Category Archives: සිංහල ලිපි

සිංහල කැඩුම් බිඳුම් වෙද පොත


ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම)ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ටී. පුංචිකිරා වෙද මහතාගේ පාරම්පරික වෙදකම, (හන්දි වෙදකම) එතුමාගේ මුණුපුරු ඩබ්. ජී. ජේමිස් වෙදමහතා විසින් පිරිසිදු සිතින් ම ගල් කැටිගම පදිංචි ඩබ්. පී. ගණිතාවෙද මහතාට ලියා දුන් වගයි.

පරිගණක යතුරුලියනය සහ බ්ලොග් සැකසුම එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත. 071-4161082

—භෙසජජගුරු නමසකාරාමි—

1 පළමුවෙන්ම ගහෙන් වැටුන මිනිසෙකුට ශරීරයට දෙන බෙහෙත් කැඳ

1 ගංසූරියා පොතුල මුරුංගා පොතු කොටා වතුර වක්කර අනා ඉස්ම මිරිකා අරගෙන එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, සුදුළුනු අබ වදකහ මේවා එක තරමට ගෙන අඹරා කසායට දියකර තණහාල් දමා ලිප තබා පැසවා කැඳ සාදා සහිඳ ලූණුල එක්‍ෂරු තෙල් දමා දෙනුග (උදේ සවස*

2 බඩ පාචනයට දෙන බෙහෙත් 2 හීන් මෑ කරල් වගේ ඇති හීනුක් පලූ ගෙන කොටා පැනි වක්කර අනා මිරිකා ලිප තියා පැසවාගෙන එම ඉස්මට හිරියල්ල ගෝකටු කිරිල දමා දෙනු (බඩ පාචනය වෙයි*

3 කොහිල ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා පැසවා එම මාත්තු දමා දෙනු.

4 කොල පතොක් තොලල මුල් ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කොට අනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන පෙරා තණ හාල් දමා පැසවා කැඳ හදා දෙනු. (පෙරාපු ගානට පාචනය වෙයි*.

5 දෙහි කොල පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, අබ, නෙල්ලි, සුදු’නු, වදකහ එක තරමට ගෙන අඹරා ඉස්මට දියකර තණහාල් දමා පැසවා දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, කරප්පනට සිය’ රිදුම් බඩ පිරුම් ගුණ වේ*.

6 තැල්මට තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙන කොටා පැන් වත්කර මිරිකා ඉස්ම ගෙන එම ඉස්මට අර’ ගෙඩියක් කුඩුකර දමා හීනටි හාල් පිටි දමා තල තෙල් වත්කර පැසවා බොන්න දෙනු. පත්තුව සියඹලා කොල, තැඹිළි පොල් මල් කොටා මිරිකා එම ඉස්මට අමුකහ, හීනටි හාල් පිටි දමා දියකර පත්තුව පැසවා දමන්න. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, තැල්මට යහපති.

7 කඳට ලේ බැස්සාට කොල්ලූ දෝතක් ගෙන කබලෙන් බැද තම්බා දිය ගෙන එම ඉස්මට දෙහි මුල්, දොඩම් මුල්, නික මුල්, කොහොඹ මුල්, කලූවෙල්ලංගිරිය මුල්, ෂත්සඳ මුල්, මුරුංඟා මල් මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකා එම කසයට දෙදුරු, මොදගං, තිප්පිලි, කරාබු, වසාවාසි, සාදික්කා, ඉඟරු මිරිස් සුදු’නු, අබ, වදකහ, අර’, ගොරකා යන මේවා අඹරා දෙකට බෙදා පංගුවකට ජාපාල කොල හැරදමා අඹරා ගුලිය තියා ජාපාල දැම්මේ තැති ගුළිය කසායට දමා දියකර පැසවා හවසට පත්තියමට දෙනු. (ගහෙන් වැටුන අයගේ කඳට ලේ බැස්සාට, ඇඟ රිදුමටද යහපති*.

8 අඩිස්සියට අර’, ඉඟරු, හඳුන්, වැල්මී, සුදු’නු කුඩුකර දමා කුරුම්බා ගෙඩියේ පැසවා දෙනු. කල් ගිය ඒවාට දෙන බෙහෙත. තිරස්ස වලලූ මුල් කුඩුයි, අර’, ගම්මිරිස් මේවා කුඩු කර එක තරමට ගෙන අඹරා කුරුම්බා ගෙඩියට දමා පැසවා දෙනු.

