයකට පසුව ඉතාමත් පෞද්ගලිකව සිදු කරන ලද සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ තුළින් හෙළි වූයේ පරීක්‍ෂිත පූර්ව නිශ්චිත පූර්වාචාරී මතයන් සනාථ වී ඇති බවය.

එසේම 45%ක් වූ පොරොන්දම් අතුරෙන් 30%ක් මනා ගැලපීම් සහිත වූ අතර උක්ත 45% ඉතිරි 15% සපයන ලද උපන් වේලාව සම්බන්ධ දත්තයන්ගේ පැවති සාවiතා හේතුවෙන් බැහැර කිරීමට සිදුවිය. ඉතිරි 25% ඉතාමත් අසුභ තත්වයේ පසුවූ අතර ඔවුන්ගේ විවාහ සම්බන්ධතා විශේෂයෙන් ලිංගික ජීවිත දෙදරා ගොස් තිබුණි.

මෙම සියළු කරුණු තුළින් පැහැදිළිවන දෙයක් ඇත. එනම්, ලිංග පොරොන්දම තුළින් පරීක්‍ෂාවට භාජනය කෙරෙනුයේ යමෙකු ලිංගිකව එක්වීමේ රටාව නැතහොත් ලිංගික චර්යාවේ ස්වරූපයයි.

රාශි පොරොන්දම පිළිබඳ සාකච්ඡුා කිරීමේ දී ප‍්‍රථමයෙන් රාශිය යනු කුමක් දැයි හඳුනාගත යුතුය. පහත සටහන් බලන්න.

එහි අප වෙසෙන පෘථිවිය ඇතුළු සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලයේ අනෙකුත් ග‍්‍රහයින් පෙන්නුම් කර ඇත.

, රවි (සූර්යා)

, බුධ

, සිකුරු

, පෘථිවිය

, සඳු (චන්ද්‍රයා)

, කුජ

, ග‍්‍රාහක පළමු වටය (රාශි තරු)

, ගුරු

, ධුමකේතු හෙවත් වල්ගා තරු

, ශනි

, යුරේනස්

, නෙප්චූන්

, ප්ලූටෝ

, ග‍්‍රාහක දෙවන වටය [Kuiper Belt] (නැකත් තරු) බි‍්‍රටැනිකා විශ්වකෝෂයෙන් (Britannica Encyclopedia Deluxe Edition 2005 CD  ROM) * උපුටාගන්නා ලද පහත ග‍්‍රහ රූප සටහනට අමතරව අප සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලයේ ග‍්‍රහයින්ට පරිබාහිරව නැකැත් තරු මණ්ඩල හා රාශි තරු මණ්ඩල පිහිටා ඇති බව ඔබට කළින් අපගේ ලිපි ඇසුරෙන් පෙන්වා දුන්නා මතක ඇතැයි සිතමු.

ඔබගේ දැණුම අළුත් කරලීම සඳහා නැවත ආවර්ජනයක් කර බලමු. අප වෙසෙන සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලයේ කුජ ගුරු ග‍්‍රහයින්ට මැදිව ඇති ග‍්‍රාහක (METEOROIDS ASTEROIDS) යනුවෙන් හඳුන්වන වස්තූන් සමූහය දෙස බලන්න. ඒ තුළ විශේෂිතව හඳුනාගනු ලැබූ ග‍්‍රාහක රැුසක පිහිටීම් පෘථිවියේ දැකගත හැකි සත්ව රූප සමග සන්සන්දනය කිරීමක් ජ්‍යෝතිෂයේ දී සිදු කර ඇත.

මෙය පුද්ගල ජීවිතයේදී කරනු ලබන හොඳ, නරක සහ මධ්‍යස්ථ වශයෙන් සිදුකරනු ලබන ක‍්‍රියාවන්ගේ ප‍්‍රතිඵල නිර්ණයේ කාල වකවානු මෙන්ම ස්වභාව ලක්‍ෂණ සහ ගුණ අගුණ දැක්වීම සඳහා පූර්වාචාරීන් විසින් රාශි මණ්ඩල වශයෙන් යටකී විශේෂිතව හඳුනාගනු ලැබූ ග‍්‍රාහක රැුසක පිහිටීම් පෙන්වා දී ඇත.

පහත සටහන බලන්න. එහි මැද වෘත්තයෙන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ පෘථිවියයි. පෘථිවිය ආසන්න රවුමේ ඇති පෘථිවිය තරම් වන වෘත්තයෙන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ කුජ ග‍්‍රහයාය. රාශි නාමයන්ට පිටින් ඇති ලොකු වෘත්තයේ ඇති පෘථිවිය තරම් වන වෘත්තයෙන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ ගුරු ග‍්‍රහයාය. කුජ ගුරු වෘත්ත දෙක අතර රාශිනාම සහිතව අඳුරු පැහැයෙන් දක්වා ඇත්තේ යට කී ග‍්‍රාහක රැු සෙහි පිහිටීමයි.

