Category Archives: Rituals and Practices

සිංහල කැඩුම් බිඳුම් වෙද පොත


ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම)ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම) එතුමාගේ මුණුපුරු ඩබ්. ජී. ජේමිස් වෙදමහතා විසින් පිරිසිදු සිතින් ම ගල් කැටිගම පදිංචි ඩබ්. පී. ගණිතාවෙද මහතාට ලියා දුන් වගයි.

පරිගණක යතුරුලියනය සහ බ්ලොග් සැකසුම එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත. 071-4161082

—භෙසජජගුරු නමසකාරාමි—

1 පළමුවෙන්ම ගහෙන් වැටුන මිනිසෙකුට ශරීරයට දෙන බෙහෙත් කැඳ

1 ගංසූරියා පොතුල මුරුංගා පොතු කොටා වතුර වක්කර අනා ඉස්ම මිරිකා අරගෙන එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, සුදුළුනු අබ වදකහ මේවා එක තරමට ගෙන අඹරා කසායට දියකර තණහාල් දමා ලිප තබා පැසවා කැඳ සාදා සහිඳ ලූණුල එක්‍ෂරු තෙල් දමා දෙනුග (උදේ සවස*

2 බඩ පාචනයට දෙන බෙහෙත් 2 හීන් මෑ කරල් වගේ ඇති හීනුක් පලූ ගෙන කොටා පැනි වක්කර අනා මිරිකා ලිප තියා පැසවාගෙන එම ඉස්මට හිරියල්ල ගෝකටු කිරිල දමා දෙනු (බඩ පාචනය වෙයි*

3 කොහිල ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා පැසවා එම මාත්තු දමා දෙනු.

4 කොල පතොක් තොලල මුල් ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කොට අනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන පෙරා තණ හාල් දමා පැසවා කැඳ හදා දෙනු. (පෙරාපු ගානට පාචනය වෙයි*.

5 දෙහි කොල පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, අබ, නෙල්ලි, සුදු’නු, වදකහ එක තරමට ගෙන අඹරා ඉස්මට දියකර තණහාල් දමා පැසවා දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, කරප්පනට සිය’ රිදුම් බඩ පිරුම් ගුණ වේ*.

6 තැල්මට තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙන කොටා පැන් වත්කර මිරිකා ඉස්ම ගෙන එම ඉස්මට අර’ ගෙඩියක් කුඩුකර දමා හීනටි හාල් පිටි දමා තල තෙල් වත්කර පැසවා බොන්න දෙනු. පත්තුව සියඹලා කොල, තැඹිළි පොල් මල් කොටා මිරිකා එම ඉස්මට අමුකහ, හීනටි හාල් පිටි දමා දියකර පත්තුව පැසවා දමන්න. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, තැල්මට යහපති.

7 කඳට ලේ බැස්සාට කොල්ලූ දෝතක් ගෙන කබලෙන් බැද තම්බා දිය ගෙන එම ඉස්මට දෙහි මුල්, දොඩම් මුල්, නික මුල්, කොහොඹ මුල්, කලූවෙල්ලංගිරිය මුල්, ෂත්සඳ මුල්, මුරුංඟා මල් මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකා එම කසයට දෙදුරු, මොදගං, තිප්පිලි, කරාබු, වසාවාසි, සාදික්කා, ඉඟරු මිරිස් සුදු’නු, අබ, වදකහ, අර’, ගොරකා යන මේවා අඹරා දෙකට බෙදා පංගුවකට ජාපාල කොල හැරදමා අඹරා ගුලිය තියා ජාපාල දැම්මේ තැති ගුළිය කසායට දමා දියකර පැසවා හවසට පත්තියමට දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, ඇඟ රිදුමටද යහපති*.

8 අඩිස්සියට අර’, ඉඟරු, හඳුන්, වැල්මී, සුදු’නු කුඩුකර දමා කුරුම්බා ගෙඩියේ පැසවා දෙනු. කල් ගිය ඒවාට දෙන බෙහෙත. තිරස්ස වලලූ මුල් කුඩුයි, අර’, ගම්මිරිස් මේවා කුඩු කර එක තරමට ගෙන අඹරා කුරුම්බා ගෙඩියට දමා පැසවා දෙනු.

9 ගහෙන් වැටී ඇට කැඩුනාට බඳින බෙහෙත බෝ පොතු කොල ගෙන අමු කහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනවා වේල් හතරයි. (උයද සවස*

10 ඊටම රිටි පොතුගෙන කහ, ලූණු දමා හොඳට රත්වෙන තුරු වනෙන් කොටෙ මලවා බඳිනු.

11 ඊටම කොට කිඹුලා කොල පොතු ගෙන කහ ලූණු දමා කොටා පැහිච්ච පොල් දමා නැවත කොටා කබලෙන් මලවා බඳිණු.

12 පොඩි ළමුන්ට ඇට්ට මුඩංගා කොල, පොතු, අමුකහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු.

13 හාතාවාරිය කොල, නවහන්දි, බැල තණ, අමුකහ, ලූණු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිණු.

14 පුවක් මල්, ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

15 ඊටම හොක්‍ෂ අල කහ , ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

16 ඊටම වල් දෙහි කොල පොතු අමුකහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

17 හන්දිවලට බඳින බෙහෙත ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා ඊට එක්‍ෂරු තෙල් අනා තුන් වරුවයි. මී තෙල් අනා තුන්වරුවයි. කබලෙන් මලවා බඳිනු.

18 ඊටම මී කොල පොතු ගෙන කොටා මී තෙල් අනා කබලෙන් මලවා බඳිනු (වේල් හතරයි* උදය සවස

19 කල් ගිය අමාරුවලට බඳින බෙහෙත/ ගල් වුන හන්දි පොඟන්ට පළමු බෙහෙත. දැමුනු පොතු පහලට ගලවා ගෙන පිට පොත්ත කුරුටු ගා හොඳින් තලා අමුකහ ලූනු අඹරා ඇතුල් පැත්තේ තවරා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනවා.

20 ඊටම දුනුකේ බොඩ වැටකේ බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා හීනටි හාල් පානු වතුරෙන් තම්බා බඳිනු.

21 ඊටම කෙටල අල කහ ලූනු දමා කොටා පොල්කිරෙන් 4 වරුවයි. එල කිරෙන් 4 වරුවයි.

22 ඊටම ලබු ගෙන කහ ලූනු දමා අඹරා 3 වරුවයි මෙම බෙහෙත් වලින් මෙලෙක් වූ පසු සැර බෙහෙත් බඳිනවා.

23 ගොඩ කිරල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැය 1 යි* මහ’ අයට බෙහෙත් සැර විදියට තියන්න පැය 1 1/2 බෙහෙත් ලිහා මෙලෙක් බෙහෙත් තෙල් ගා හොඳින් තවන්න

24 …..

25 ඊට පසු කෑලිය පොතු ගෙන බත් කැඳෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු (දවසයි*

26 දිය බුබු’වලට සියඹලා කොල තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙනකොටා ඊට පැහුණු උණුවතුර ඉස මිරිකා එස ඉස්මට අමුකහ හාල් පිටි දමා නැවතත් පත්තුව පැසවා දමනු. (උදය – සවස*

27 ඊටම (දිය බුබු’වලට බඳින්නට* ඉරමුසු අල සහ එම කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (දිය බුබුල් සුව වෙන තුරු* දිය බුබුල්වල තුවාලවලට සහ පිළිස්සුන තුවාලවලට

28 තෙලක් තෝර කොල අමු කහ පැහුන පොල් දමා කොටා උණුවතුර වත්කර අනු ඉස්ම මිරිකා ගෙන එම ඉස්මට අමුකහ අඹරා දිය කර ලිපෙන් පැසවා තෙල් සිඳ තුවාලවලට ගානු. (අත්දුටුවයි*

29 බත් ඉතිරෙන හන්දිය ගෝන අං මුව අං මී අං ඇත් දත් මේවා කුඩු ඇරගෙන හිඟුරු පොතු නෙ’ම් අල මේ වා එකට කොටා මලවා බඳිනු. (බත් ලිප තියා බඳිනු – ඉතිරෙන කොට හන්දි වදී*

30 ඊටම කොහොඹ කොල පොතු පොඩා කොල බිං තඹුරු කොල ලබු කැන්ද කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. මස් බැද්දවැල ඉරා එම පටෙන් බඳිනු පැයකින් හන්දි වදී. කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා ඇට්ටමුඩංගා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

31 බාලයින්ට බඳින බෙහෙත. නිතුල් පොත්ත අගින් මුලින් ගලවා බෙහෙත් පොත්ත තලා උණු අ’වේ තම්බා කහ ලූනු අඹරා බෙහෙත් පොත්තේ ගා භාජනයක තියා පොල් කිරී මිරිකා අත් උණුහුං පදමට බඳිනු

32 ඊටම මී ගහේ බේඳුරු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පැයෙන් හන්දි වේ.

33 ඊටම තැල් කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පසළොස් පැයට හන්දි වේ.

34 බෝ මී පොත්ත ගෙන දොඩං ඇඹුල් කොරහට වක්කර බෙහෙත් පොත්ත ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි අඹරා දියකර පත්තුව පැසවා ගානු. (තැල්මට රිදුමට*

35 අවහන්දියට දඹ පොතු කටුකෑලිය පොතු බැල තණ පුස්වැලේ පොතු දමුන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කපා කොටා පොල්කටු අඟුරු උණු බත් දමා කොටා එක්‍ෂරු තෙල් අව හන්දියේ ගා එම බෙහෙත් එක්‍ෂරු තෙලෙන් මලවා බඳිනු ( බැඳ දවසකට පසුව මෙලෙක් වුන පදමට මුල සිට බෙහෙත් බඳිනු*

36 අව හන්දියට තරණ ගහේ කොල පොතු දෙවණක් පමණ කොටා පැන් වත්කර තම්බා ගෙන ඒ ඉස්මට ලූනු කැට මිටක් විතර දමා කකාරා ගානු. (ලූනු බෙහෙත් පැණිය*

37 අව හන්දියට බෙහෙත් ඇත් පෝඩා කොල හීරැුස්ස බැලතණ පොල් පලා හීන් බුහුටිය කොල කොබ්බෑ කොල පොතු බිංතඹුරු මෙකී කොල ගෙන පැහිච්ච පොල් දමා කොටා බේසමකට දමා උණුවතුර ඉස හොඳට අනා තැටියකට මිරිකා අවුවෙන් පැසවා තෙල් කිරි ගානු. තෙල් කිරි පැසෙන තුරු මිරිකූ බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා බඳිනු. (දින තුනයි*

38 අව හන්දියට ඇත් පෝඩා කොල වරකා පොතු එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා තතියා ගොන් කැකිරි කොල පොල් බෑවක පොල් දමා කොටා ඉස්ම මිරිකාගෙන තෙල් කිරි දමා තවා බැවත බෙහෙත් බඳිනු. (හන්දි වදී*

39 ඉදිමුමට පලූ කාඩි කරණ මෙකී පොතු කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

40 ඊටම කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු.

41 ගෑමට බෙහෙතක් අඹ පොතු දඹ පොතු කහට පොතු හුලංහික් පොතු කෑලිය පොතු දමන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර තම්බාගෙන ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ සුදු’නු වදකහ අඹරා දියකරනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි බඹර පැණි මී පැණි දක්‍ෂුවැල්ල පැණි කිතුල් හකුරු තල් හකුරු දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු. (තැල්මට ඉදිමුමට හොඳයි* පැනි පත්තුව

42 ඊටම බෝම් පොතු ගෙන ඇඹුල් දොඩම් ඉස්මෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට යබර ගල් පු’ස්සා කුඩුකර දමනු. ඉරිගොන්පස් කුඩුකර දමනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි අබරල අලයක් පු’ස්සා අඹරා දිය කර කුලංබුව හදා දමනු. (ඉදිමුමට තැල්මටඇට තදවීමට හොඳයි*

43 ඊටම හුලං හීන් පොතු ප’ පොතු කැටකාල පොතු දඹ පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණූවතුර දමා අනා එම ඉස්මට මී පැණි කිතුල් පැණි වත්කර පැසවා ගානු.

44 තෙල් කිර නවහන්දි හාතාවාරිය කොල බැලතණ පොල්පලා හීරැුස්ස පෝඩා කොල කොබ්බෑ කොල තරණ කොල පනං පෙති කුප්පමේනිය වේලා කොල අමු කහ අරං කහ අමු ඉඟුරු වදකහ රතු’නු සුදු’නු මේවා එක තරමට ගෙන දෙවනුව තැඹිලි පොල් දමා කොටා භාජනයක දමා උණුවතුර වත් කර අනා මිරිකා තඹ තැටියේ අවුවේ පැසවා තේල පෑදෙන විට ඊට ක’ දුරු සිදුරු අසමෝදගම් පල්ලමානික්කම් කබලෙන් බැද කුඩු කර දමා තෙල් හොඳින් පැහෙන විට ගානු. එම බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා තෙල් පැහෙන තුරු තුන් වරුවක් පමණ බඳින්න. (නහර මොලොක් වී හන්දිය හරියයි*

45 අතපය කොර දිගෑරෙන තෙල හාතාවාරිය කොල ඉරමුසු අල සහ කොල නව හන්දි බැල තණ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර ලිප තියා රත් කර තුන් දිනකට පසුව බෙහෙත් රත් කර ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමොදගං පල්ලමානික්කම් තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අමුකහ අරංකහ ඉඟුරු රතු’ණු සුදු’නු ගුලියක් අඹරා තියා එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා තෙල පදමට එන විට සරක්කු ගුලිය දමා පැසවා දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු. (නහර තදවීමට පරන ගල් වුන හන්දිවලට තුවාලවලටද ගින්දරෙන් වුන තුවාලවලටද හොඳයි*

46 මහා හන්දි තෙල ගොඩ කිරල කොල පොතු ක’වෙල්ලංගිරිය කොල පොතු බෝකොල පොතු වල් දෙහි කොල පොතු කෙතාට කිඹුලා කොල පොතු හැකිරිල්ල කොල පොතු අහු බුකුන්ද කොල පොතු ගොනුකෑවැල් නව හන්දි සිවිය අල කොල සම්දාන කහටකොල පොතු අංකෙන්ද කොල පොතුකැටකාල කොල පොතු ලූණුවරණා කොල පොතු මී කොල පොතු පෝඩා කොල බැල තණ පොල් පලා ඇට්ටේරිය කොල පොතුවලට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි කරාබු නැටි වසාවාසිය සාදික්කා අර’ බු’ නෙල්ලි එනසල් ඉඟරු ගම්මිරිස් අබ වදකහ සුදු’නු අමුකහ අරංකහ කොහොඹ ද’ කුබද’ වේලා ද’ මුරුන්ගා ද’ අමු කහ එක තරමට ගෙන ආරා ගානු.