9 ගහෙන් වැටී ඇට කැඩුනාට බඳින බෙහෙත බෝ පොතු කොල ගෙන අමු කහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනවා වේල් හතරයි. (උයද සවස*

10 ඊටම රිටි පොතුගෙන කහ, ලූණු දමා හොඳට රත්වෙන තුරු වනෙන් කොටෙ මලවා බඳිනු.

11 ඊටම කොට කිඹුලා කොල පොතු ගෙන කහ ලූණු දමා කොටා පැහිච්ච පොල් දමා නැවත කොටා කබලෙන් මලවා බඳිණු.

12 පොඩි ළමුන්ට ඇට්ට මුඩංගා කොල, පොතු, අමුකහ, ලූණු, පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු.

13 හාතාවාරිය කොල, නවහන්දි, බැල තණ, අමුකහ, ලූණු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිණු.

14 පුවක් මල්, ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

15 ඊටම හොක්‍ෂ අල කහ , ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

16 ඊටම වල් දෙහි කොල පොතු අමුකහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

17 හන්දිවලට බඳින බෙහෙත ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා ඊට එක්‍ෂරු තෙල් අනා තුන් වරුවයි. මී තෙල් අනා තුන්වරුවයි. කබලෙන් මලවා බඳිනු.

18 ඊටම මී කොල පොතු ගෙන කොටා මී තෙල් අනා කබලෙන් මලවා බඳිනු (වේල් හතරයි* උදය සවස

19 කල් ගිය අමාරුවලට බඳින බෙහෙත/ ගල් වුන හන්දි පොඟන්ට පළමු බෙහෙත. දැමුනු පොතු පහලට ගලවා ගෙන පිට පොත්ත කුරුටු ගා හොඳින් තලා අමුකහ ලූනු අඹරා ඇතුල් පැත්තේ තවරා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනවා.

20 ඊටම දුනුකේ බොඩ වැටකේ බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා හීනටි හාල් පානු වතුරෙන් තම්බා බඳිනු.

21 ඊටම කෙටල අල කහ ලූනු දමා කොටා පොල්කිරෙන් 4 වරුවයි. එල කිරෙන් 4 වරුවයි.

22 ඊටම ලබු ගෙන කහ ලූනු දමා අඹරා 3 වරුවයි මෙම බෙහෙත් වලින් මෙලෙක් වූ පසු සැර බෙහෙත් බඳිනවා.

23 ගොඩ කිරල පොතු ගෙන අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැය 1 යි* මහ’ අයට බෙහෙත් සැර විදියට තියන්න පැය 1 1/2 බෙහෙත් ලිහා මෙලෙක් බෙහෙත් තෙල් ගා හොඳින් තවන්න

24 …..

25 ඊට පසු කෑලිය පොතු ගෙන බත් කැඳෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු (දවසයි*

26 දිය බුබු’වලට සියඹලා කොල තැඹිළි පොල් මල් එක තරමට ගෙනකොටා ඊට පැහුණු උණුවතුර ඉස මිරිකා එස ඉස්මට අමුකහ හාල් පිටි දමා නැවතත් පත්තුව පැසවා දමනු. (උදය – සවස*

27 ඊටම (දිය බුබු’වලට බඳින්නට* ඉරමුසු අල සහ එම කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (දිය බුබුල් සුව වෙන තුරු* දිය බුබුල්වල තුවාලවලට සහ පිළිස්සුන තුවාලවලට

28 තෙලක් තෝර කොල අමු කහ පැහුන පොල් දමා කොටා උණුවතුර වත්කර අනු ඉස්ම මිරිකා ගෙන එම ඉස්මට අමුකහ අඹරා දිය කර ලිපෙන් පැසවා තෙල් සිඳ තුවාලවලට ගානු. (අත්දුටුවයි*

29 බත් ඉතිරෙන හන්දිය ගෝන අං මුව අං මී අං ඇත් දත් මේවා කුඩු ඇරගෙන හිඟුරු පොතු නෙ’ම් අල මේ වා එකට කොටා මලවා බඳිනු. (බත් ලිප තියා බඳිනු – ඉතිරෙන කොට හන්දි වදී*