ළදරුවෙකු උපන් දා උපන් වෙලේ උපන් ස්ථානයේ දී පෘථිවිය වටා අංශක 360 සමාන කොටස් දොළසකට බෙදු කල දොළොස් භාවයන් අපි නිර්ණය කරන්නෙමු. එකක් අංශක 30 බැගින් ගෙන ගණිනා කේන්දරයේ භාව දොළොස තුළ රාශිීන් නියෝජනය වන ආකාරය අනුව ජ්‍යෝතිෂය ඔබේ ලග්නය තීරණය කරයි.

ඔබ ලග්නය ලෙස හඳුනාගන්නේ ඔබ උපන් දිනයේ, උපන් වේලේ, උපන් ස්ථානයට නැගෙනහිර ක්‍ෂිතිජ රේඛාවේ පෙනෙන පහත දැක්වෙන රාශීන්ගෙන් එකකි. පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාවේදී රාශි පොරොන්දම වශයෙන් විමර්ශනයට ලක් කෙරෙනුයේ මෙම රාශීන්ගේ ස්වභාවයන්, ඒවායේ නිසර්ග ගති ලකුණු හා පිහිටීම්වල ගැලපීම්ය.

මෙහිදී රාශීන්ගේ ස්වභාවයන් ඇතුළු අනෙකුත් ගැලපීම් පිළිබඳ විමසීමෙහිදී අවධානය ලක් කළ යුතු කරුණු රැුසක් වෙයි. ඒවා එකිනෙක පෙළගැසීම පළමුවෙන් කළ යුතු වෙයි.

, රාශි නාම

මේෂ

වෘෂභ

මිථුන

කටක

සිංහ

කන්‍යා

තුලා

වෘශ්චික

ධනු

මකර

කුම්භ

මීන

,රාශි ප‍්‍රභේද

ලග්න රාශි (පෞරුෂය)

චන්ද්‍ර රාශි (හදවත)

සූර්ය රාශි (ආත්ම විශ්වාසය)

සිකුරු රාශි (ආදරය)

භෞම (කුජ) රාශි (කාමය)

 

,රාශි ස්වභාව

රාශි ප‍්‍රමාණ

රාශි උදාවන්

ශීර්ෂෝදය

පෘෂ්ඨෝදය (පිටුපසින් උදාවන)

උභයෝදය (හිසින් සහ පුටපසින් යන දෙකින් උදාවන මීන පමණි)

, රාශි උදාවන්

අනුව රාශි බල

මේෂ ශීර්ෂෝදය නිශා බල

වෘෂභ ශීර්ෂෝදය නිශා බල

මිථුන ශීර්ෂෝදය නිශා බල

කටක ශීර්ෂෝදය නිශා බල

සිංහ පෘෂ්ඨෝදය දිවා බල

කන්‍යා පෘෂ්ඨෝදය දිවා බල

තුලා පෘෂ්ඨෝදය දිවා බල

වෘශ්චික පෘෂ්ඨෝදය දිවා බල

ධනු ශීර්ෂෝදය නිශා බල

මකර ශීර්ෂෝදය නිශා බල

කුම්භ පෘෂ්ඨෝදය දිවා බල

මීන උභයෝදය නිශා/දිවා උභය බල

, රාශි බැස යාම් ඒ ඒ රාශි ගතවීමට අදාළ කාලය භට්ටෝත්ඵල ටීකාවට අනුව (සිංහල 60 පැයේ ක‍්‍රමයට)

මේෂ 20 – 6 = පෑ 03 වි 20

වෘෂභ 24 – 6 = පෑ 04 වි 00

මිථුන 28 – 6 = පෑ 04 වි 40

කටක 32 – 6 = පෑ 05 වි 20

සිංහ 26 – 6 = පෑ 06 වි 00

කන්‍යා 40 – 6 = පෑ 06 වි 40

තුලා 20 – 6 = පෑ 03 වි 20

වෘශ්චික24 – 6 = පෑ 04 වි 00

ධනු 28 – 6 = පෑ 04 වි 40

මකර 32 – 6 = පෑ 05 වි 20

කුම්භ 26 – 6 = පෑ 06 වි 00

මීන 40 – 6 = පෑ 06 වි 40

රාශි සලකුණු

එළු

ගොන්

ස්ත‍්‍රී පුරුෂ මිනිස් රූ

, කකුළු

, සිංහ

, ස්ත‍්‍රී කන්‍යාව

, තරාදිය අතින් ගත් ගැහැණිය

, ගෝණුසු

, අර්ධ අශ්ව මිනිස් රූ

, මන:කල්පිත මකර රුව

, කලයක් අතින් ගත් ගැහැණිය

, ස්ත‍්‍රී පුරුෂ මත්ස්‍ය රූ

,රාශි සලකුණු අනුව

ද්විපද (නර) රාශි

චතුෂ්පද රාශි

ජල රාශි

කීට රාශි

රාශි වර්ණ (වරාහ මිහිරය, රාශි භේද පළමු පරිච්ෙඡ්දය, 20 ශ්ලෝකය, රාශි වර්ණ)