47 පෙනෙල කොල ගෙන අමු කහ ලූනු සමග අඹරා තල තෙලෙන් උයා ගානු (වේල් හයයි උදේ සවස*

48 ඊටම බෝ කොල පොතු නවහන්දි ගෙන අමුකහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳින්න. (වේල් 6 යි උදේ සවස*

49 ඊටම බෝමි පොතු ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා තල තෙලෙන් උයා බඳින්න. (වේල් 4යි*

50 ඉදිමුමට කෙවුමට රිදුමුට පත්තුව කරන කොල ගෙන කොටා වතුර වත්කර තම්බා මිරිකා රොඩු අයින් කර එම ඉස්මට හීනැටි හාල් පිටි අමු කහ ලූනු කැට දමා දිය කර පත්තුව පැසවා ගාන්න. (වේල් 6 යි*

51 බඩ යෑමට අර’ කලං 6යි පිටිසීනි කලං 6යි දෙකම එකට අඹරා උණු වතුරටදිය කර වසා තැන්බූතැන් පසු එක්‍ෂරු තෙල් කළඳක් දමා දෙනු. බඩ යෑම වැඩි උනොත් රත් තැඹිලි වතුර දෙන්න ඊටම සුදු හඳුන් දෙහි ඇඹුලට දමා දෙන්න.

52 තැවුම් කිහිපයක් ලූණුවරණා කොල පොතු අමුකහ ලූණු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු. (තෙල් රත්කර ගා හොඳට සමන්හැර තවනු* තැල්මටයි.

53 වාතයට මුරුංගා පොතු ඉඟරු සුදු’නු අබ ගම්මිරිස් කහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු.

54 බත් ඉතිරෙන හන්දියට ලූනුවරණා පොතු අට්ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු (බත් ඉතිරෙන විට බිඳුනු හන්දි වදී*

55 තිස් පෑ හන්දියට කොතලහිඹටු කොල පොතු කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලේ මලවා බඳිනු (අත් දුටුවයි*

56 දෙවන බෙහෙත කල් ගිය කෑලිය වැලක පොතු ඇත්පෝඩා කොල කොබ්බෑකොල පොතු බැලතණ මේවා එක තරමට ගෙන පොල්කටු අඟරු බත් කැඳ වත්කොට කොටා මලවා බඳිනු (පැය 6ක් හැර මුදනු හන්දි වෙයි*

57 ඊටම ඇට මුරුවා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු තිස්පැයකින් හන්දි වෙයි.

58 ඊටම බොරදමුන පොතු උගුරැුස්ස පොතු සුඹු’ හැර කොටා පැන් වත්කර ලිප තියා තම්බා ගෙන මස්බැද්ද පොතු හිරමණෙන් ගා ඒවාට දමා කිතුල් හකුරු ලියා දමා අනා කබලෙන් උණුගන්වා බඳිනු. (තිස්පැයයි අත්දුටුවයි*

59 ඊටම ගුරුලද’ බත්තිඹිරි මදමේවා ගෙන අඹරා උණු ගන්වා බඳිනු 60 ඊටම ගුරුල පොතු පොලු් කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

61 ඊටම බැලතන දඹ පොතු පැහුන හීන් බටු එලබිංතඹුරු මිදැල්ල පොතු මේවා ගෙන පොල් පොලුකටු අඟුරුදමා කහ ලූනු දමා කොටා උණුගන්වා බඳිනු (තැල්මට කෙවුමට බිඳුමට*

62 ඊටම අට්ටික්කා පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තිස් පැයට හන්දි වෙයි*

63 හත් පෑ හන්දියට නව හන්දි කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු

64 තිස් පෑ හන්දියට පුවක් ගොබ එම බොඩ දුනුකෙයියා ගොබ සහ එම බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳනු

65 පැනි තෙල ඇටමුරුවා පොතු කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන පැසවා ගානු (බිඳුනු තැන් හන්දි වෙයි*

66 එක් පෑ හන්දියට පොඩි හනස්ස ඳ’ හිඟරු පට නිතුල් මුල් දියලබු වැල් නික පොතු කලහ පොතු ගස් කැප්පෙටියා මුල් පිල මුල් නවහන්දි මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැයට හන්දි වෙයි*

67 ඊටම පොල් මල් තල් ගහේ පොතු බෝ මී පොතු මෙකී දේ කොටා උණුවතුර ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු.

68 තව තෙල් කිරක් පැපොල් ද’ කිරි අඟුන කොල පොල් ගෙඩියක පොල් දමා කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට දේදුරු මොදගං වදකහ පල්ලමානික්කං මේවා කුඩුකර දමා පොල් කිරි තැටියට දමා අවුවේ පැසවා ගානු (බිඳුනාට තැල්මට කෙවුමට පේන්දුවට යහපති අත්දුටුවයි*

69 ඊටම බැලතණ අමුකහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

70 හැටපෑ හන්දියට නවහන්දි හාතාවාරිය කොල එලබිංතඹුරු කොල ඔලිඳ කොල කොබ්බෑ කොල මේවා ගෙන පොල් දමා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හැටපැයට හන්දි වෙයි අත්දුටුවයි*

71 හන්දිවුන තැන කෙවුමට වැල් පෙනෙල කොල ඔලිඳ කොල අඳුන් තැල් කොල හීරැුස්ස ඳ’අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. එම බෙහෙත් බැඳ උණු දිය වත්කරනු.

72 තෙලට – තුවාලවලට ඇඹුල් නැති දෙහි පිංචි සිහිනිවට ලියා තලා තෙලට දමා ඉඟුරු සුදු’නු ගම්මිරිස් මෙකී දේ චූර්ණ කර තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තෙල් ගානු. උණු වතුරෙන් සෝදනු කැපුන් කෙටුන් තුවාල ගුණ වෙයි – අත්දුටුවයි*

73 ඊටම බොල්පනා මුලේ පොතුයි ඉඟුරු කුඩුයි පොල්බෑවේ පිට කුරුටුයි මෙකී දේ එක හරියට කුඩුකර තුවාලවලට දමනු (ලේ හිටියි තුවාල පෑහෙයි අත්දුටුවයි*

74 ඊටම තිබ්බටු මුල් දෙහි ඳ’ කුඩු කර තුවාල වලට දමනු

75 තුවාල තෙල කරඳ පොතු කටුකෑලිය පොතු හීං දඹල කොල පොතු ගොන් කැකිරි කොල ඉරමුසු කලාඳුරු නුගඅර’ ඇහැටුඅර’ රසකිඳඅර’ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා පැන් ඉස ඉස්ම මිරිකා ගෙන හැලියකට වත්කර පොල් කිරි දමා පැසවා ඊට පල්ලමානික්කං බිංදුම්මල පිඹුරු ඇට මේවා අඹරා තෙලට දම දිය නැතිව සිඳ තුවාලයට දමනු තෙල් තුවාලයට පිඹිනු. (අත්දුටුවයි*

76 තිස්පෑ හන්දියට හොක්‍ෂඅල හිරමණෙන් ගාගෙන කහ ලූනු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දිවෙයි*

77 පත්තුව මානෙල් මල් කොල කොටා පැන් වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන හීනටි හාල්පිටි දියකර පැසවා ගානු

78 ඊටම – තෙලට හීන්දඹළ කොල පොතු ලේ වැරැුල්ල සහමුලින්ම ලෙන මොණරකුඩුම්බිය හොක්‍ෂඅල මෙකී දේ එක පමණ ගෙන ෙඉස්ම ගෙන පොල් කිරි වත්කර තැටියකට දමා අවුවෙන් පැසවා ගානු (තැල්මට කෙවුමට රිදුමට පේන්දුවට*

79 කරේ බඳින බෙහෙතට අන්දර කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා එම පටෙන් කරේ බඳිනු (හන්දි වෙයි*

80 තුවාලයට වෙම්බඩංගා ඳ’ පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ගුණ වේ*

81 ඊටම දෙමට ඳ’ මුල් කරඳ ඳ’ මුල් අමු කහ දමා තලා මී තෙලෙන් මලවා බඳිනු.

82 ඊටම කෝවක්කා කොල අමුකහ දමා තලා බඳිනු

83 තැල්මට මී පොතු කෑලිය පොතු එක තරමට ගෙන වනෙන් කොටා වතුර ඉස මිරිකා හීනටි හාල්පිටි දමා කැඳහදා පොවනු (තැල්මට රිදුමට ඇවිළිල්ලට කඳරිදුමට යහපති*

84 ඊටම කිරිය පොතු හික් පොතු මෙකී දේ එක පමණ ගෙන කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම ගෙන පැසවා ගානු. (බිඳුමට තුවාලෙට යහපති*

85 තුවාල තෙල ඔළිඳ කුඹුරු පිල ගොන්කැකිරි සේරු කැප්පෙටිය තිබ්බටු මදුරු මේවා ඳ’ එක තරමට ගෙන අඹරා පොල්තෙලට දියකර ලිප තියා ඊට දෙදුරු මොදගං තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අබිං ලූනු වේලූනකහ මෙකී දේ අඹරා තෙලට දියකර දිය නැතිව සිඳ ගානු. (තුවාල ඔඩු ගුණ වෙයි*

86 තිස්පෑ හන්දියට ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මී තෙලෙන් තුන් වරුවයි. එක්‍ෂරු තෙලෙන් තුන් වරුවයි. (උයද සවස*

87 ඊටම මස්බැද්ද පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

88 තුවාල වූ අයගේ සිහි නැතිවූ විට කරල්සැබ්බ කොල මුල් ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන නස්න කරනු සිහිය එයි.

89 බිඳුන තැන ලේ යනවාට කැහිපිත්තන් කොල ගැඩුඹ කොල අර’ ඉඟුරු සුදු’නු වියළි කහ ගෙන කොටා මලවා බඳිනු සන්දි වෙයි. ලේ හිටියි

90 වනයට කුඩුමිරිස් ඳ’ පොඩිහීරැුස්ස ඳ’ පුපුල ඳ’තොලබෝ අල මේවා එක තරම ගෙන උණු වතුර ඉස මිරිකාගෙන ලිප තියා ඊට පොල් තෙල් එක්‍ෂරු තෙල් දමා දිය නැතිව සිඳ ගානු කුඩු තියා ඔතනු (සුව වන තුරු* අත්දුටුවයි

91 තුවාලවල ලේ සිටුවීමට ඉඳිබොඩ කරල්සැබ්බ පොල්පලා හාතාවාරිය කොල බේඳුරු අල ඇහුටු කොල පොතු කිරි අඟුන මදුවැල් කොල මේවා එක තරමට ගෙන බැලතණ ඒ තරමට ගෙන කහලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තුවාල ගුණ වේ. හන්දි වෙයි* හන්දි නොවැදුනේ නම් ගැඩුඹපටෙන් බේත් බඳිනු.

92 ඊටම පොඩිහීරැුස්ස පුපුල කොල දිවුල් කොල තිබ්බටු කොල දෙමලපිලල කෑලියපිලල මිල්ලපිලල මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තැල්මට අවහන්දියට*

93 ගැටකනමිල්ල පොතු කොටා ඉස්ම මිරිකා පැසවා ගානු (තැල්මට සිය’ තුවාලවලට යහපති*

94 ඊටම බටහිර දිසාවෙන් බෝපොතු ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට ඉගුරු මිරිස් වදකහ අඹරා දියකර හීනටි හාල්පිටි දමා ලිප තියා පැසවා කිකිළිබිජු සෝරස දමා පොවනු (ගහෙන් වැටුන අයගේ තැල්මට බඩරිදුමට යහපති*

95 ඊටම ගම්මිරිස් පතක් පමණ ගෙන බැද අඹරා කිකිළිබිජු සාරු සමග දෙනු (තැල්මට රිදුමට බඩ පිපුමට අත්දුටුවයි*

96 ඊටම තෙලට හීංදඹල මුල් සතුරුසම්මට්ටිය මුල් දෙමට මුල් කරඳ මුල් ඇහැටු අර’ ඇහැල මුල් මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණු පැන් වත්කර අනා ලිපතියා දුන්තෙල් නැලියක් දමා ඊඨ දෙදුරු මෝදගං වදකහ සුදු’නු ඉඟුරු ගම්මිරිස් පල්ලමානික්කම් මේවා චූණ_කර අඹරා තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තුවාලවලට දමනු. (බිඳුනතැන තුවාලවලට යහපති*

97 තෙල් කිරට කෑල පොතු දඹ පොතු ඇහැල පොතු මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණූ පැන් ඉස අනා ලිපෙන් පැසවා ගානු. (අවහන්දි ඇරෙයි කෙටුම් රිදුම් ඇරෙයි*

98 ඊටම පැණියට/ පත්තුව කීරිය පොතු දඹ පොතු පලූ පොතු ඇහැල පොතු ඇට්ටමුඩංගා පොතු කහට පොතු හික් පොතු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට තල් හකුරු කිතුල් හකුරු අක්මල් පැණි දියකර පැසවා ගානු. (හන්දි වෙයි* අත්දුටුවයි

99 හන්දි උන තැන කෙවුමට පලූඅරටු අන්දරඅරටු මිල්ලඅරටු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා පැසවා ගානු. (ඉදිමුනටද යහපති*

100 ඊටම නවහන්දි පොල් එක්ක කොටා තැටියකට මිරිකා අමුවෙන් පැසවා ගානු (අවහන්දි ඇරෙයි කෙවුමට රිදුමට* තුවාලයට: සුදුනයිකොල පොඩිකර ලේ හිටී. 101 ඊටම පුපුල කොල කහ ලූනු දමා කොටා අරක්කු දමා අනා කබලෙන් රත්කර ගානු. (තුවාලයට තැල්මට අත්දුටුවයි*