30 ඊටම කොහොඹ කොල පොතු පොඩා කොල බිං තඹුරු කොල ලබු කැන්ද කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. මස් බැද්දවැල ඉරා එම පටෙන් බඳිනු පැයකින් හන්දි වදී. කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා ඇට්ටමුඩංගා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

31 බාලයින්ට බඳින බෙහෙත. නිතුල් පොත්ත අගින් මුලින් ගලවා බෙහෙත් පොත්ත තලා උණු අ’වේ තම්බා කහ ලූනු අඹරා බෙහෙත් පොත්තේ ගා භාජනයක තියා පොල් කිරී මිරිකා අත් උණුහුං පදමට බඳිනු

32 ඊටම මී ගහේ බේඳුරු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පැයෙන් හන්දි වේ.

33 ඊටම තැල් කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. පසළොස් පැයට හන්දි වේ.

34 බෝ මී පොත්ත ගෙන දොඩං ඇඹුල් කොරහට වක්කර බෙහෙත් පොත්ත ගා එම ඉස්මට හාල් පිටි අඹරා දියකර පත්තුව පැසවා ගානු. (තැල්මට රිදුමට*

35 අවහන්දියට දඹ පොතු කටුකෑලිය පොතු බැල තණ පුස්වැලේ පොතු දමුන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කපා කොටා පොල්කටු අඟුරු උණු බත් දමා කොටා එක්‍ෂරු තෙල් අව හන්දියේ ගා එම බෙහෙත් එක්‍ෂරු තෙලෙන් මලවා බඳිනු ( බැඳ දවසකට පසුව මෙලෙක් වුන පදමට මුල සිට බෙහෙත් බඳිනු*

36 අව හන්දියට තරණ ගහේ කොල පොතු දෙවණක් පමණ කොටා පැන් වත්කර තම්බා ගෙන ඒ ඉස්මට ලූනු කැට මිටක් විතර දමා කකාරා ගානු. (ලූනු බෙහෙත් පැණිය*

37 අව හන්දියට බෙහෙත් ඇත් පෝඩා කොල හීරැුස්ස බැලතණ පොල් පලා හීන් බුහුටිය කොල කොබ්බෑ කොල පොතු බිංතඹුරු මෙකී කොල ගෙන පැහිච්ච පොල් දමා කොටා බේසමකට දමා උණුවතුර ඉස හොඳට අනා තැටියකට මිරිකා අවුවෙන් පැසවා තෙල් කිරි ගානු. තෙල් කිරි පැසෙන තුරු මිරිකූ බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා බඳිනු. (දින තුනයි*

38 අව හන්දියට ඇත් පෝඩා කොල වරකා පොතු එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා තතියා ගොන් කැකිරි කොල පොල් බෑවක පොල් දමා කොටා ඉස්ම මිරිකාගෙන තෙල් කිරි දමා තවා බැවත බෙහෙත් බඳිනු. (හන්දි වදී*

39 ඉදිමුමට පලූ කාඩි කරණ මෙකී පොතු කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

40 ඊටම කලූ ඇට්ටේරියා සුදු ඇට්ටේරියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු.

41 ගෑමට බෙහෙතක් අඹ පොතු දඹ පොතු කහට පොතු හුලංහික් පොතු කෑලිය පොතු දමන පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර තම්බාගෙන ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ සුදු’නු වදකහ අඹරා දියකරනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි බඹර පැණි මී පැණි දක්‍ෂුවැල්ල පැණි කිතුල් හකුරු තල් හකුරු දමා දිය කර පත්තුව පැසවා දමනු. (තැල්මට ඉදිමුමට හොඳයි* පැනි පත්තුව

42 ඊටම බෝම් පොතු ගෙන ඇඹුල් දොඩම් ඉස්මෙන් නෑඹිළියේ ගා එම ඉස්මට යබර ගල් පු’ස්සා කුඩුකර දමනු. ඉරිගොන්පස් කුඩුකර දමනු. හාල් පිටි කුරහන් පිටි අබරල අලයක් පු’ස්සා අඹරා දිය කර කුලංබුව හදා දමනු. (ඉදිමුමට තැල්මටඇට තදවීමට හොඳයි*

43 ඊටම හුලං හීන් පොතු ප’ පොතු කැටකාල පොතු දඹ පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කොටා උණූවතුර දමා අනා එම ඉස්මට මී පැණි කිතුල් පැණි වත්කර පැසවා ගානු.