මේෂ ලේ පාට (තද රතු)

වෘෂභ සුදු පාට (සියළු වර්ණ එක් වූ පාට)

මිථුන ගිරා පාට (කොළ පාට)

කටක පළොල් පාට (මදක් කළු රතු)

සිංහ මදක් සුදු

කන්‍යා විසිතුරු පාට (සෑම පාටක්ම විවිධ මට්ටමින් ඇත)

තුලා කළු (කිසිදු වර්ණයක් නැතිකල එම වර්ණ වේ)

වෘශ්චික රන්වන් පාට

ධනු කහ පාට (වී දහයියා පාට)

මකර කඹුරු පාට (සුදු පැහැයට හුරු රතු පාට)

කුම්භ බඹරුවන් පාට (මුගටියාගේ ගුරු පැහැය)

මීන මත්ස්‍ය පාට (මාළුන්ගේ ඇති රිදී සහ නිල් මිශ‍්‍ර වූ පාට)

රාශි නිසර්ග ගති ලකුණු

නිසර්ග ගති ලකුණු අනුව (සාරාවලියට සහ අග්නි පුරාණයට අනුව)

ස්ත‍්‍රී රාශි (මෘදු ස්වභාව ඇතිවුන්)

වෘෂභ

කටක

කන්‍යා

වෘශ්චික

මකර

මීන

 

පුරුෂ රාශි (තේජස් සහිතවුන්)

මේෂ

මිථුන

සිංහ

තුලා

ධනු

කුම්භ

ක‍්‍රෑර රාශි (ක‍්‍රෑර ගති ඇතිවුන්)

මේෂ

මිථුන

සිංහ

තුලා

ධනු

කුම්භ

සෞම්‍ය රාශි (සෞම්‍ය ගති ඇතිවුන්)

වෘෂභ

කටක

කන්‍යා

වෘශ්චික

මකර

මීන

චර රාශි (චංචල ස්වභාව ඇත්තන්)

මේෂ

කටක

තුලා

මකර

තිර රාශි (ස්ථිර ස්වභාව ඇත්තන්)

වෘෂභ

සිංහ

වෘශ්චික

කුම්භ

උභය රාශි (උභය ස්වභාව ඇත්තන්)

මිථුන

කන්‍යා

ධනු

මීන

ඉහත අයුරින් රාශි ස්වභාවයන් විවිධ ප‍්‍රභේද යටතේ දක්වා ඇත.

මෙම විවිධ වූ ප‍්‍රභේද සම්බන්ධයෙන් අප විසින් වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ සිදුකරන ලද පර්යේෂණ අනුව පෙනී ගිය කරුණක් වූයේ මෙම ප‍්‍රභේදකරණය උපන් දිනය, උපන් වේලාව හා ස්ථානය නිවැරදිව සටහන් කරගත් කේන්ද්‍ර යුගල 1,000කින් 98.75%ක්ම නිවැරදි මිනිස් චර්යා ගති ලක්‍ෂණ පෙන්නුම් කර තිබූ බවයි.

එසේම පහත දැක්වෙන වගුව අප විසින් සිදුකරන ලද රාශි ප‍්‍රභේද පිළිබඳ පර්යේෂණයේ ප‍්‍රතිඵලයි.

පර්යේෂණයට භාජනය කරන ලද කේන්ද්‍ර යුගල සංඛ්‍යාව 1,000

 

පොරොන්දම් පරීක්‍ෂාවේදී අප විමසා බලන පඤ්චාඕග ලිතක දැක්වෙන උපදෙස්වලට අමතරව ඉහත දැක් වූ රාශි ස්වභාව ගැලපීම් දෙදෙනාගේ කවර මට්ටමක පවතීදැයි විමසීම ඉතාමත් අවශ්‍ය කරුණක් බව පෙන්වා දිය යුතුය. මෙම ලිපියේ දී සාමාන්‍ය පඤ්චාඕග ලිතක දැක්වෙන උපදෙස් නැවත ඉදිරිපත් නොකිරීමට අදහස් කරන ලද්දේ ලිපිය දීර්ඝවීම වැලැක්වීම සඳහාය.

පුද්ගල පෞරුෂය (ලග්න රාශිය),

පුද්ගල හදවත (චන්ද්‍ර රාශිය),

පුද්ගල ආත්ම විශ්වාසය (සූර්ය රාශිය),

පුද්ගල ආදරය (සිකුරු රාශි)

සහ පුද්ගල කාමය (භෞම (කුජ) රාශි)

යන අංගයන්ගේ දෙදෙනා අතර ගැලපීම අත්‍යාවශ්‍යයෙන්ම මානසික මට්ටම් ගැලපීමක් බව අප දැනුවත් විය යුතු බැවිනි.

රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා පහත රූප සටහන දෙස පළමුව අවධානය යොමු කරන්න.

දැන් ඔබ රාජ සභාවක් සිතේ මවාගන්න.

එහි රජු දේවිය සමග සිංහාසනාරූඪව හිඳියි.

රජුගේ සිංහාසනයට දෙපැත්තේ යුවරජ දෙපල වෙයි.

රාජ කුමාරිකාවන් දෙපල අනතුරුව වෙයි.

යුධ සේනාපති යුවල අනතුරුව හිඳියි.

පුරෝහිත බ‍්‍රාහ්මණයන් දෙපලක් සේනාපති යුවලට පසුව හිඳියි.

අවසානයේ යාචක දෙපලක් වෙයි.

විවාහ පෝරු චාරිත‍්‍රවල දී මනමාල මහතාත්, මනමාල මහත්මියත් පෝරුවේ කුමන දිශාවෙන් හිඳින්නේදැයි මතකයට නඟා ගන්න.

දැන් රජු සිංහාසනාරූඪ කොට (රවි සිංහ රාශියේ තබා) රජ දේවිය පෝරුවට නංවන්න (චන්ද්‍රයා සිංහ රැුසට වම්පස රැුසට කටකයට කැඳවන්න).

ඉහත රාජ සභාවේ අනු පිළිවෙළට සිංහ කටක දෙරැුසට දෙපසින් ආසන දෙක (මිථුන කන්‍යා) යුව රජ බුධට පණවන්න.

සභාවේ රාජ කුමාරිය වන සිකුරුට ආසන දෙකක් ඊට දෙපසින් (වෘෂභ තුලා) පණවන්න.

සෙන්පති කුජට ඊළඟ ආසන දෙක (මේෂ වෘශ්චික) පිරිණමන්න.

පුරෝහිත බ‍්‍රාහ්මණයා සඳහා (දේවානං ච සෘෂිනාං ච ගුරුං කාඤ්චන සන්නිභං = දෙවියන්ට හා සෘෂීන්ට ගුරුවරයා වන්නා වූ ගුරු) ආසන දෙකක් අනතුරුව (ධනු මීන) පණවන්න.

අවසාන ආසන දෙක (මකර කුම්භ) යාචකයාට (ශනෛශ්වර = ශනි ග‍්‍රහයාට) පිරිණමන්න.

 

ඉහත රූප සටහන හා අනතුරු දැක් වූ කතාන්තරය මතකයේ තබාගැනීමෙන් ඔබට රාශීන්ගේ අධිපති ග‍්‍රහයින් කවුරුන්දැයි සොයාගත හැකිය. මෙම රාජ සභාවෙන් පිටමං කෙරුන ග‍්‍රහයින් දෙදෙනෙක් වෙයි. ඒ රාහු සහ කේතු යන ග‍්‍රහයින්ය. ඡායා ග‍්‍රහයින් වශයෙන් පමණක් හඳුනාගත හැකි බැවින් ඔවුනට නිත්‍ය හිමිකාරත්වයක් ඇති ගෘහයක් (රාශියක්) පිරිනැමිය නොහැකිය. ඊට හේතුව එයයි.

තවද මීට පෙර අප හඳුනාගනු ලැබූ ග‍්‍රහයින් අතුරෙන් රාශි හිමිකාරත්වයක් නොමැති ග‍්‍රහයින් කිහිපදෙනෙකු වෙයි.

{ ධුමකේතු හෙවත් වල්ගා තරු

{ යුරේනස්

{ නෙප්චූන්

{ ප්ලූටෝ පියසේන රතුවිතාන ශූරීන් ලංකා ජ්‍යෝතිෂ සංග‍්‍රහයේ 2 වන කාණ්ඩයේ 05 වන කලාපයේ (2006 ඔක්තෝබර්)-ප්ලූටෝ නම් වූ ග‍්‍රහයා” නමින් පළ කරන ලද ලිපියේ දී දැක් වූ බෘහත් හෝරාවේ සිව්වන පරිච්ෙඡ්දයේ වන ධූම, පරිවේශ හා ඉන්ද්‍රචාප (කුජ කර්මුඛ) යන ග‍්‍රහයින් තිදෙනෙකු පිළිබඳ සඳහන් කරන අතර ඔවුන් සඳහා ද නිශ්චිත රාශි හිමිකාරත්වයක් ඇති බවක් අප විසින් මෙතෙක් කියැවූ කිසිදු ජ්‍යෝතිෂ ග‍්‍රන්ථයක දැක නැති අතර රතුවිනාත ශූරීන් ද ඒ බවක් සඳහන් කොට නැත.