102 ඊටම – තුවාලයට පොඩිහීරැුස්ස හැකිරිල්ලා කොල පොල්කුඩු පලා කොල පුපුල කොල යකිනාරං කොල දෙහි කොල දොඩං කොල මලබුදු කොල හාතාවාරිය කොල යකුහනස්ස කොල යක්බේරිය කොල මී කොල කරපිංචා කොල එරමිනියා කොල මේවා එක පමණ ගෙන අඹරා තුවාලයට බඳිනු

103 ඊටම කහරු පොතු උණලීයේ කුරුටු පොල්පිත්තේ පිට කුරුටු ඉඟරු මේවා චූර්ණ කර අඹරා තුවාල වලට කුඩු දමනු (තුවාල ගුණ වෙයි*

104 තුවාලවල ලේ යනවාට කරල්සැබ්බ කොල කහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු. (ලේහිටී*

105 ඊටම සියඹලා පොතු පු’ස්සා අ’ ගෙන තුවාලයට දමනු (ලේ ර’වෙයි*

106 ඊටම කඩුපහර ඳ’ උඳුපියලිය මයිලඳ’ අමුකහ දමා තලා බඳිනු. (වලහ කෑ තුවාලේ ලේ හිටී*

107 ඊටම ලේ වැරැුල්ල කොල කරල්සැබ්බ කොල හාතාවාරිය කොල අමුකහ දමා අඹරා ගානු (ගුණ වෙයි*

108 මිටි බේතට කහරු ඳ’ මොණරකුඩුම්බිය ඳ’ නික ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා ගානු (සිය’ තුවාල ගුණ වෙයි*

109 හීංදඹල කොල වල්කැර කොල කොටා මිරිකා තුවාලයට වත්කරනු (තුවාල පෑහෙයි ලේ හිටියි*

110 ඊටම උඳුපියළි කොල යුෂ නැලියයි. පොල් කිරි නැලියයි. පිලතියා සිඳෙන පදමට හීංබිලිං මුල් පතක් පමණ කොටා එම තෙලට දමා පදමට සිඳ තෙල් ගානු. තෙල් ගසනු (සිය’ තුවාල ගුණ වේ*

111 ඊටම – තුවාල ඔඩු ගියවිට කරඳ කිරි පිඹිනු ඔඩු හිටී.

112 තෙලට දෙමට ගෙඩි ඉස්ම පතයි වැල් පෙනෙල ඉස්ම පතයි කරඳපොතු ඉස්ම පතයි ඊට තල තෙල් එක් කර මේවා ලිපතියා දෙදුරු සුදු’නු පල්ලමානික්කම් අසමෝදගං සහිඳලූනු කුඩුකර දමා දියනැතිව පදමට හිඳ සිය’ම තුවාලවලටද ඔඩුවලටද යහපති.

113 කෙවුමට ඇත්පෝඩා කොඩ කෑලිය පොතු මේවා කොටා ඉස්ම ගෙන පොල් කිරි එක්කර පැසවා ගෙන ගානු. (හන්දිවුන තැන් කෙවුමට රිදුමට*

114 ඊටම ඇට්ටමුඩංගා පොතු බැලතණ ඇහැලපොතු මස්බැද්දපොතු වෙල්ලංගිරිය පොතු එක පමණ ගෙන කොටා උණූපැන් ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු (පේන්දු අවහන්දියට*

115 තිස්පෑ හන්දියට ගෝණ අං කුඩු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

116 ඊටම උල්කැන්ද පොතු ගම්බිරියා පොතු බොමිකොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

117 ඊටම තැඹිලි පොල් මැඩිය කොල එක්‍ෂරු ඇට කුරහන් පිටි මේවා එක පමණ ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (තැල්මට රිදුමට පේන්දුවට අවහන්දියට යහපති*

118 ඊටම කරවැලේ පොතු අත්තන කොල කුරුඳු මුල් කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

119 ඊටම වවුලෑටිය කොල මිදෙල්ල කොල අඟුණකොල පුපුල ඳ’ හෙකී දේ අඹරා ගානු (මිටි බෙහෙතයි*

120 ඊටම හික් පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලව බඳිනු (අවහන්දියටයි*

121 පේන්දුවට බෝකොල පොතු කහ ලූනු දමා ඊට උණු අ’ දමා කොටා මලවා බඳිනු

122 දෙහි තිබ්බටු වැල් කොල පොතු ගස් කැප්පෙටියා කොල පොතු තොලබෝ අල හීරැුස්සපලූ ඳ’ක්පලූ නියඳපලූ තුඹ වෙල්ලංගිරිය කොල තිත්ත වැටකොලූ කොල බිංතඹුරු කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පේන්දුවට තැල්මට විසාදිවලට යහපති*

123 හංදියට ගුරුල ගහේ මද ඇටමුරුවා පොතු තැඹිළි පොල් මල් හීනටි හාලේ බත් එක්ක කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

124 ඊටම සේරු කොල පොතු කැප්පෙටියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (හැට පැයට හන්දි වෙයි*

125 මස් බැද්ද කොල පොතු කැටකලහ පොතු බත් දමුන පොතු නවහන්දි මේවා සමසමව ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා අඹු මුලක් පෙරංගා මිරිකා පැසවා කුලංබුව හරිගස්සා ගානු. (තැල්මට*

126 ඊටම සුදු වෙල්ලංගිරිය පොතු ගුරුල මද හාතාවාරිය කොල මේවා එක පමණ ගෙන පැහිච්ච පොල් ගෙඩියක් දමා කොටා මිරිකා හීං එක්‍ෂරු ඇට එම වද පතයි අමුකහ පතයි මේවා අඹරා දිය කර පැවසා කුලංබුව හදා ගානු. (තැල්මට පේන්දුවට රෙදුමට බිඳුනාට යහපති*

127 පසළොස් පෑ හන්දියට කොට කිඹුලා ගහේ කොල පොතු කොට්ට පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි මිරිකා පසෙක තියා එම බෙහෙත් කහ ලූනු දමා කොටා කිරි වත්කර අනා කබලෙන් රත් කර බඳිනු (හන්දි වෙයි පේන්දු ඇරෙයි*

128 වෙඩි වැදුන තුවාලයටකරඳ මුල් දෙමට මුල් ගම්බිරියා මුල් රණවරා මුල් කොහොඹ මුල් මේවා කොටා පැන් වත්කර තම්බා මිරිකා පෙරා ලිප තියා තල තෙල් වත්කර ඊට කයිප්පු කරුංකා පුවක් පල්ල්මානික්කම් සතකුප්පමෙකී දේ කුඩු කර දමා මෙකී දේ දෙකට බෙදා පංගුවක් තෙලට දමා පැසවා ඉටි පදමට දිය නැති සිඳ බිමට ගෙන අනික් සරක්කු පංගුව තෙලට දමා තියා සිය’ තුවාලවලටද කල් ගිය තුවාලවලටද පනු කැවිලි රුදාවලටද බබළා කෑ තුවාලවලටද යහපති. (අත්දුටුවයි*

129 තවත් තුවාල තෙලක් කුඩු මිරිස් මුල් බොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉබොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉඟුරු ගම්මිරිස් සුදු’නු මෙකී දේ චූර්ණ කර තබා පළමු කී අවුසදත් කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන ඒ ඉස්මට දුන්තෙල් දමා සරක්කු දමා පැසවා පු’න් වලින් තෙල් තුවාල වලට දමනු (උණු වතුරෙන් සෝදනු සිය’ තුවාල අවහන්දි පේන්දු ගුණවෙයි – අත්දුටුවයි*

130 හැම ඔඩුවට නික කොල ඔලිඳ කොල කරල්සැබ්බ කොල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම ඔඩුවටම යහපති*

131 ඊටම හීරැුස්ස ඳ’ ලියා අමු කහ ලූනු දමා කොටා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනු (ඔඩුවටම යහපති*

132 ඔඩු තැවුමට කරල්සැබ්බ කොල කොලපතොක් කොල පොතු ඉරමුසු අමුකහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ මී තෙල් කබලකට වත් කර ලිපේ තියා රත් කර බෙහෙත් පොට්ටනිය තේලවල ඔබා අත් උනුසුම් පදමට තවනු. (උදේ සවස*

133 ඔඩු මැල්ලූමට වවුලෑටිය කොල පොතු තෙල් එක්‍ෂරු කොල පොතු පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු මී තෙලෙන් තුන් දවසයි.

134 ඊටම ගිණිටිල්ලා කොල ලියා අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් හෝ මීතෙලෙන් මලවා බඳිනු.

135 ඊටම හැකිරිල්ලා කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ඔඩු තුවාල ර’ වෙයි* ඔඩු සුද්ද වෙයි. තුවාල හොඳවෙයි. කැපුන තුවාලයක නම් එම කොල අමු කහ දමා අඹරා ඉස්ම මිරිකා බෙහෙත් රොඩු බඳිනු. (අත්දුටුවයි*

136 පරණ තුවාලවල කුණ කැපෙන්නට කරඳ මුල් ගෙන සුද්ද කර කුරුටු ගා අමු කහ දමා තලා මී පැණියෙන් මළවා බඳිනු. එම බෙහෙත්ම තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු තුවාලය සුද්ද වෙයි. තෙල් පිඹිනු ගුණ වෙයි.

137 තුවාල ඔඩු රොටියට හීරැුස්ස ද’ තිබ්බටු ඳ’ රතු’නු අමු කහ දමා කොටා උණු වතර දමා වඅනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර කබලකට වත්කර රොටී උයාගනු. එම රොටී තුවාලවලට බඳිනු. (ඔඩු තුවාල හොඳවෙයි*

138 ඊටම තොලබෝ අල කොලපතොක් කොලඅමු කහ දමා කොටා එළෙසම මිරිකාගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටී උයා බඳිනු.

139 වතුකහඹිළියා කොල කොලබෝ අල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම විසාදියටම යහපති*

140 ඔඩුවට බෙහෙත් නාමිරිත්තා ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’වල් තම්පලාකොල සියඹලා කොල රත්මල් දෙමට මුලේ පොතු රණවරා ඳ’ හීරැුස්ස ඳ’ පෙනෙල කොල ගොඩකිරලා ඳ’ කරකොල කුප්පමේනියා දෙහිගැට මේවා එක තරමට ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා දොඩම් ඇඹුල් දමා අඹරා ගානු (හැම විසාදියම හොඳවෙයි*

141 ඊටම දොඩම් ලෙලි නාරං ලෙලි අල්ල ගෙඩි මේවා දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු.

142 පිටි අල්ලේ විසාදියට පැහිච්ච හීං බටු දෙමට ගෙඩි මේවා කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

143 දම් පොතු දමුන පොතු කරඳපොතු කහට පොතු දෙමට පොතු රත්මල් කොල පොතු සියඹලා පොතු බිංතඹරු කොල දියමිත්ත තුන්පත් කුරුඳු මෙකී කොල කාටා මිරිකා එම ඉස්මට පොල් කිරි වත්කර කකාරා ඊට පල්ලමානික්කං බිම් දුම්මල සීන්නක්කාරං නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං සුදු’නු අබ මේවා අඹරා දමා තෙල් පදමට දිය නැතිව සිඳ පෙරා තබා ඔඩුවට තෙල් පිඹිනු (ගුණවෙයි*

144 ඊටම දෙමට පොතු කරඳ පොතු මුදුරු කොල කොටා මිරිකා කසායට තලතෙල් එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා ඊට හඳුන් මීඉටි දුම්මල මේවා අඹරා තෙලට දිය කර දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු ඔඩුවට කැපුං කෙටුං වලට යහපති.

145 ඊටම රත්මල් පොතු අන්කෙන්ද පොතු කැප්පෙටියා පොතු මඩිතිය පොතු කොල ලූණුවරණා කොල පොතු මුරුවා කොල පොතු ඇවරිය මුල් මදුරුතලා කොල වෙල්ලංගිරිය කොල මුල් මෙකී ඉස්ම පත බැගින් ගෙන පොල් කිරි පමණ බලා වත්කර ලිප තබා ඊට ක’දුරු සුදුදුරු තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්ක වැල් මී පෙරුංකායං සීන්නක්කාරං පල්ලමානික්කං කැකුණමල බිංදුම්මල ගලිස්ස පරණ කොහොල්ලෑ හොරලෑලි මෙකී දේ අඹරා තෙලට දිය කර පළමු කී පදමට පෙරා ගානු (සිය’ ගෙඩි ඉහිරෙයි ඔඩුවට යහපති*

146 ඊටම අබරල අල නියඟලා අල අමු කහ ලූනු ගම්මිරිස් එකට අඹරා කබලෙන් පැසවා ගානු. (පතුල් පිලිකා අත් පිලිකා කටු පිලිකා ගුන වෙයි* උණුදිය නෑම යහපති – අත්දුටුවයි

147 ඊටම රත්නිතුල් මුල් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු නලල් ගැට වාතගැට සිය’ පිළිකා ගුණ වෙයි අත්දුටුවයි

148 ඊටම ගම්මිරිස් සුදු’නු ඉඟුරු කලූදුරු සුදුදුරු අසමෝදගං පෙරුංකායං සහිඳලූණු කොගරක මේවා අඹරා පොල්තෙලට දියකර අවුවෙන් පැසවාගෙන ෂතියක් බොන්ට දෙනු තම්බාපු හාලේ බත් දෙනු. ලූණු ඇඹුල් නොකනු.

149 ගඩුවේ ඉදිමුමට මුරුංගා පොතු සුදු’නු එනසල් හී ඉඟුරු මේවා මූත‘ා දියෙන් අඹරා ගානු.

150 පතුල් පිළිකාවලට කිරිවානා ගල් කුඩුකර අඹරා ඊට සුදුදුරු අසමෝදගං උ‘හාල් මේවා තරමට අබිං ගෙන කයිප්පු නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං ගෙන ටික ටික ගෙන අඹරා කිකිළි බිත්තර පොතු සුදුවෙල්ලංගිරිය පොතු කරඳ පොතු ඇවරි පොතු එරබදු පොතු මෙකී දේ එකට කොටා රුක්අත්තන පොතු ඉස්මෙන් හීනටි හාල් පිටි අඹරා රොටී උයා බඳිනු.