44 තෙල් කිර නවහන්දි හාතාවාරිය කොල බැලතණ පොල්පලා හීරැුස්ස පෝඩා කොල කොබ්බෑ කොල තරණ කොල පනං පෙති කුප්පමේනිය වේලා කොල අමු කහ අරං කහ අමු ඉඟුරු වදකහ රතු’නු සුදු’නු මේවා එක තරමට ගෙන දෙවනුව තැඹිලි පොල් දමා කොටා භාජනයක දමා උණුවතුර වත් කර අනා මිරිකා තඹ තැටියේ අවුවේ පැසවා තේල පෑදෙන විට ඊට ක’ දුරු සිදුරු අසමෝදගම් පල්ලමානික්කම් කබලෙන් බැද කුඩු කර දමා තෙල් හොඳින් පැහෙන විට ගානු. එම බෙහෙත් රොඩු වණ්ඩුවෙන් තම්බා තෙල් පැහෙන තුරු තුන් වරුවක් පමණ බඳින්න. (නහර මොලොක් වී හන්දිය හරියයි*

45 අතපය කොර දිගෑරෙන තෙල හාතාවාරිය කොල ඉරමුසු අල සහ කොල නව හන්දි බැල තණ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා භාජනයකට දමා පැන් වත්කර ලිප තියා රත් කර තුන් දිනකට පසුව බෙහෙත් රත් කර ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමොදගං පල්ලමානික්කම් තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අමුකහ අරංකහ ඉඟුරු රතු’ණු සුදු’නු ගුලියක් අඹරා තියා එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා තෙල පදමට එන විට සරක්කු ගුලිය දමා පැසවා දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු. (නහර තදවීමට පරන ගල් වුන හන්දිවලට තුවාලවලටද ගින්දරෙන් වුන තුවාලවලටද හොඳයි*

46 මහා හන්දි තෙල ගොඩ කිරල කොල පොතු ක’වෙල්ලංගිරිය කොල පොතු බෝකොල පොතු වල් දෙහි කොල පොතු කෙතාට කිඹුලා කොල පොතු හැකිරිල්ල කොල පොතු අහු බුකුන්ද කොල පොතු ගොනුකෑවැල් නව හන්දි සිවිය අල කොල සම්දාන කහටකොල පොතු අංකෙන්ද කොල පොතුකැටකාල කොල පොතු ලූණුවරණා කොල පොතු මී කොල පොතු පෝඩා කොල බැල තණ පොල් පලා ඇට්ටේරිය කොල පොතුවලට සරක්කු ක’දුරු සුදුදුරු අසමෝදගං තිප්පිලි කරාබු නැටි වසාවාසිය සාදික්කා අර’ බු’ නෙල්ලි එනසල් ඉඟරු ගම්මිරිස් අබ වදකහ සුදු’නු අමුකහ අරංකහ කොහොඹ ද’ කුබද’ වේලා ද’ මුරුන්ගා ද’ අමු කහ එක තරමට ගෙන ආරා ගානු.

47 පෙනෙල කොල ගෙන අමු කහ ලූනු සමග අඹරා තල තෙලෙන් උයා ගානු (වේල් හයයි උදේ සවස*

48 ඊටම බෝ කොල පොතු නවහන්දි ගෙන අමුකහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳින්න. (වේල් 6 යි උදේ සවස*

49 ඊටම බෝමි පොතු ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා තල තෙලෙන් උයා බඳින්න. (වේල් 4යි*

50 ඉදිමුමට කෙවුමට රිදුමුට පත්තුව කරන කොල ගෙන කොටා වතුර වත්කර තම්බා මිරිකා රොඩු අයින් කර එම ඉස්මට හීනැටි හාල් පිටි අමු කහ ලූනු කැට දමා දිය කර පත්තුව පැසවා ගාන්න. (වේල් 6 යි*

51 බඩ යෑමට අර’ කලං 6යි පිටිසීනි කලං 6යි දෙකම එකට අඹරා උණු වතුරටදිය කර වසා තැන්බූතැන් පසු එක්‍ෂරු තෙල් කළඳක් දමා දෙනු. බඩ යෑම වැඩි උනොත් රත් තැඹිලි වතුර දෙන්න ඊටම සුදු හඳුන් දෙහි ඇඹුලට දමා දෙන්න.