තවද ලංකා ජ්‍යෝතිෂ සංග‍්‍රහයේ 2 වන කාණ්ඩයේ 05 වන කලාපයේ (2006 ඔක්තෝබර්) හෙක්ටර් පද්මසිරි මහතා පෙන්වා දී ඇති -2010 දී අයනාංශ සුන්වේද?” යන ලිපියේ දැක්වෙන අයනාංශ මුල්කර සිදුකරන ලද පර්යේශණ රැුසක් හුදකලා මට්ටමින් පවතින බව පෙන්වා දිය යුතු වෙයි.

නමුත් ඉංග‍්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පළවන වාර සඟරා, කෘතීන් හා අන්තර්ජාලය තුළ හැරුන විට අයනාංශ පිළිබඳ සිංහල මාධ්‍යයෙන් සිදුකරනු ලබන පර්යේෂණ හෝ විස්තර සහිත ලිපි ඉතා දුර්ලභ තත්වයක පවතී. Astrovision India නම් ආයතනයක් විසින්Astrovision නමින් ප‍්‍රකාශ කරන ලද ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයක ‘මාන්දි’ නමින් නවග‍්‍රහයින්ට අමතරව දසවන ග‍්‍රහයෙකු සඳහන් කර ඇත.

අද වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංග අතුරෙන් වඩාත් නිවැරදි සිංහල පලාඵල කථනයක් සිදුකරනු ලබන මෙම මෘදුකාංගය ආයනාංශ භේදය අනුව බී. වී. රාමන් B. V. Raman, ක‍්‍රිෂ්ණමූර්ති Krishnamurthi, ලහිරි Lahiri, චිත‍්‍රපක්‍ෂ Chithrapaksha සහ බටහිර Western (අයනාංශ සමග ගණිනා සායන කේන්ද්‍ර) යන ආකාර සතර අනුව නිර්මාණය කර ඇති අතර එහි දැක්වෙන මෙම මාන්දි නම් ග‍්‍රහයා පිළිබඳ සඳහන සාරාවලිය ඇසුරෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නක් බව පෙන්වා දී ඇත. නමුන් එම ග‍්‍රහයාට ද කිසිදු රාශි හිමිකාරත්වයක් පවරා නැත.

අප විසින් කරන ලද වෙළඳපොල මෘදුකාංග පිළිබඳ පර්යේෂණ අනුව මෘදුකාංගයකින් කේන්ද්‍රයක් සෑදීමට විනා කේන්ද්‍රයක පලාඵල පැවසීමට ඊට ඇති හැකියාව ඉතාමත් අවම ප‍්‍රතිශතයක් ගන්නා බවයි. ඊට ප‍්‍රධාන හේතුව ලෙස දැක්විය හැක්කේ පරිගණකයට තවමත් සිතීමේ ශක්තිය නොමැතිකමයි.

නමුත් යම් දෙයක් පිළිබඳ සිතනවාට වඩා ඉක්මණින් මකයේ තැන්පත් කර ඇති දෙයක් මතකයට නගා ගැනීමට පරිගණකය අද වන විට සමත්ව ඇති නමුත් අළුතෙන් සිතීමට ඊට තවමත් හැකියාව නැත.

රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම පිළිබඳ සැලකීමේ දී ඉහත මෘදුකාංග පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වීම නිෂ්ඵල දෙක් ලෙස ඇතමෙකුට පෙනී යා හැක. මෙහි ඒ පිළිබඳ විස්තර දක්වන්නට යෙදුනේ නවග‍්‍රහ මණ්ඩලයට අමතර ග‍්‍රහයින් පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වීමේ අරමුණෙනි.

අපගේ රාශි පොරොන්දම පිළිබද වූ ලිපියේ දැක් වූ රාශි ප‍්‍රභේද අනුව කවර නම් රාශියක් ලග්න, චන්ද්‍ර, සූර්ය, සිකුරු හා කුජ රාශි වන්නේදැයි ප‍්‍රථමයෙන්ම සොයාගත යුතු වෙයි.

උදාහරණයක් වශයෙන් පහත දැක්වෙන පුරුෂ කේන්ද්‍ර සටහන බලන්න.

මෙම කේන්ද්‍ර හිමියා මිථුන ලග්නයෙන් උපත ලබා ඇත. ඒ අනුව ඔහුගේ ලග්න රාශිය මිථුන වන අතර එහි අධිපතියා බුධයි. මීළඟට බැලිය යුත්තේ චන්ද්‍ර රාශිය කුමක් ද කියාය.