151 ඊටම වල් කිඩාරම් අල නියඟලා අල හබරල අල වල්ඉඟුරු අල තොලබෝ අල ඕලූ අල බේඳුරු අල ගිණිටිල්ලා අල මදුරු මුල් කුඹුරු ඳ’ මේවා දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු. ගෙඩි ගුණවෙයි.

152 පළමු කොට මස් කැඞීමට ලේහිටවීමට කුඹුක් ඳ’ නාරං ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’අමුකහ හාල් ඇට අමු ඉඟුරු මේවා තලා ඉස්ම මිරිකා කුඩු බඳිනු.

153 ඊටම ගොරඩිය ඳ’ පුස්වැන්න ඳ’ උඳුපියලිය අමුකහ දමා තලා මිරිකා කුඩු බඳිනු.

154 ඊටම කරපිංචා ඳ’ බුලත්පලා ඳ’ කෑලිය ඳ’ ඉඟුරු ගම්මිරිස් වදකහ සමග තලා ඉස්ම තුවාලයට මිරිකා ඔතනු.

155 ඊටම පුස්වැල් ඳ’තෙලබේරිය ඳ’ අමුකහ එකට තලා මිරිකා බඳිනු.

156 ඊටම දඹ ඳ’ පොල්පලා පුපුල කොල ඉඟුරු ගම්මිරිස් එකට තලා කුඩු බඳිනු

157 ලේ විදිනවාට නහර කැපුනාට අරළු බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු මිරිස් වදකහ අමුකහ ඉඟුරු පියලි කලාඳුරු සුදුදුරු මාදුරු වියල් දුඹුටු හඳුන් තනකිරි මීපැනි කැකු’ බත් දමා අඹරා ඔතනු.

158 ලේ නොසිටියා නම් ඉඟිනි හඳුන් වැල්මී දෙහි ඇඹුලෙන් ගලකා තනකිරි සමග දියකර පොවා ඉස ගල්ලනු. නස්න කරනු. (වෑයෙන් පොරවෙන් නියං කටුවෙන් ඊතලයෙන් කඩුවෙන් කැපුනාට යහපති*

159 උල් ඇණුනාට අස්වැන්න පුස්වැන්න රත්මල් ඳ’ පොතු ත‘ිපල් සමග අඹරා කැකු’ බත් සමගද අඹරා පළමුව මිරිකා දෙවනුව ගිතෙල් මීපැනි සමග අඹරා අලවනු. (අත්දුටුවයි*

160 ඊටම රත්තැල් සහමුලින් ගෙන එලබින්තඹුරු රතු’නු ලූනු ටිකක් දමා අඹරා එලකිරෙන් අඹරා ගානු.

161 නහර කැපුනාට හීරැුස්ස ඳ’ මුල් ඉඟුරු අර’ රස ඔලිඳබත් තලතෙල් දමා අඹරා ගානු 162 ඊටම පුවක් ගොබ ඳ’ මුල් ගෙන කොටා කිකිළි බිජු සෝරස ද හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටි උයා හත් දිනක් බඳිනු.

162 හැම විස උල් ඇදෙන්නට මහතැල් හබරල අල හීනුක්පලූ ගෙන අමු කහ වද කහ අරං කහ අබ වෙඩි ලූනු සුදු’නු එකට තලා උණු අ’වෙන් තම්බා ඔතනු. හකුරු හඳුන් තනකිරි දෙහි ඇඹුල් වක්කර ගා වැඩියෙන් හිස ගල්වනු (ඇල් පැන් නොදෙනු* පස් ලෝ රන් රිදී මී ඉටි ලාකඩ හීනටි පිටි සමව අඹරා ගුලිකර තබා ගිතෙලින් හෝ මී පැනියෙන් ලේ යන වණවලට අළවනු. (ලූනු ඇඹුල් තුන් දිනක් වලකිනු*

163 බේත් දුම ගොන් කැකිරි කොල පොල් පලා තුම මදුරු බෙලි නික ඉත්ත පඟුරු කොහොඹ කුඹුරු මුරුංගා මෙකී කොල පොතු මීමුරුවට සුන්සහල් දමා කොටා හැලියකට දමා දිය වක්කර කෝපතක් වසා බැඳ පැසවා මැස්සක් ගසා ලෙඩා මැස්ස උඩ හිඳුවා උඩින් වසා දුම් පානු. (ඇඟරුදා කුෂ්ඨ රෝග ගුණ වෙයි* කැකු’ බත් මිහ මීඉටි තඹයහුනු පස්ලෝයහුනු අඹරා රෙදි කඩක ලා හත් දවසක් බඳිනු. අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ පෙරුංකායං අරං කහ වදකහ ඉඟුරු පියළි සුදු’නු අබිං ක’දුරු සුදුදුරු කරාබු වසාවාසි ඇත් දත් කුඩු කයිප්පු අත්තන කංසා ඇට කැකු’ බත් කිකිළිබිජු සොරස අඹරා සුදු රෙදි කැබැල්ලක ගා අලවනු තල තෙල් ගානු (තුන් දවසයි*

164 ඊටම පල් මානික්කං සීන්නක්කාරං සහිඳලූනු අබිං කයිප්පු පෙරුංකායං වලඟසාල් මීඉටි බත් මී පැනියෙන් තැටියක අඹරා ඊයං තට්ටුවේ ගා අලවනු. බෝ කොල පොතු දුම්මල එකට කොටා දුම් අල්ලනු.

165 ආරක්‍ෂා බඳිනු

1*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ ධම_යයි. ලේ ලේට ඇලීයං මස්වලට ඇලීයං ලේ මසට මස් ලේවලට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු නහර ඕට්ටු ලේ ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

2*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ අතකඩා මුක බැන්දෙන් පය කඩා පය මුක බැන්දෙන් ලේ ලේට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

Advertisements

ඉරණම නැමැති පරිගණක මෘදුකාංගයේ දෝෂහරණ ක්‍රමවේදය


(තෙවන කොටස – ඉරණම නැමති මෘදුකාංගය ලියන පරිගණක භාෂාව දෝසතරයි)

පරිගණක ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෘදුකාංගයන්ගේ පවතින දෝෂහරණ ක්‍රියාවලියක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක පැවතිය හැකි දෝෂ වර්ගයන් කවරේදැයි ප්‍රථමයෙන් හඳුනාගත යුතුය.

විධාන කේතන දොෂ – Syntax Errors
වැරදි දත්ත ඇතුල් කිරීම – Invalid Data Input
ක්‍රියාත්මක වීමේ දී ඇතිවන දෝෂ – Executable Errors

මෘදුකාංග ආශ්‍රිතව පවතින දෝශ නිශ්චයේ දී සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාවලිය නම් එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය මත නැතිනම් Output එකෙහි දිස්වන රෝග සංකූලතාවයන් අනුව එය නිශ්චය කරනු ලැබීමයි. එහි දී ඇතිවන රෝග ලක්ෂ ණ මූලිකව තුන් ආකාරයක් ගනී. එම තුන් ආකාර රෝග ලක්ෂලණ අනුව නිශ්චය කළ හැකි දෝෂයන් ද තුන් ආකාරයක් ගනියි.

ඉහත පෙන්වා දුන් විධාන කේතන දොෂ – Syntax Errors යනු මෘදුකාගංය නිර්මාණය කිරීමේ දී ඇතිවන අනවබෝධය මත සහ පද්ධති විධාන – System Commands පිළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව මෘදුකාගය නිර්මාණය කිරීමෙන් ඇතිවන දෝෂයි.

පුද්ගලයෙකු සිය දෛවය නැතිනම් ඉරණම පිළිබඳව සැලකීමේ දී වත්මන් දිවියෙහි අනාගතය සඳහා බලපාන ඔහු හෝ ඇය විසින් පෙර භවයන්හි සිදු කරන ලද ක්‍රියාවන් හි ප්‍රතිඵලය, ක්‍රියාවන්ට අනුරූපව විකාශය වෙයි. ඒ අනුව අනුන්ට මෙන්ම තමන්ට ද යහපත් ප්‍රතිඵල ඇති කරන කර්ම සහ අනුන්ට මෙන්ම තමන්ට ද අයහපත් ප්‍රතිඵල ඇති කරන කර්ම යනුවෙන් ක්‍රියාවන් දෙආකාරයකට වර්ග කළ හැකිය.

මෙම දෙආකාරයේ ක්‍රියාවන් අනුව ඒවායේ ප්‍රතිඵලය ද දෙආකාර වෙයි. මෙම දෙආකාර ප්‍රතිඵලය ඇති කිරීම සඳහා පුද්ගලයා විසින් චේතනාත්මකව සිදු කරන ක්‍රියාවන් අනුව පුද්ගල ජීවිතය නැමති පද්ධතියේ සංකූලතාවන් හටගනී. මෙම සංකූලතාවන් හා ඝඨනාත්මක සංසිද්ධීන් පුද්ගල චේනතාව අනුව ක්‍රියාත්මක වෙයි. නමුත් මෙම චේතනාත්මක ක්‍රියාවන් දෙස බැලීමේ දී ඒවායේ විධානමය චේතනාත්මක භාවය අත්තබ්බ්යා බාධාය (තමුන්ට අහිත පිණිස පවතින) හා පරබ්බ්යාවබාධාය (අනුන්ට අහිත පිණිස පවතින) යන තත්වයන් මත සිදුකරන ක්‍රියාවලීන් මතින් ඇතිවන ඒවා ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

කළ යුත්ත හා නොකළ යුත්ත යන දෑ මතින් ඇතිවන සංකූලතාවන් වැරදි දත්ත ඇතුල් කිරීමේ – Invalid Data Input දෝෂ වශයෙන් හඳුනා ගත හැකිය. මෙම තත්වයන් මත ඇතිවන සංකූලතාවන් බොහො විට අපට වැලැක්වීමට ඇති ඉඩ අහුරාලයි. මේවා බෞද්ධ විගරවයනයට අනුව පෙන්වා දී ඇත්තේ ආනන්තරිය කර්ම වශයෙනි. මෙම ආනන්තරිය කර්ම යහපත් හා අයහපත් යන දෙආකාරයෙන්ම පවතින අතර ඒ ඒ ක්‍රියාවන්ගේ පවතින තත්වයන් අනුව ඒවාට අදාළ සංකූලතාවන් පුද්ගල ජීවිතයෙහි පෙන්නුම් කරයි.

ක්‍රියාත්මක වීමේ දී ඇතිවන දෝෂ – Executable Errors බොහෝ විට ඇතිවන්නේ පාරිසරික සාධක මතය. මෙය පාරිසරික පදනම් දෝශ – Platform Errors වශයෙන් ද අපට හඳුනාගත හැකිය. මෙම පාරිසරික පදනම් දෝශ – Platform Errors බොහෝ විට පුද්ගලයා ජීවත්වන පාරිසරික වටාපිටාව මත තීරණය වන ඒවාය.

පොදුවේ ගත් කල මෙකී දෝෂයන් හරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ ප්‍රමුඛතාව ගන්නේ මේ සඳහා නැතිනම් මෙම දෝෂයන් තහවුරු කර ගැනීමට භාවිත කරන ක්‍රමවේදය කුමක් ද යන්න මතය.

මෙහිදී පුද්ගල දෛවය නැමති මෘදුකාංගය සංකේතනය වී ඇති එකක් වන බැවින් විකේතන ක්‍රියාවක් සඳහා භාවිත කළ යුතු සංකේතන ක්‍රියාවලියට අදාළ නැතිනම් එය නිර්මාණය කරන ලද විධානයන්ගේ විචල්‍යයන් – Variables නිර්ණය කළ යුතු වෙයි.

මෙම විචල්‍යයන් Variables නිර්ණය කිරීමේ දී එය විචල්‍යයක් බව දැක්වීම, විචල්‍යයට අදාළ යෙදුම කුමක් ද යන්න පැහැදිළි කිරීම සහ විචල්‍යය නිර්ණය කර නැතිනම් නිර්වචනය කර දැක්වීම යන ප්‍රධාන පියවර තුන අනුව සිදු කළ යුතු වෙයි.

ඇත්තෙන්ම පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගය විකේතන – Decode ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීමේ දී එහි සංකේතන – Composed ස්වභාවය තේරුම් ගත යුතු කරුණකි. මෙම සංකේතන ක්‍රියාවලියේ දී සංකේතනයේ ස්වභාවය කවර සාධක අනුව සිදු වී ඇත්තේ ද යන්න ප්‍රථමයෙන් විමර්ශනය කළ යුතු වෙයි.

භවාන්තරය නමැති සංකේතනය පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගයේ පවතින බැවින් එහි පවතින්නේ අඳුරකි. ස්වභාවයෙන්ම පරිගණක භාෂාවක් යනු පරිගණකයට ආදාන දත්ත ප්‍රවේශ කරවීමේ දී යන්ත්‍ර භාෂාව වන 0 සහ 1 නැතිනම් විද්යුාත් ධාරා සංඥාව බිඳවැටීම සහ පැවතීම යන කේතයන් දෙක බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (Encode -කේතනය) මෙන්ම යන්ත්‍ර භාෂාමය යෙදුමක අර්ථය සාමාන්‍යය ව්‍යවහාරික භාෂානුයුක්තව අරුත් ගැන්වීම (Decode -විකේතනය) සඳහා හැකියාව ඇති මූලෝපායික සංජානන, ඉගෙනුම් හා තර්කන සිද්ධාන්ත පද්ධතියක් වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකි බව අප කළින් දැක්වීමු.

විද්යුකත් ධාරා සංඥාව බිඳවැටීමට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ විද්‍යුත් ධාරා සංඥාව පැවතීමයි. භවාන්තරය නමැති සංකේතනයේ පවතින අඳුරට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ පවතින්නේ ආලෝකයයි. අඳුරේ ස්වභාවය විශ්ලේෂනය කළ හැක්කේ ආලෝකය මත පදනම්වය. ඒ අඳුර පවතින්නේ ආලෝකය මත පදනම්ව නැතිනම් ඊට සාපේක්ෂව බැවිනි.