චන්ද්‍රයා ලග්නයේ තැන්පත් ව ඇති බැවින් ඔහුගේ චන්ද්‍ර රාශිය මිථුන සහ අධිපතියා බුධයි. රවි කන්‍යා රාශියේ බැවින් සූර්ය රාශිය වන්නේ කන්‍යාවයි. එහි අධිපති බුධයි. සිකුරු සිංහ රාශි ගතව සිටිනා හෙයින් සිකුරු රාශි හෙවත් ශුක‍්‍ර රාශිය වන්නේ සිංහයයි. එහි අධිපති රවි ය. කුජ මිථුන රාශියේ බැවින් භෞම රාශිය හෙවත් කුජ රාශිය වන්නේ ද මිථුනයයි. අධිපති බුධම වෙයි.

දැන් නැවත රාශි පොරොන්දම පිළිබඳ වූ ලිපිය මතකයට නගා ගනිමු. ඒ සමගම මෙම කේන්ද්‍ර සටහනට අනුව එම රාශි හා රාශි අධිපතියන් කවුරුන්දැයි සටහන් කර බලමු.

= රාශි ප‍්‍රභේද

= ලග්න රාශි (පෞරුෂය) මිථුන රාශිය බුධ අධිපති

= චන්ද්‍ර රාශි (හදවත) මිථුන රාශිය බුධ අධිපති

= සූර්ය රාශි (ආත්ම විශ්වාසය) කන්‍යා රාශිය බුධ අධිපති

= සිකුරු රාශි (ආදරය) සිංහ රාශිය රවි අධිපති

= භෞම (කුජ) රාශි (කාමය) මිථුන රාශිය බුධ අධිපති

 

මෙම කේන්ද්‍රහිමියාගේ පෞරුෂය, හදවත, ආත්ම විශ්වාසය හා කාමය නියෝජනය කරන්නේ බුධ ග‍්‍රහයාය. ආදරය පමණක් සිකුරු නියෝජනය කරයි. මෙම උදාහරණ පුරුෂ කේන්ද්‍ර සටහන මෙන්ම රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම පරීක්‍ෂාවේ දී ස්ත‍්‍රියගේ කේන්ද්‍රයෙහි ද මෙකී පස් ආකාර රාශ්‍යාධිපතියන් කවුරුන්දැයි නිශ්චය කර ගත යුතුවෙයි.

රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දමෙහි දී ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාගේ කේන්ද්‍රයන්ගේ ගැලපීම කවර ආකාරදැයි පිරික්සීමට ප‍්‍රථම සැලකිය යුතු කරුණු රැුසක් වෙයි. ඒවා මෙසේ දැක්විය හැකිය.

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහ නාම

‰ රවි

‰ චන්ද්‍ර

‰ බුධ

‰ සිකුරු

‰ කුජ

‰ ගුරු

‰ ශනි

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහ ස්වභාව

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහයින්ගෙ භූත අධිපති

‰ රවි – තේජෝ (ගිණ්දර)

‰ චන්ද්‍ර – ආපෝ (ජලයට)

‰ බුධ – පඨවි (පොලවට තද දෙයට)

‰ සිකුරු – ආපෝ (ජලයට)

‰ කුජ – තේජෝ (ගිණ්දර)

‰ ගුරු – ආකාශ (ශූන්‍යත්වය)

‰ ශනි – වායෝ (පැතිරීම)

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහයින්ගෙ ධාතු අධිපති

‰ රවි – ඇට

‰ චන්ද්‍ර – ලේ

‰ බුධ – සෙම

‰ සිකුරු – ශුක‍්‍ර

‰ කුජ – මිදුළු

‰ ගුරු – මේධ

‰ ශනි – ස්නායු

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහයින්ගෙ තුන්දෙස් අධිපති

‰ වාත – සඳු සිකුරු බුධ ශනි

‰ පිත් – රවි කුජ බුධ

‰ සෙම – සඳු සිකුරු බුධ ගුරු

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහයින්ගෙ මූල ද්‍රව්‍ය අධිපතිතා

‰ රවි – තඹ

‰ චන්ද්‍ර – මැණික්

‰ බුධ – පිත්තල

‰ සිකුරු – මුතු

‰ කුජ – රත‍්‍රං

‰ ගුරු – රිදී

‰ ශනි – යකඩ

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහ නිසර්ග ගති

‰ සුභ ග‍්‍රහයින්

‰ පාප ග‍්‍රහයින්

{ රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහ ලිංග භේදය

‰ ස්ත‍්‍රී ග‍්‍රහයින්

‰ පුරුෂ ග‍්‍රහයින්

‰ නපුංසක ග‍්‍රහයින්

රාශ්‍යාධිපති ග‍්‍රහයින් ඒ ඒ රාශීන්හි දී දක්වන බල දුබලතා බොහෝ දුරට ජ්‍යෝතිෂඥයින් විසින් ඉතා සරලව ලග්න හා චන්ද්‍ර රාශි පමණක් රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දමෙහි දී සලකා බලන නමුදු මෙම පස් ආකාර රාශි හා රාශ්‍යාධිපතියන් පිළිබඳ විමර්ශනය කළ යුතු වෙයි.

මෙහි පවතින විද්‍යාත්මක පැතිකඩ අප විසින් සිදුකරන ලද පර්යේෂණ තුළින් අනාවරණය කර ඇත.

පර්යේෂණයට භාජනය කරන ලද කේන්ද්‍ර යුගල සංඛ්‍යාව 1,000 පර්යේෂණයට භාජනය කරන ලද කේන්ද්‍ර අතුරෙන් රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දම පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන

 

මෙම සියළු කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනාත්මකව බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණක් වන්නේ රාශ්‍යාධිපති පොරොන්දමේ දී මනෝවිද්‍යාත්මක විග‍්‍රහක් ස්ත‍්‍රී පරුෂ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අතර සිදුකරනු ලබන බවයි.

එම විග‍්‍රහය පිළිබඳ ගැඹුරු දැක්මක් ඇතිව ස්ත‍්‍රී පුරුෂ පොරොන්දම් ගැළපීම සිදුකළ යුතු බව පෙන්වාදිය යුතුය.

 

 

ඉරණම නැමති මෘදුකාංගය ලියන පරිගණක භාෂාව දෝසතරයි.


ඉරණම නැමති මෘදුකාංගය ලියන පරිගණක භාෂාව දෝසතරයි.
පරිගණකයක් යනු ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන යන්ත‍්‍රයක් වශයෙන් හඳුන්වාදිය හැකිය. මෙම යන්ත‍්‍රය ප‍්‍රධාන වශයෙන් ක්‍ෂේත‍්‍ර තුනක ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. එනම්, දෘඪාංග, මෘදුකාංග සහ සජීවී මැදිහත්කරුවකු වශයෙන් එය හසුරුවන්නා පෙන්වාදිය හැකිය.

x දෘඪාංග – පරිගණකයේ අතින් ඇල්ලිය හැකි උපාංග Hardware

x මෘදුකාංග – පරිගණකයේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය Software
x සජීවී මැදිහත්කරු – එය හැසිරවීම Live-ware

මෙම ප‍්‍රධාන ක්‍ෂේත‍්‍ර තුනෙහි පළමු ක්‍ෂේත‍්‍රය වඩාත් පදනම් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. එය ආදාන (Input), සැකසුම් (Processor) හා ප‍්‍රතිදාන (Output) වශයෙන් කොටස් තුනකින් යුතු වෙයි. මෙහි දී ආදාන ඒකකය දත්ත පරිගණකය වෙත ලාබදීමේ නැතහොත් ප‍්‍රවේශ කරවීමේ කාර්යයෙහි නියුතු වෙයි. සැකසුම් ඒකකය එම දත්ත විශේෂිත තර්කණ උපායයන් ඇසුරු කරගනිමින් සජීවී මැදිහත්කරු විසින් ලබාදෙන විධානයන් අනුව ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. ප‍්‍රතිදාන ඒකකය මගින් එසේ සකසා ගනු ලබන දත්ත පදනම් තොරතුරු වශයෙන් නිෂ්පාදිතයන් ලෙසින් එළිදක්වයි.

පරිගණකයේ මෙම ආදාන ඒකකය විවිධ දත්ත පරිගණකය වෙත ප‍්‍රවේශ කරයි. ශ‍්‍රව්‍ය දත්ත නැතිනම් මිනිසාගේ ශ‍්‍රවනේන්ද්‍රිය මගින් ග‍්‍රහණය කළ හැකි දත්ත, දෘෂ්‍ය දත්ත නොහොත් මිනිස් ඇසින් ග‍්‍රහණය කරන වේදයිතය සහ මිනිස් මනසට ගෝචර වන ස්නායු ආව්ගi හෝර්මෝනමය විද්‍යුත් ධාරා සංඥා වශයෙන් පවතින සෑම දත්තයක් ම ආදාන ඒකකය මගින් පරිගණකයට යොමුකළ හැකිය. ඇතැම් විට මනසේ හෝර්මෝනමය විද්‍යුත් ධාරා සංඥාවන් කේතනය කළ හැකිii ද? යන පැණය ඔබට ඇතිවිය හැකිය.

ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් බුද්ධි අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලබන යම් සැකකරුවෙකු ප‍්‍රශ්න කිරීම සඳහා භාවිත කරන ප‍්‍රශ්න කිරීම් කුටිය ඇතුළතින් පිටත නොපෙනෙන වීදුරුවලින් ආවරණය කර ඇති එකකි. එහි පිටතින් සේවයෙහි නියුතු විශාල කණ්ඩායමක් වෙයි. එක් පුද්ගලයෙකු පමණක් ප‍්‍රශ්න කිරීම් සිදු කරන අතර තවත් පිරිසක් පරිගණයක් ආධාරයෙන් අධෝරක්ත කැමරා උපයෝග කර ගනිමින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මොලයේ රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ අනුව ප‍්‍රක්ක්‍ෂේපිත දත්ත විශ්ලේශනය කිරීමෙන් ඔහු හෝ ඇය පවසන දෑ සත්‍ය තොරතුරු ද නැතිනම් අසත්‍ය තොරතුරු ද යන්න නිර්ණය කරනු ලබයි. මේ සමග අමුණා ඇති කෙටි වීඩියෝ ක්ලිපය නැරඹීමෙන් ඔබට එය සනාථ කර ගත හැකිය.