එසේ නම් මෙම භවාන්තරය නමැති සංකේතනයෙන් යුතු පුද්ගල දෛවය යන මෘදුකාංගයේ විකේතන ශක්‍යතාව ආලෝකය පදනම් කර ගත් එකක් විය යුතුය. ඇත්තෙන්ම ජ්‍යොතීර්විද්‍යාව නැතිනම් ජ්‍යොතිෂය යන්න ආලෝකය පදනම් කරගත් විෂය ධාරාවකි.

ආලෝක ප්‍රභවයන් සහ ප්‍රතිබිම්භ වස්තූන්ගෙන් සමන්විත ජ්‍යොතිෂය ප්‍රධානත්වය දී ඇත්තේ ස්වාභාවික ආලෝක පරෝකයභවයක් වන සූර්යයාටය. එසේම ප්‍රතිබිම්භ වස්තුවක් සේ සැලකන චන්ද්‍රයා දෙවැනි තැන තබා ඇත. පුද්ගලයාට බලපාන දෛවය නැතිනම් ඉරණම විමසා බැලෙන ක්‍රියාවලියේ කේන්ද්‍රස්ථානය පුද්ගලයා වන බැවින් ඔහු වටා නැතිනම් ඔහු ඉපදුන දිනය, වේලාව හා ස්ථානය යන සාධක තුන කේන්ද්ර කර විශ්ව ආලෝක වස්තූන්ගේ පිහිටීම සිතියම් ගත කරනු ලබයි. එය ඔබ කවුරුත් දන්නා හඳුනන පුද්ගල කේන්ද්‍ර සටහනයි.

මෙම පුද්ගල කේන්ද්‍ර සටහන මගින් එම පුද්ගලයා උපදින දිනය, වේලාව හා ස්ථානය වර්තමානය සේ සලකා ඔහු හෝ ඇය විසින් සිදුකරන ලද චේතනාත්මක ක්‍රියාවලියේ භවගාමී චර්යාවන් ලෙසින් පුද්ගලයාට ක්‍රියාත්මක පුද්ගල ඇගයුම්, චින්තන රටා, සිතුම් පැතුම්, ඇවතුම් පැවතුම් ආදියෙහි පූර්ව කර්ම පථයේ ප්‍රවාහක විපාක ධාරාව පිළිබඳ විචල්‍යයන් ගොඩනගනු ලබයි. මෙම විචල්‍යයන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති ස්වභාවයන් criterion සම්මත කර ඇත්තේ යථෝක්ත විකේතන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය කරන පදනම මත පිහිටාගෙනය.

මෙම විචල්‍යයන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති සම්මත විෂය ධාරාවන්හි අන්තර්ගත විෂයීක ඥානය හා සම්බන්ධ වී ඇති අනෙකුත් සමාජයීය විෂයයන් කවරේද යන්න හඳුනාගැනීම කළ යුතු වෙයි. එම විෂයයන් පහත දැක්වෙන අයුරින් පෙළ ගසා දැක්විය හැකිය.

• තාරකා විද්‍යාව Astronomy
• ගණිත විද්‍යාව Mathematics
• ප්‍රක්ෂ්පණ විද්‍යාව Projection
• පරිගණක විද්‍යාව Computer Science
• උපදේශනය Counseling
• ආචාර විද්‍යාව Ethics
• ආයුර්වේද වෛද්‍යකරණය Ayurvedic Medicine
• මනෝ විද්‍යාව Psychology
• අධිමනෝ විද්‍යාව Para-Psychology
• අභිචාර Ritual
• ශබ්ධ විද්‍යාව Audio-logy
• මන්ත්‍ර, තන්ත්‍ර, ශ්ලෝක, යාදිනි, සැහැළි, කවි
• පංච තූර්ය නාද භාවිතය
• පූජා විධීන් Worship Patterns
• මූර්තිකරණය Sculpture
• කැටයම් Carvings
• චිත්‍ර හා වර්ණ සංයෝජනය Paintings and Colourings
• සැරසිලි Decoration
• නර්තනය Dancing
• ආලෝකකරණය Lightings

පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ විචල්‍යය යන්ගේ නිර්ණායක තීරණය කර ඇති සම්මත විෂය ධාරාවන්හි අන්තර්ගත විෂයීක ඥානය හා සම්බන්ධ වී ඇති අනෙකුත් සමාජයීය විෂයයන් චක්‍රාකාර හෝ ඉලිප්සාකාර ගමන්පථයක යෙදෙන විශ්ව වස්තූන්ගේ ස්වභාවයන්, ස්වරූපයන්, චලිතයන් හා චර්යාවන් අනුව සහසම්බන්ධිතව ගොණුකරනු ලබන තර්කණ උපන්‍යාස ගතකර එකී උපන්‍යාස ඔප්පු කර දැක්වීම සඳහා ගොඩනගන ලද විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේද ඇසුරු කර ගනිමින් පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ ප්‍රතිධානය කවර ආකාරයක් ගන්නේ ද යන්න තීරණය කළ හැකිය.

එසේම පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ ප්‍රතිධානයේ ස්වභාවය හඳුනාගැනීම තුළින් එහි පවතින දෝෂ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි උපයෝජ්‍යතාත්මක චර්යාවන් කවරේද යන්න නිශ්චය කර ගත හැකිය. දෝෂ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි උපයෝජ්‍යතාත්මක චර්යාවන් බොහෝ විට පුද්ගල ජීවිතය හා බද්ධව සිදු කළ යුතු ඒවා වෙයි. එනම් පුද්ගලයාගේ සිතිවිලි පාදක කර සිදු කරන චේතනාත්මක ක්‍රියාවන්, මනස, අර්ථාන්විත ශබ්ධ ක්‍රියාව නැතිනම් වචනය සහ බාහිර ශාරීරික ක්‍රියාවන්ගේ එකමිතිකභාවයෙන් යුතු චර්යා රටාවන්, සිතුම් පැතුම්, ආවේගයන් හා සංජානන පුද්ගල ඇගයුම්හි ධනාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක වෙනස් කම් සිදු කිරීම තුළින් පුද්ගල දෛවය නැතිනම් ඉරණම නමැති මෘදුකාංගයේ පරාපනතිධානයන්හි පවතින දෝෂ ඉවත් කරගත හැකිය.

ඇතැම්විට මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කර ඇති සංකල්ප හා ඇතැම් වචනවල පවතින අර්ථයෙහි ඇති ගැඹුරු බව යමෙකුට ලිපියෙන් පැවසෙන්නේ කුමක් ද යන්න තේරුම් ගැනීමට බාධාවක් විය හැකි බව ලිපිය සකසා අවසානයේ එය නැවත කියවා බැලීමෙන් පසුව අපට අවබෝධ විය. නමුත් මාතෘකාවට අදාළව පැවසිය යුතු කරුණුවල යථාර්ථය පැහැදිලි කිරීමට භාවිත සංකල්ප හා තාක්ෂ්ණික වචනවලින් තොරව පැවසීමෙන් එහි අර්ථය නියමාකාරයෙන් නොකියවෙන බැවින් එය තවත් සරළ කිරීමට අදහස් නොකළෙමු.

ලිපිය කියවන ඔබට යම් ගැටළු සහගත සංකල්ප හා වචන හමුවුවහොත් ඊට අදාළව ප්‍රතිචාරයක් මගින් අප වෙත යොමු කිරීමෙන් ඒවා පැහැදිළි කර දිය හැකි බව ද ප්‍රකාශ කර සිටිමි.

ධ්වනිය, ශබ්ධ විද්‍යාව හා ශාන්තිකර්ම


දෙවන කොටස

මෙම ලිපියේ පළමු කොටසේ දී අප ඔබට ඉදිරිපත් කළ ශරීරයේ ස්ථානයන් හතක් (7) ඇසුරු කර ගනිමින් ඇති ශක්ති චක‍්‍ර (

energy centers or chakras) සංගීතයේ දී භාවිත කරන සප්ත ස්වර හා බැඳි වර්ණාවලීන් සමග සහ සම්බන්ධිතව ක‍්‍රියාත්මක වන බව දැක් වූ සටහන දෙස නැවත හොඳින් බලන්න. ඔබේ සිත යොමු කොට මේ වගුවේ දැක්වෙන විෂය කරුණු සහසම්බන්ධිතව විමර්ශන බුද්ධියෙන් බැලීමට ආරාධනා කරමින් එම ලිපියේ දෙවන කොටස මෙසේ අරඹමු.


පුද්ගල ශරීරයේ ක‍්‍රියාත්මක වන  ඕරාව

AURA නමින් හඳුන්වන ප‍්‍රභා මණ්ඩලයෙන් නිකුත්වන කිරණයන් විවිධ වූ මානසික තත්වයන් යටතේ විවිධ වර්ණාවලීන් සහිතව විවිධ මට්ටමින් විහිදෙන බවට ප‍්‍රධාන සාධකයන් වශයෙන් බුදුන්ගේ සිරුරෙන් බුද්ධත්වයෙන් සිව්වන සතියේ දී රුවන් ගෙයි වැඩ හිඳිමින් අවබෝධකර ගත් ධර්මය නැවත මෙනෙහි කිරීමේ දී සවණක් ඝන බුදුරැුස් විහිදුන බව දැක්වෙන ප‍්‍රකාශය තුළින් පැහැදිළි වෙයි.

එසේම බුදුරදුන් දේශනා කරන ලද සෑම ධර්ම දේශනයක් ම හා සදහම් පාඨයක්ම මනා සවර සුසංයෝජනයක් සහිතව දේශනා කරන ලද ඒවා වෙයි. අද ද පිරිත් දේශනාවන් තුළින් මිනිසා ලබන මානසික සුවය හා රෝග නිවාරණය සඳහා භාවිත කරනු ලබන බව බෞද්ධ අබෞද්ධ සෑම කෙනෙක්ම දන්නා කරුණකි.

මනා ස්වර සුසංයෝජනයකින් දේශනා කරන ලද පිරිත් සූත‍්‍ර සජ්ඣායනා කරන අවස්ථාවල දී භාවිත කරනු ලබන පිරිත් හුයේ නැතිනම් පිරිත් නූලෙහි ගැබ් වන ශක්තිය කවර ආකාරයක් ගනු ලබන්නේද යන්න පිළිබඳව අප කිසිදු කෙනෙක් විමර්ශනයට හෝ සම්පරීක්‍ෂණයකට එය ලක් කොට නැතිවාට සැකයක් නැත. එසේ නමුත් මෙම පිරිත් නූල සඳහා භාවිත කරනු ලබන නූල කපුවලින් නිර්මාණය කොට ඇති එකක් බව අප සැම හොඳින් දන්නා කරුණකි.

ශබ්ධස්වර අනුව කපු කැටියක ඇතිවන විද්‍යුත් ආරෝපණය කිරිලියන් කැමරාවකට

Fabien Maman නැමති අප මීට කළින් පළ කරන ලද ලිපියේ දී හඳුන්වා දුන් තැනැත්තා විසින් හසුකර ගනු ලබූ අවස්ථාවක් පහත රූප සටහනෙහි දැක්වෙයි. එසේම ඔහු විසින් රචිත

The Role of Music in the Twenty-First Century නැමති කෘතියෙහි පළ වූ මෙම ඡායාරූප Academy of Sound Healing හි වෙබ් අඩවිය වන

http://Tama-Do, The Academy of Sound Healing, Color Therapy and Chi Movement3.htm   හි පළ වූ මෙම ඡායාරූපය අප බ්ලොග් අඩවියෙහි පළ කිරීමට අප විසින් අවසර ලබා නොගත් නමුත් හුදෙක් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය මත ඔහුගේ ප්‍රකාශය එපරිද්දෙන්ම සඳහන් කරමින් එම ඡායාරූපය මෙහි පළ කරනු ලැබේ.

යාඥාවක් කිරීමට ප‍්‍රථමයෙන් කපු කැටියේ ස්වභාවය 115 ඡායාරූපයෙන් දක්වා ඇති අතර යාඥාවක් සමග කපුකැටියේ ආරෝපණය වන විද්‍යුත් ආලෝක ශක්ති ආරෝපිත භාවය 116 ඡායාරූපයෙන් පෙන්වා ඇත. තවද 118 ඡායාරූපයෙන් ඔවු පෙන්වා ඇත්තේ සංගීතය හා මුසු කරන ලද යාඥාවක් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී ගනු ලැබූ එකකි.

මේ අනුව අපට පැහැදිළි වන එක් කරුණක් ඇත. පිරිත් සූත‍්‍ර දේශනා කිරීමට ප‍්‍රථමයෙන් සිදු කරන මගුල් බෙර වාදනය තුළ ජනිත කරනු ලබන ශබ්ධය තුළ කැටිවන අධික කම්පන ශක්තියක් ගැබ්වන බවය. වරක් අප දුටු ඒ සිදුවීමක් මේ සමග සිහියට එයි. මාගේ ගෙදර පැවති තුන්යම් රාත‍්‍රී පරිත‍්‍රාණ ධර්ම දේශනයකට සහභාගී වූ එක් පුංචි සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ මගුල් බෙර වාදනය අතර තුර මේසය මත විසිරී තිබූ ලදපස්මල් ටිකක් තමුන්ගේ අතෙහි තිබූ වටාපත තිරස් අතට තබා ඒ මත විසිරුවන ලදී. ඒ ලද පස් මල් මගුල් බෙර වාදනයේ රිද්මයට අනුව වටාපත මත රංගනයක යෙදෙන ආකාරය දකිමින් අහිංසක වින්දනයක් ලබනු දුටුවෙමි.

ඇත්තෙන්ම මෙම සිදුවීම අපගේ මනසට හා මනුෂ්‍ය ශරීරයට කරනු ලබන බලපෑම කවර ආකාරයක් ගනු ලබන්නේ දැයි විමසීම තවම කිසිදු ලාංකිකයෙකු සිදු කොට නැතිවාට සැක නැත. නමුත් යම් අවස්ථාවක යමෙකු ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් අපගේ පූර්ණ සහයෝගය එම පර්යේෂණය සාර්ථක කර ගැනීමට අප ලබා දීමට සූදානම් බව ද මෙතුළින් පෙන්වාදීමට කැමැත්තෙමු.

එපමණක් ද නොව, අළුතෙන් නිවසක් සෑදීමට බහිරව පූජාවක් තැබීමේ දී කපු නූලකින් තුන් පටක් වන සේ තුන්නූලක් බවට පත් කොට සීමාවේ සතර කොණ සාදනු ලබන පහන් පැල් හතර සම්බන්ධ කොට මධ්‍යයේ තබා කැප කරන බහිරව තටුවට සම්බන්ධ කරයි. බහිරව පූජාවක දී කරනු ලබන මන්ත‍්‍ර ජපය තුළින් ඇති කරනු ලබන ශක්තිය මෙම පිරිත් නූල ඔස්සේ ගමන් කරමින් පොළවේ පවතින ස්වාභාවික චුම්භක බල රේඛා පද්ධතිය හා මිශ‍්‍රවීමක් සිදුවෙයි. එම භූමි පරිශ‍්‍රය තුළ සිදු කරන අත්තිවාරම් කැපීම්, බැමි බැඳීම් ආදියෙන් වන ස්වාභාවික චුම්භක බල රේඛා, ඛණ්ඩනය ගොඩනගන නිවසේ පදිංචි වන තැනැත්තන් හට කිසිදු දොසක් හට නොගැනීම සඳහා බලපානු ලබයි.

මේ සිදුවීම කළින් සිදුවීම හා සන්සන්දනාත්මකව විමසා බැලීමේ දී පැහැදිලිවන කරුණු කිහිපයක් වෙයි. එනම්, බහිර පූජාවක් හෝ වෙන යම් පූජාවක දී නැතහොත් පිරිත් සජ්ඣායකයක දී බෙරහ`ඩ සමග ඒ අවකාශය තුළ ඇතිවන ශක්ති විභවීකරණය යම් වස්තුවක් වෙත ආරෝපණය කිරීමක් සිදු කරනු ලබයි.

ශබ්ධ නිශ්පත්ති ස්ථාන නැතහොත් ශබ්ධය උපදනා තැන් වශයෙන් මනුෂ්‍ය ශරීරය පමණක් ගෙනහැර දැක්විය නොහේ. මන්ද? මනුෂ්‍ය ශරීරය හැර ශබ්ධ නිශ්පත්ති ස්ථාන රැුසක් අප අවට අවකාශය තුළ පවතින බැවිනි. මෙයිනුදු පංචාංගික තුරිය නාද වශයෙන් සලකන ආතත, විතත, විතතාතත, සුසිරය හා ඝන යන උපකාරණ ආශ‍්‍රයෙන් මිනිසාගේ මැදිහත්කරණය සමගින් ශබ්ධ ඉපදීම සිදු වෙයි.

මෙයට ද අමතරව ස්වභාව ධර්මයා තුළ ස්වාභාවික ශබ්ධ නිශ්පත්තීන් නොයෙත් තන්හි හටගනී. හෙණ හ`ඩ හා නොයෙක් ආකාර වූ වස්තූන්ගේ ඝට්ඨනයෙන් විවිධ වූ ශබ්ධ හට ගන්නා බව ස්භාවධර්මයා අපට පෙන්වා දී ඇත. මුහුදේ රළ නැගෙන හ`ඩ ද වර්ෂාව පවතින අවස්ථාවක වැසි දිය පොළවට පතිත වන හ`ඩ ඒ අතර දැකිය හැකි අවස්ථාවන් ලෙස දැක්විය හැකිය. සුළඟ හමන විට සුළෙඟ් ශක්තියට අවනත වන ගස්වැල් ඒ මේ අත වැනෙමින් නඟන හ`ඩ තව ද එක් අවස්ථාවක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය.

දැඩි හිරු රශ්මියෙන් පීඩනයට පත් වන පොළොව නඟන වියළි ශුෂ්ක ශබ්ධය පොළවෙන් ඇතිවන ශබ්ධයකි. මේ අතර පෘථිවි ඝර්භයේ වන පීඩනය තුළ පොළව මතුපිටට පැමිණීමට වෙර දරන ලෝදිය නැතහොත් ලාවා යනුවෙන් හඳුන්වන උණු වී කැකෑරෙන යපස්වල ඇතිවන පීඩනය තුළ තවද නෙක ශබ්ධ ඇති කරයි. මේ සියළු බාහිර පරිසරයේ ඇතිවන ශබ්ධ පිළිබඳ අපගේ අවධානය යොමු කර බලන විට දී පෙනී යන කරුණු රැසක් මෙතුළින් අපට ගෙනහැර දැක්විය හැකිය.

විශේෂයෙන් මනුෂ්‍යයාගේ මැදිහත්කරණය සමගින් පංචාංගික තූර්ය වාදන භාණ්ඩ මතින් බිහිවන ශබ්ධයන් දෙස බැලීමේ දී මෙම විෂයය පිළිබඳ නොයෙක් විශේෂඥ දැණුමින් යුතු පණ්ඩිත රත්නයන් විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙන හැර දක්වන ලද කරුණු පිළිබඳ අපගේ අවධානය යොමු කර බැලීම ඉතාමත් වැදගත සේ අප සලකනු ලබයි.

ලෝක ධර්මතාවයන්හි පවතින සනාතන ධර්ම ස්වභාවය බුදුරදුන් දේශනා කොට වදාළේ සියළු සචේතනික හා අචේතනික සමස්ථය උප්පාද ඨිති භංග යන අවස්තා තුනට අවනත බවයි. මෙකී අවනත භාවයට අභියෝග කරමින් උග‍්‍ර ශිව භක්තිකයෙකු වූ ලංකාධීශ්වර පදවියෙන් පිදුම් ලද රාවණා රජු විනාශස්වභාවයට අධිපතිත්වය දැරූ ශිව දෙවියන් වෙතින් අමරණීයත්වය සඳහා වර ලද බව වාල්මිකී මුණිවරයා විසින් රචිත රාමායනය ග‍්‍රන්ථයේ දී පැහදිළි කොට ඇති බව ඔබට සිහි කට යුතුය. මන්ද? ශබ්ධය පිළිබඳ කරුණු සැළකීමේ දී රාවණා රජු ශබ්ධ විද්‍යාව අතින් පරප‍්‍රාප්ත වූවෙකු වූ අතර ඔහු වෙතින් ශබ්ධය හා බැඳි ඉතාමත් භාරදූර නිර්මාණ රැසක් නිර්මාණය වී ඇති බව පෙන්වාදිය හැකිය.

සියළු ශබ්ධ පරයා අමරණීයත්වය ලැබීම සඳහා ශබ්ධය උපයෝග කර ගත් ඔහු ඒ පිළිබඳ මනා කුසලතාවයකින් යුක්ත වූ අයෙකු බව ඔහු හා බැඳි පුරාණෝක්ති සාක්‍ෂ දරයි. නමුත් පංචාංගික තූර්ය ශබ්ධ පිළිබඳ අතීතාවර්ජනයක යෙදෙන විට දී පෙනී යන පරිදි කිතු වසින් සිව්වැනිි සියවසේ දී වික‍්‍රමාදිත්‍ය චන්ද්‍රගුප්ත රජුගේ රාජ සභාවෙහි සේවය කළ ධන්වන්තරී, ක්‍ෂපණක, අමරසිංහ, ශංකු, වේතාලභට්ඨ, ඝර, කර්පර, කාලිදාස, වරාහමිහිර යන නව රත්නයන් නැතහොත් පණ්ඩිත භාවයෙන් යුතු විශේෂඥ පුද්ගලයන් විසින් මෙම ශබ්ධ මාධුර්යයේ විවිධ අවස්ථාවන් භාවිත කරනු ලබන උපකරණ අනුව ප‍්‍රධාන අවස්ථා හතරකට බෙදා දක්වන ලද බවට අමරකෝෂය ශාක්‍ෂ දරයි.

එසේම කිතු වසින් හත, අට, නමවැනි සියවස් තුළ වාසය කරන ලදැයි සැලකෙන නාරද මුණිවරයා විසින් රචිත සංගීත මකරන්දයෙහි දී ඔහු විසින් එකී ශබ්ධ මාධුර්යය නිශ්පත්ති ස්ථාන පහකට බෙදා දක්වයි. ඒ පහ තුළ අමරකෝෂයේ දැක් වූ සිවුතුරිය ශබ්ධ මාධුර්යය නිශ්පත්ති ස්ථානවලට අමතරව දක්වනු ලබන්නේ මනුශ්‍යයාගේ කටහ`ඩයි.

නමුත් ආතත, විතත, ආතතවිතත , සුසිරය හා ඝන යන උපකාරණ ආශ‍්‍රයෙන් මිනිසාගේ මැදිහත්කරණය සමගින් ශබ්ධ ඉපිදවීම පිළිබඳ ප‍්‍රබල සඳහනක් මුල්වරට දැක්වෙන්නේ වංසත්තපකාසිනිය නම් වූ මහාවංශ ටීකාවෙහිය.

මේ සියළු කරුණු පිළිබඳ ගැඹුරු විග‍්‍රයක යෙදෙන විට දී පෙනී යන කරුණු රැුසක් වෙයි. ධ්වනිය, ඒ තුළ ශබ්ධ විද්‍යාව හා ශාන්තිකර්ම යන ක‍්‍රියා සමුදාය මිනිසාගේ මානසික සංවර්ධනයේ, තීරණාත්මක හා සංවර්ධනාත්මක අවධියක් සනිටුහන් කරන බව පෙන්වාදිය හැකිය. නමුත් මෙම වකවානුව මෙම වික‍්‍රමාදිත්‍ය චන්ද්‍රගුප්ත රජුගේ කාල වකවානුව තුළ පමණක් නොව ඊට පෙර ද මෙබඳු තත්වයන් මානව සමාජය තුළ නිර්මාණය වී ඇති බවට අනේක සාක්‍ෂි වෙයි.

එසේම මෙකී සියළු ශබ්ධ ග‍්‍රහණය කර ගන්නා මනුෂ්‍ය ශරීර ගත අවයවය නැතහොත් ශබ්ධ ග‍්‍රාහකය ලෙස මිනිසාගේ සවණේන්ද්‍රිය පෙන්වාදිය හැකිය. සවනේන්ද්‍රියෙහි ඇති සියුම් සමකින් නිර්මාණය වී ඇති කණ් බෙරය මත ඇතිවන කම්පණය මතින් ජනිත වන ස්නායු ආවේග හා මිශ‍්‍ර වී ඇති ඉලෙක්ට්‍රොණික ධාරාවන් සියුම් කේශ නාලිකා බඳු ස්නායු මගින් මොලය හා සම්බන්ධිත වී පූර්ව අනුභූතික ශබ්ධ රූප හා සැසඳීමක් කොට අදාළ ශබ්ධ කවරේදැයි හඳුනාගැනීම කරයි. ඒ අනුව ප‍්‍රතිචාර දක්වයි.

අප ඉතා සුළු කොට සලකන නමුත් මෙම ක‍්‍රියාවලිය මොලයේ පවතින ඉතා සංකීර්ණ ක‍්‍රියාවලීන්ගෙන් එකක් වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකිය. මෙම ස්නායු ආවේග මොලය හා සම්බන්ධිත පූර්ව අනුභූතික ශබ්ධ රූප ගබඩා වී ඇති මොලයේ ශෛල දේහ හා සන්සන්දනය කරමින් සිදු කරනු ලබයි. නූතන විද්‍යාඥයන් පවා තවමත් පර්යේෂණ කරන පුද්ගල මතකය සම්බන්ධයෙන් හා මතක ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් විවර කර ගනු නොලැබූ රහස් තවමත් හෙළි කර ගෙන නැත.

බුදුරදුන් වරෙක පෙන්වා දුන්නේ ‘සිත’ හෘදය වස්තුව ආශ‍්‍රය කරගත්  පතක් පමණ ලේ ධාතුව ඇසුරු කරගනිමින් රැුඳෙන ශක්ති විශේෂයක් බවයි. මෙහි ස්වභාවය පැහැදිළි කිරීමට උන් වහන්සේ ගත් උත්සාහය ධම්මපදය නමැති කෘතියේ දී පෙන්වා ඇති බොහෝ ධර්ම පාඨ වලින් පැහැදිළි වෙයි.

මතකය හා සිත පිළිබඳව කායික හා මානසික වෛද්‍යවරු විවිධ පර්යේෂණයන් සිදුකර ඇත. එසේ සිදුකරන ලද පර්යේෂණයන් මනෝවිද්‍යා විෂය ධාරාව ඔස්සේ ද සමාජ මනෝවිද්‍යා විෂය ධාරාව ඔස්සේ ද පැහැදිළි කර ඇත. විශේෂයෙන් ඉන්ද්‍රිය බද්ධ ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම හා  කායික චාලක ක‍්‍රියා සම්බන්ධයෙන් හෝර්මෝනයන්ගේ බලපෑමක් හා රසායනික ක‍්‍රියාවලියක් බලපානු ලබන බව ඔවුහු අනාවරණය කරගෙන ඇත. මෙහි දී පුද්ගල මනසේ හෙවත් මොලයේ කේශ නාලිකා බඳු සියුම් ස්නායු පද්ධති විවිධ වූ වින්දනයන් ලබාගැනීම සඳහා නිර්මාණය වී ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත.

සතුට, දුක, වේදනාව, සිනහව, හැ`ඞීම, කඳුළු වැගිරීම හා අවයවයන්හි චලනයන් ද සම මත සිදුවන ශ්පර්ශයන් ද ග‍්‍රහණය කර ගනිමින් කුඩා බිළිඳාගේ පටන් වියපත් මහල්ලා තෙක් පුද්ගලයින්ගේ වර්ධනයත් සමග පූර්ව අනුභූතික විෂය පරාසයන් ඔවුහු පුළුල් කර ගනිති.