මෙම වීඩියෝ ක්ලිපයේ සම්පූර්ණ චිත‍්‍රපටය නැඹීමට කැමැති අයට මෙන්න පාර…
මෙම කෙටි වීඩියෝ ක්ලිපය ඔබට මනසේ හෝර්මෝනමය විද්‍යුත් ධාරා සංඥාවන් කේතනය කළ හැකි බව තේරුම් ගැනීමට කදිම නිදසුනකි.

ප‍්‍රධාන වශයෙන් පරිගණකයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ක‍්‍රියාත්මක කරවීමට අවශ්‍ය විද්‍යුත් ධාරා සංඥා වශයෙන් ප‍්‍රධාන අවස්ථා දෙකකින් යුතුව ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. ඒවා ඇත සහ නැත යන අවස්ථා දෙකෙහි පවතියි. මෙය, විද්‍යුත් ධාරා සංඥාව පැවතීම සහ බිඳවැටීම දක්වාලයි. පරිගණකයේ ක්‍ෂුද්‍ර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයන්ට තේරුම් ගත හැකි එකම භාෂාව මෙම මූලික අවස්ථා දෙකiii  පමණක් බව සැලකිය යුතුය. නමුත් මෙම අවස්ථා දෙක උපයෝග කර ගනිමින් විවිධ තර්කණ උපායයන් මතින් ඔබ සජීවීව පරිගණක තිරය මත දකින සෑම අතුරු මුහුණතක්මiv  නිමැවී ඇති බව උදක් සිහියට ගත යුතුය.

පරිගණක තිරය මත මැවෙන පික්සලයක්v  නිමැවෙන තිතක් පවා විද්‍යුත් ධාරා සංඥාවන්හි ඇති ප‍්‍රධාන අවස්ථා දෙක අනුව ක‍්‍රියාත්මක වන බව පැහැදිළි කළ හැකිය.

පරිගණක භාෂාවක් යනු පරිගණකයට ආදාන දත්ත ප‍්‍රවේශ කරවීමේ දී යන්ත‍්‍ර භාෂාවvi  වන 0 සහ 1 නැතිනම් විද්‍යුත් ධාරා සංඥාව බිඳවැටීම සහ පැවතීම යන කේතයන් දෙක බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක‍්‍රියාවලිය (Encode-කේතනය) මෙන්ම යන්ත‍්‍ර භාෂාමය යෙදුමක අර්ථය සාමාන්‍ය ව්‍යාවහාරික භාෂානුයුක්තව අරුත් ගැන්වීම (Decode -විකේතනය) සඳහා හැකියාව ඇති මූලෝපායික සංජානන, ඉගෙනුම් හා තර්කන සිද්ධාන්ත පද්ධතියක් වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකිය.

පරිගණක මෘදුකාංග වශයෙන් ද මෙම පරිගණක භාෂාවන් ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. විශේෂිත කාර්යයන් ඉටුකරගැනීම සඳහා වෙනමම නිර්මාණය කරන ලද යෙදවුම් මෘදුකාගvii  නමින් ව්‍යවහාර කරනු ලබන මෘදුකාංග කොටසක් ද පරිගණක ආශ‍්‍රිතව ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. සමස්ථ යන්ත‍්‍රය පද්ධතියක් වශයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සබැඳියාවකින් යුතුව ක‍්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා අවශ්‍ය හැසිරීමේ පිළිවෙල නිර්ණය කරන ලබන පද්ධති මෘදුකාංගviii  නමින් ව්‍යවහාර කරන මෘදුකාංග කොටසක් ද පරිගණක ආශ‍්‍රිතව ක‍්‍රියාත්මක වෙයි.

——————————-
notes:

[i] Neuron Impulse
[ii] Encryption
[iii] Binary Code
[iv] Graphics
[v] Pixel
[vi] Machine Language
[vii] Application Software

[viii] System Software

– මතු සම්බන්ධයි –

© M. M. Rohana Wasantha

පාඨක අදහස් විමසීම!


අපගේ බ්ලොග් අඩවිය පිළිබඳ පාඨක ඔබගේ අදහස් දැනගැනීමේ කෙටි සමීක්‍ෂණයක් පැවැත්වීමට අදහස් කරන අතර ඔබගේ වටිනා කාලයෙන් බිඳක් ඊට යොමු කර අපගේ ගමනට දිරියක් දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.


පාඨක අදහස් විමසීම!

© M. M. Rohana Wasantha/0714161082