මතු සම්බන්ධයි

ග‍්‍රහ අපල හා බලි ශාන්තිකර්ම


විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් උගන්වන ඇතැම් විෂය ධාරාවන් දෙස බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණු කිහිපයක් ඇත. ඉන් පළමු කරුණ නම්, පදනම් විෂය බැහැරක තබා අනු විෂයයක් ප‍්‍රධාන ධාරාවක් වශයෙන් ගෙන කරනු ලබන ඉගැන්වීමයි. නමුත් ඊට ද සාධාරණ හේතු දැක්විය හැකිය. ඒ නම්, අනු විෂය ධාරාව තවත් ප‍්‍රධාන විය ධාරාවක අනු විෂයයක් වශයෙන් පැවතීමයි. 
සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ ක‍්‍රියාත්මක බලි ශාන්තිකර්මය නැමති විෂය උදාහරණයක් වශයෙන් ගත හොත් එය උඩරට, පහතරට හා සබරගමු යන නර්තන විෂය ධාරාවේ ශාන්තිකර්ම කොටසට අයත් විෂයයක් වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වීම නිසා එය වෙනමම විෂය ධාරාවක් වශයෙන් එහි ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. 
නමුත් මෙහි පවතින මූල සත්තාව දෙස බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණක් ඇත. ස්වභාව විද්‍යාව නැතහොත් ස්වභාව ධර්මයෙහි පවතින පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු විශ්වයේ පවතින ග‍්‍රහ වස්තූන්ගේ නාමයන් අනුව හඳුනාගැනීමට ජ්‍යොතිෂ විෂයයෙන් පිටිවහලක් ලැබෙයි. ඒවා නව ග‍්‍රහයින් යනුවෙන් පෙන්වා ඇති අතර එම නව ග‍්‍රහයින් මෙසේය. 
1. රවි 
2. චන්ද්‍ර
3. කුජ 
4. බුධ 
5. ගුරු 
6. ශුක‍්‍ර 
7. ශනි 
8. රාහු 
9. කේතු යනුවෙන් දක්වා ඇත. 
නමුත් පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු මැණ ගැනීමේ දී පුද්ගලයාට මෙම නව ග‍්‍රහයින් බලපානු ලබන ආකාරය විවිධය. එහි දී විංශෝත්තරී මහ දශා අනුරූප වන ආකාරයට කරන ලබන වර්ගීකරයක් දැකගත හැකිය. මෙම විංශෝත්තරී මහ දශා වර්ගීකරණයේ දී නව ග‍්‍රහයින්ගේ අනුපිළිවෙල මදක් වෙනස් අයුරින් දක්වා ඇත. 

1. රවි වර්ෂ 06 
2. චන්ද්‍ර වර්ෂ 10 
3. කුජ වර්ෂ 07 
4. රාහු වර්ෂ 18 
5. ගුරු වර්ෂ 16 
6. ශනි වර්ෂ 19 
7. බුධ වර්ෂ 17 
8. කේතු වර්ෂ 07 
9. ශුක‍්‍ර වර්ෂ 20 
එකතුව වර්ෂ 120 
පුද්ගලයාගේ පරම ආයුෂ වර්ෂ 120ක් වන අයුරින් සකස් කොට ඇති මෙම වර්ගීකරණයෙහි දී ඒ ඒ ග‍්‍රහයින්ගේ දශා කාලයන්හි මුල මැද අග යන කාලවල දී ඒ ඒ ග‍්‍රහයින්ගේ උප්පත්ති කේන්ද්‍රයේ තැන්පත් වූ රාව්‍යාදී නව ග‍්‍රහයින්ගේ බල දුබලතා අනුව මෙම ත‍්‍රිකාලයන්හි අපල ඇති වෙත්. 
මෙසේ ඇතිවන අපල දුරු කර ගැනීම සඳහා පැරණි සෘෂි ක‍්‍රමවේදයන්ට අනුව සකස් කරන ලද බලි ශාන්තිකර්ම රැසක් ගෙනහැර දක්වා ඇත. පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු මැණ ගැනීමේ දී පුද්ගලයාට මෙම නව ග‍්‍රහයින් බලපානු ලබන ආකාරය අනුව මෙම බලි ශාන්තිකර්ම මොනවාදැයි තොරාගැනීම මනා ප‍්‍රාගුණ්‍යයෙන් යුතු බලි ඇදුරා සමත් වෙයි. 
පුරාතනයෙහි බලි ඇදුරන් ජ්‍යොතිෂය, වෙදකම, මන්ත‍්‍ර ශාන්ත‍්‍රය, කාව්‍යකරණය, ශාන්තිකර්ම හා ශාන්තිකර්මයන් සිදු කිරීමේ දී අනුගමනය කරන නර්තනය ආදී හසල ශිල්ප රැුසක් දැන සිටි වියත් පිරිසක් වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී. 
අද අවාසනාවකට මෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් කරගෙන යනු ලබන විෂය විශේෂීකරණ පිළිවෙත් හේතුවෙන් මෙම විෂයයන් එකිනෙකට වෙනස් හා එකිනෙකට කිසිදු සබඳතාවන්ගෙන් තොර හුදකලා විෂය ධාරාවන් බවට පත් වී ඇත. නමුත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වශයෙන් ශාස්ත‍්‍රීය විෂය පර්යේෂණාගාරයක් වන විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මෙම තත්වය සකසාගැනීමට වෙර දරන බවක් පෙනීම ශාස්ත‍්‍ර උන්නතිකාමී ශාස්ත‍්‍රඥයින්ගේ පැසසුමට ලක්වන කරුණක් හැටියට පෙන්වාදිය හැකිය. 
ඉහත පෙන්වාදුන් ආකාරයෙන් පුද්ගල කර්ම ශක්තියේ අනුරූප විපාක හා ඒවා බලපාන කාලවකවානු අනුව සැකසී ඇති ග‍්‍රහ බල දුබලතා මත ඇතිවන අපල දුරු කර ගැනීම සඳහා පැරණි සෘෂි ක‍්‍රමවේදයන්ට අනුව සකස් කරන ලද බලි ශාන්තිකර්ම මෙසේ පෙන්වාදිය හැකිය. නමුත් ”ශාන්ති ප‍්‍රදීප” නම් වූ කෘතියෙහි මීට මදක් වෙනස් ආකාරයට බලි නියමය දක්වා තිබේ. 
1. රවි වර්ෂ 06 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් ත‍්‍රිභුවන යක්‍ෂයා, ඕං කාලි යක්‍ෂණී
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා සිරිකොත් බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අභය කළ්‍යාණ බලිය 

2. චන්ද්‍ර වර්ෂ 10 

අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් වජ‍්‍ර යක්‍ෂයා, ෙභෙරව කාලි යක්‍ෂයා 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා කාලමෘත්‍යු බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශාන්ති මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශුභ මංගල බලිය 
3. කුජ වර්ෂ 07 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් භූත යක්‍ෂයා, සෝනදන්ත යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා භූම නාග බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා මහසොප් මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා මේෂ රකුසු බලිය 
4. රාහු වර්ෂ 18 අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අසුර යක්‍ෂයා, අසුර කාලි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අසුරගිරි රාක්‍ෂ බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නාග රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා සුට රකුසු බලිය 
5. ගුරු වර්ෂ 16 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අභිමාන යක්‍ෂයා, නීලකණ්ඨී යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අභය කළ්‍යාණ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා විෂ්ණු රූප බලිය 
6. ශනි වර්ෂ 19 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අවර යක්‍ෂයා, අවරගිරි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දශ ක්‍රෝධ බලිය බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නිළඟ රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ගෞඩි රාක්‍ෂ බලිය 
7. බුධ වර්ෂ 17 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් බඹ යක්‍ෂයා, ගිණිකණ්ඨී යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා පඤ්චයන්ත‍්‍ර බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දේව කළ්‍යාණ බලිය 
8. කේතු වර්ෂ 07 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් භද්‍රා යක්‍ෂයා, භද්‍රකාලි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා බ‍්‍රහ්මරූප බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා පක්‍ෂුවන් රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නිළඟ රාක්‍ෂ බලිය 
9. ශුක‍්‍ර වර්ෂ 20 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් මල්ලෝදර යක්‍ෂයා, මහේශ්වර යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දේව මංගල බලිය
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශුභ මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අත්ත කළ්‍යාණ බලිය 
මෙම බලි ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු තවත් දෑ රැුසක් වෙයි. එනම්, ඒ ඒ බලි ශාන්තිකර්මවල දී පිහිට පැතිය යුතු දෙවිවරු කවරහු ද යන්න, ග‍්‍රහ දාන, ස්නානයට ඖෂධ, පූජා කළ යුතු මල්, පැළඳිය යුතු පාෂාණ, පැළඳිය යුතු ලෝහ, පැළඳිය යුතු යන්ත‍්‍ර හා පූජාකටයුතු වෘක්‍ෂයන් ආදියයි. 
මේවා පිළිබඳ ඉදිරි ලිපියකින් විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න. 
එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0714161082/wasantha2010@gmail.com

අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ…
අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ නිර්මාංශව කළ යුතු මෙම පූජා පිළිවෙල තරමක් දුෂ්කර එකක් විය හැකිය. නමුත් උසස් ප‍්‍රතිඵල ලබාගැනීමට නම් කැපවීමෙන් නිර්මාශවම එය කළ යුතුය. සර්ස්වතී පූජාව තබන විට දී මූලිකව පිරිසිදු ආසනයක් පිළියෙළ කර එය යකඩ ඇණ නොගැසූ එකක් වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. 


පළමුව සුදු රෙද්දක් එළා ඒ මත කෙසෙල් කොලයක් තබන්න. සරස්වතී පූජාව තැබීමේ දී සරස්වතී දේව මෑණියන්ගේ හා ගණ දෙවිඳුන්ගේ රූපයක් ඒ අසළ තැබීමෙන් උසස් ප‍්‍රතිඵල අත්කරගත හැකිය. එම ආසනයෙහි සමන් පිච්ච, ගැට පිච්ච හෝ දෑසමන් මල් හැකි තරමින් තැබීම අවශ්‍ය ‍වේ. 


මූලිකව මැටි පහනක් බුලත් කොලයක් මත තබන්න. එම බුලත් කොලයේ උරච්චිකරන ලද සුදු හඳුන් ටිකක් ගාන්න. එසේම තවත් බුලත් කොල 9ක් කෙසෙල් කොලය මත රවුම් හැලයට නැටි පිටතට සිටින සේ හා අගිස් මැදට සිටින සේ තබන්න. එම බුලත් කොල මත ද උරච්චි කරන ලද සුදු හඳුන් ටික ටික ගාන්න. සෑම බුලත් කොලයක් මතම පඩුරු කාසිය බැගින් තබන්න.  


අනතරුව එම බුලත් කොල මත දැ සමන් මල් ටික ටික අතුරා ගස්ලබු (පැපොල්) අතහැර ද අන්නාසි සමගින් පළතුරු 9ක් වන සේ තබන්න. කැවිලි වර්ග ද 9ක් තබන්න. ‍මෙම සියළු පළතුරු ගෙඩි පූජාව තබන විට දී මෙන් ගෙඩි පිටින් ඇස්ස පමණක් කපා තැබිය යුතුය.පූර්වකෘත්‍ය 

 • දේවතාරාධනාව  

සග්ගේ කාමේ ච රූපේ ගිරි සිඛර තටේ චාන්තලික්ඛේ විමානේ දීපේ රට්ඨේ ච ගාමේ තර වන ගහනේ ගේහ වත්ථුම්හි කෙත්තේ භුම්මා’චායන්තු දේවා ජලතල විසමේ යක්‍ඛ ගන්ධබ්බ නාගා තිට්ඨන්තා සන්තිකේ දං මුණිවර වචනං සාධවෝ මේ සුනන්තු  

 • සර්ව ලෝක දේවාරාධනා දේව වරම් ගැනීමේ මන්ත‍්‍රය – 21 වර  


ඕං ගුරු වරං ගුරු පත‍්‍රකාලී වරං සුර වරං සුර පත‍්‍රකාලී වරං අසුර වරං අසුර පත‍්‍රකාලී වරං දේව වරං දේව පත‍්‍රකාලී වරං නාග වරං නාග පත‍්‍රකාලී වරං කෛලාසන වරං කෛලාසන ගුරු ධාරනේ වරං යන්ත‍්‍ර වරං යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු නාරායනේ වරං ආකාශ වරං ආකාශ සූර්යානේ වරං චන්ද්‍ර වරං චන්ද්‍ර පත්ම කෛලාසනේ වරං භූම වරං භූම ජල මහීකාන්තා දේවගුරු දැපනේ වරං ඊශ්වර වරං ඊශ්වර මහේශ්වර වරං ක‍්‍රතේශ්වර නාථේශ්වර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු කන්දකුමාර වරං සත් පත්තිනි වරං සත්පත්තිනි ගිණි දෙවොල් වරං වෙසමුණි වරං වෙසමුණි දැඩිමුණ්ඩ වරං නවග‍්‍රහ වරං නවග‍්‍රහ නමදෙනා වරං හනුමා වරං හනුමා පත‍්‍රකාලී වරං සරස්වතී වරං සරස්වතී මෝහිනී වරං බහිරවී වරං බහිරවී ශ‍්‍රියාදේවී වරං ඔඞ්ඩියා වරං ඔඞ්ඩියා ඉරලා වරං යක්‍ෂයා වරං යක්‍ෂණී වරං හිමාල වරං හිමාල ජල වරං පර්වත වරං පර්වත වෘක්‍ෂ වරං සර්වාංග වරං සර්වාංග ප‍්‍රාණ වරං ඉරු රැස් වරං සඳු රැස් වරං බුද්ධ රශ්මීන් ආලෝක ජීවප‍්‍රාණ, සර්ව ලෝක දේවාරාධනා, නමස්කාර වර වර නමාමි, නම:  


දැන් පන්සිල් දී ආතුරයින් සමග බුදුන් වඳින්න. ආතුරයින් බුදුන් සරණ ගියවුන් නොවේ නම් තමා, පන්සිල් සමාදන්ව මවුට පියාට ගුරුන්ට වැඳ දෙවියන්ට පින් දී කහදිය කොතලය ජීවම් කර තමා ද නළලේ ගල්වා සිටින ආතුරයින් ඇතුළු සෑම දෙනාගේ ද නළලේ ගල්වා සරස්වතී පූජාව ආරම්භ කරන්න.  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා සිවවටුක මන්ත‍්‍රය  

ඕං චණ්ඩ ප‍්‍රචණ්ඩ මහා බහිරවාය භය භයානක උග‍්‍ර චණ්ඩ කෝපාග්නි වේච රූපාය ත‍්‍රිනේත‍්‍ර රුද්‍රාය දන්තෝත්කට දීර්ඝාය, විවෘත මුඛාය ජ්වල ජ්වලිතාය නක නක මේඛලාදාම විභූෂණාය සකල දෛත්‍යංග සංහාර සකලායුධ පරිපූර්ණ දශ හස්ථාය භෝ බහිරවාය ඕං රාං වං රීං විං රූං වඃ ශ‍්‍රී ක්ලින් බහිරවාය සර්ව යක්‍ෂ රාක්‍ෂ පිසාච කුම්භාණ්ඩ මහෝරග ප‍්‍රලාය, සර්ව පරව්ශද ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දන කරාය ඕං හුං හුං පට් පට් ස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා නවකුණ්ඩරාජ මන්ත‍්‍රය 

ඕං නමඃ ශ‍්‍රී ඝනාය නමඃ සර්වඥාය හරිහරාය රාග ද්වේශනාය හරිහරාය නව කුණ්ඩරාජයාය. ඕං හ‍්‍රීං දේවයෙන් නමඃ රතනත‍්‍රයෙන් නමඃ ඕං හ‍්‍රීං ඊශ්වර වජ‍්‍ර විෂ විනාසනී ඊශ්වරී නීශ්වරී කෝටි දෝෂනී වාරුණී වාරුණී ප‍්‍රකට ප‍්‍රකෝටි වීර භද්‍ර සිංහ නේක කාලී ඕං කාලී ඊශ්වර කාලී විකයණ්ඩි විරූපාක්‍ෂී ධ‍්‍රැතරාෂ්ඨී භුවනේශ්වරී බාලග‍්‍රී බලගන බලදේවී සිද්ධි යෝගී ඝනේශ්වරී චාමුණ්ඩි ලක්‍ෂ්මී සක‍්‍රීන් සැක්ක‍්‍රාන් මාතාංගී මාතාංග දේවී කාල රාත‍්‍රී උමා පතී ගුහාර දේවී පාතාල දේවී එන්මෝහිනී මහා මෝහිනී නාරායන වීරභද්‍ර දේවී වාතාජ්වර පිතාජ්වර ස්ලේශ්මාසාජ්වර සන්නිපාතාජ්වර දුෂ්ටපානාජ්වර සාදාරව හන හන දහන දහන මත මත චම්ප චම්ප විද්‍යාමනෝහාරය විද්‍යමනෝහාරය කර්ණ කර්ණ වර්ණ වර්ණ උච්ඡාටන උච්ඡාටන ත්‍රෝෂ්ටං ත්‍රෝෂ්ටං නව අරහං මෘග සූකර ව්‍යාඝ‍්‍ර සර්ප විෂ විනාසාය ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ෙඡ්දනාය ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනාය භගවතී භගවතී ගෝතමී ගෝතම මුණී යක්‍ෂ භය චෝර භය මාර භය විෂ විනාසනී තක්‍ෂලී තක්‍ෂලී තමට තමට චලිත චලිතතට තට නශ්ඨ නශ්ඨ ඕං ටඃ හ‍්‍රීං ටඃ ගෞ ටඃ චක‍්‍ර වාලාය චක‍්‍රවාලාය කපාලය කපාලය සූර්ය ප‍්‍රලයාය සරණාය නවන්දිනාය ජීව දේවනී අංගුලිමාල මහා කාලී නමෝ ඉන්ද්‍රනීල මහා බහිරවී ආදි බහිරවී ආමා බහිරවී ඊමා බහිරවී ප‍්‍රකට බහිරවී ඝෝර බහිරවී මාර බහිරවී බහිරව දේවී බහිරව රාක්‍ෂී නාලා ඉරත්තු පත්තේට්ටු විෂාදි විෂ සූනියං ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනකාරී ශ‍්‍රී නාරායන බ‍්‍රහ්මනී කෞමාරි දේවතාවී ප‍්‍රකෝටි විෂ විනාශනී ආඝෝර මුණිවර සරනි රාජ මන්ත‍්‍රී ශාන්ති කව්වේද මන්ත‍්‍ර භූවනී මහා මන්ත‍්‍ර ද්වේෂනී භ‍්‍රහ්මනී බ‍්‍රහ්මනී කෝටි ගුණ දේවේන්ද්‍ර නවකුණ්ඩ රාජයා සිද්ධි කර සිද්ධි සිද්ධී ඒස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය  


ස්වස්ථි ශීර්ෂ ඉන්දි සසින්දු යනු: රම්‍ය කුල උදාහ දින ඉන්යෝ මරප‍්‍රිය තප‍්‍රමා කාන්ති දොරාමාන්ද්‍රි දාර හර කුමාර පිරන්දු දූර සෝ බ්‍රෙන් හෙනය අම්මා අදිනේ අඳුන් හෝ වැදූවැලකී මෙබන්දු කිය දිය කිය මන්ක‍්‍රී මන්ක‍්‍රී පර පර බාපිලා බාපිය හත්තන් සිකසී රං රං කිනි කිනි ක‍්‍රිති බ‍්‍රහ්ම ලංකාපතී සුර දේව අසුර ලෝක වසංකරානී සුධානි ජීවා රුක රුදුනා මන්ක‍්‍රී රාම සැරේ මෙකී ඉවරකී බහිර කීලං නහිරේ අමාරො රාජා ජේහේදනී ශ‍්‍රිගර බින්දු උදාලම් අක්කේ පදිනෙට්ටු සූනියං යක්‍ෂනී දහිරි මා දහිරි සිව ප‍්‍රමේශ්වරී ඕං හ‍්‍රීං නම: (සියළු ආරක්‍ෂාවට යහපති)  මී ලගට ස්වර්ථ සිද්ධි මන්ත්‍රයෙන් පළමුව මන්ත්‍ර සිද්ධිය ලබාගන්න

 • සර්වාර්ථ සිද්ධි මන්ත‍්‍රය  


ඕං නමෝ සර සහර සර්වාර්ථ සිද්ධි සර්ව විද්‍යා ධාරණී සූලනී වේදනී අමරගුරු සරස්වතී මාමුඛ ධාරණී අං ඉං උං ඒං ඕං ඕකාස තරවන ගහනේ නම: ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං නම: ඕං කාලී භද්‍රකාලී මමුඛ ධාරණී ඒස්වාහ: ඕං ශ‍්‍රී වෛකුණ්ඩ දේව රාජානේ සර්ව යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර ඖෂධ සිද්ධි සිද්ධි ශ‍්‍රී සිද්ධි සාධකම් ස්වස්ථි ශ‍්‍රී මංගලම් ඕං ශ‍්‍රී කාම ඔඞ්ඩි දේව රාජා වා වා ඕං ශ‍්‍රී විෂ්ණු දෙවොල් දැඩිමුණ්ඩ අමරගුරු සරස්වතී දේවී වා වා ඊශ්වර කන්දකුමාර දිෂ්ඨී වා වා දහසක් බුදුවරයන්ගෙන් සිද්ධ වරම්ගත් සිද්ධි බිසෝවරු හත්දෙනා වා වා මෙකී දේවතාවියෝ මේ තිස් පැයට මා රක්‍ෂන්තු සර්වාර්ථ සිද්ධි සාධනාය ජයමංගල නමෝ නමෝ නම:ඕං හ‍්‍රිං හ‍්‍රීං උන් ඌන් ඔන් ඕන් වින් වීන් එන් ඓන් අං ආං ආරූඪ මන්ත‍්‍රකාලියේ පංචාක්‍ෂර මාලාවට දිෂ්ඨි වැටී එන් එන් සලිත සලිත අදත් මාගේ මන්ත‍්‍ර විද්‍යාවට සැනෙන් දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී වර වර සිද්ධිගත් ජප ජප සාධවෝ නම: 


දැන් පළමුව ෂෝඩෂ නාම ඝණපති නමස්කාරයෙන් පූජාව ආරම්භ කරන්න. එසේ ආරම්භ කරන විට දී කළින් කී සමන් පිච්ච හෝ ගැටපිච්ච මල් එකින් එක ගණ දෙවි රූපයට වැටෙන සේ ඉදිරියට දමන්න.

 • ශෝඩෂ නාම ගණපති නමස්කාරය  


ඕං සමුඛාය නම:  ඕං එක දන්තාය නම:  ඕං කපිලාය නම: ඕං ගජ කර්ණිකාය නම: ඕං ලම්බෝදරාය නම: ඕං විකටාය නම: ඕං විග්නරාජාය නම: ඕං ගණපතියේ නම: ඕං ධූමකේතුවේ නම: ඕං ගණාධ්‍යක්‍ෂාය නම: ඕං බාල චන්ද්‍රාය නම: ඕං ගජ ඝණාය නම: ඕං චක‍්‍රතුන්ඩාය නම: ඕං ශුර්ප කර්ණාය නම: ඕං හේරම්භාය නම: ඕං ස්කන්ධ පූර්වජාය නම:  අනතුරැව හැකි තරම් වාර ගණනක් ගණ දෙවියන්ට හා සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ස්තෝත්‍ර ගායනා කරන්න.


ගණ දේවියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

ගණපති පරිවාරං චාරු කේයූර භාරං ගිරිධර වර සාරං යෝගිනී චක‍්‍ර වාරම් භව භය පරිහාරං දුක්ඛ දාරිද්‍ය දූරං ගණපති භජමාහං චක‍්‍රතුණ්ඩාවතාරං  

අඛිල මල විනාසං පර්ණනා හස්ථ පාශං කණකගිරි නිකාශං සූර්ය කෝටී නිකාශම් භජභව ගිරි නාශම් මාලතී තීර වාසං ගණපති භජමාහං මානසේ රාජ හංසං  

ත‍්‍රිනයන යුත භාලේ ශෝභමානේ විශාලේ මකුට මණි සුඩාලේ මොක්තකානංච ජාලේ ධවල කුසුම මාලේ යස්‍ය ශීර්ෂනස්ථතාලේ ගණපති භජමාහං සර්වදා චක‍්‍රපාණිම්  

සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

සරස්වතී මහා දෙවී වීණා පුස්ථක ධාරිනී හංසවාහිනී සමායුත්තේ විද්‍යා දානං කුරූ මම(තව) සරස්වතී භජං මයිහං (තුයිහං) වරදේව කාමරූපනේ විද්‍යාරබ්බං කරිස්සාමී (කරිස්සතී තේ) සරස්වතී භජම්ස්තු මේ (තේ)  

මෙම පහත මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් තැඹිලි ගෙඩියක් මතුරා බීමට ගන්න.ඕම් කාලී බන්ධ වර කාලී බන්ධ මෙරහත් කාලී බන්ධ දිව අගට ඉරු දෙවියන් බන්ධ දිව මුලට සන්ද දෙවියන් බන්ධ උගුරට සරස්වතී බන්ධ සිව්සැට ශිල්ප විද්‍යා කවි මන්ත්‍ර කියනා මාගේ මුඛයට යඣෂ හඩ, රාක්ෂ හඩ, පංච නාද පසක් විහිදුවා වට සිටියන් දෙකණ් බිහිරි කරවා මාගේ මුඛයට සරස්වතී බන්ධ බන්ධ ඒස්වාහ…


දැන් ඊහ්වර විෂ්ණු කතරගම දෙවිවරැ උදෙසා තමන් දන්නා ශ්ලෝක කිහිපයක් ගායනා කර දෙවියන්ට පින් දී පූජාව හමාර කරන්න.

 • දෙවියන්ට පින් දීම  

සබ්බේසු චක්ඛවාලේසු යක්ඛා දේවාච බ‍්‍රහ්මුනෝ යං අම්හේහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බ සම්පත්ති සාධකං සබ්බේතං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සාසනේ රතා පමාද රහිතා හොන්තු ආරක්‍සාසු විසේසතෝ සාසනස්ස ච ලෝකස්ස වුද්ධී භවතු සබ්බදා සාසනස්ස ච ලෝකං ච දේවා රක්‍ඛන්තු සබ්බදා සද්ධිං හොන්තු සුඛී සබ්බේ පරිවාරෙහි අත්තනෝ අනීඝා සුමනා හොන්තු සහ සබ්භේහි ඤාතිභි රාජතෝ වා චෝරතෝ වා මනුස්සතෝ වා අමනුස්සතෝ වා අග්ගිතෝ වා උදකතෝ වා කාකුකතෝවා කණ්ඨකතෝ වා නක්‍ඛත්තතෝ වා අසද්දම්මතෝ වා අසන්දිට්ඨිතෝ වා අසප්පුරිසතෝ වා චණ්ඩ හත්ථි අස්ස මිග ගෝණ කුක්කුර අහිවිච්ඡික මණි සප්පි දීපී අච්ඡ තරච්ඡ සූඛර මහිස යක්‍ඛ රක්‍ඛසාදීහී නා නා භයතෝ වා නා නා රෝගතෝ වා නා නා උපද්දවතෝ වා අරක්‍ඛං ගන්හන්තු

එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත
0714161082/0755075182


බලමු ද ?… බහිරව පූජාවක කොටසක් …


මෙම කෙටි වීඩියෝ ක්ලිපය සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු කරන ලද බහිරව පූජාවක කොටසක් වන අතර මෙය වීඩියෝ ගත කරන ලද්දේ ඔස්ටේ‍්‍රලියාවේ ආදි වාසීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනායතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ අනුර කුලතුංග සොහොයුරාය. මෙය නිර්මාණය කර සංස්කරණය කිරීමෙන් අනතුරුව යූටියුබ් වෙත යොමු කර සිය වෙබ් අඩවියේ ද පළ කිරීම පිළිබඳ නොමඳ කෘතඥතාව පළකරමු.

ඔහුගේ වෙබ් අඩවිටත් ගොඩ වෙලා බලන්න. ඒකෙත් හොඳ හොඳ දේවල් තියනව.
http://www.anurakulatunga.com/anura/content/ceremonies%20and%20rituals%20in%20Sri%20Lanka.aspx

ඔබත් අළුතෙන් නිවසක් සෑදීමට සූදානම් වන විට දී අප වෙතින් බහිරව පූජාවක් කර ගැනීමට කැමති නම් අප අමතන්න
එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0094714161082/0094755075182

රාහු කාලය සහ නක්‍ෂත‍්‍ර හෝරාව සකස් කර ගැනීමේ දී අත්‍යාවශ්‍ය වසරේ සෑම දිනකම හිරු උදාව සාමාන්‍ය ඔරලෝසු පැයින්