52 තැවුම් කිහිපයක් ලූණුවරණා කොල පොතු අමුකහ ලූණු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු. (තෙල් රත්කර ගා හොඳට සමන්හැර තවනු* තැල්මටයි.

53 වාතයට මුරුංගා පොතු ඉඟරු සුදු’නු අබ ගම්මිරිස් කහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා තවනු.

54 බත් ඉතිරෙන හන්දියට ලූනුවරණා පොතු අට්ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු ටික්කා පොතු කහට පොතු අහු පොතු මේවා එක තරමට ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු (බත් ඉතිරෙන විට බිඳුනු හන්දි වදී*

55 තිස් පෑ හන්දියට කොතලහිඹටු කොල පොතු කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලේ මලවා බඳිනු (අත් දුටුවයි*

56 දෙවන බෙහෙත කල් ගිය කෑලිය වැලක පොතු ඇත්පෝඩා කොල කොබ්බෑකොල පොතු බැලතණ මේවා එක තරමට ගෙන පොල්කටු අඟරු බත් කැඳ වත්කොට කොටා මලවා බඳිනු (පැය 6ක් හැර මුදනු හන්දි වෙයි*

57 ඊටම ඇට මුරුවා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු තිස්පැයකින් හන්දි වෙයි.

58 ඊටම බොරදමුන පොතු උගුරැුස්ස පොතු සුඹු’ හැර කොටා පැන් වත්කර ලිප තියා තම්බා ගෙන මස්බැද්ද පොතු හිරමණෙන් ගා ඒවාට දමා කිතුල් හකුරු ලියා දමා අනා කබලෙන් උණුගන්වා බඳිනු. (තිස්පැයයි අත්දුටුවයි*

59 ඊටම ගුරුලද’ බත්තිඹිරි මදමේවා ගෙන අඹරා උණු ගන්වා බඳිනු 60 ඊටම ගුරුල පොතු පොලු් කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

61 ඊටම බැලතන දඹ පොතු පැහුන හීන් බටු එලබිංතඹුරු මිදැල්ල පොතු මේවා ගෙන පොල් පොලුකටු අඟුරුදමා කහ ලූනු දමා කොටා උණුගන්වා බඳිනු (තැල්මට කෙවුමට බිඳුමට*

62 ඊටම අට්ටික්කා පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තිස් පැයට හන්දි වෙයි*

63 හත් පෑ හන්දියට නව හන්දි කහ ලූනු පොල් දමා කොටා කබලෙන් මලවා බඳිනු

64 තිස් පෑ හන්දියට පුවක් ගොබ එම බොඩ දුනුකෙයියා ගොබ සහ එම බොඩ කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳනු

65 පැනි තෙල ඇටමුරුවා පොතු කොටා උණු වතුර වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන පැසවා ගානු (බිඳුනු තැන් හන්දි වෙයි*

66 එක් පෑ හන්දියට පොඩි හනස්ස ඳ’ හිඟරු පට නිතුල් මුල් දියලබු වැල් නික පොතු කලහ පොතු ගස් කැප්පෙටියා මුල් පිල මුල් නවහන්දි මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පැයට හන්දි වෙයි*

67 ඊටම පොල් මල් තල් ගහේ පොතු බෝ මී පොතු මෙකී දේ කොටා උණුවතුර ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු.

68 තව තෙල් කිරක් පැපොල් ද’ කිරි අඟුන කොල පොල් ගෙඩියක පොල් දමා කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට දේදුරු මොදගං වදකහ පල්ලමානික්කං මේවා කුඩුකර දමා පොල් කිරි තැටියට දමා අවුවේ පැසවා ගානු (බිඳුනාට තැල්මට කෙවුමට පේන්දුවට යහපති අත්දුටුවයි*

69 ඊටම බැලතණ අමුකහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

70 හැටපෑ හන්දියට නවහන්දි හාතාවාරිය කොල එලබිංතඹුරු කොල ඔලිඳ කොල කොබ්බෑ කොල මේවා ගෙන පොල් දමා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හැටපැයට හන්දි වෙයි අත්දුටුවයි*

71 හන්දිවුන තැන කෙවුමට වැල් පෙනෙල කොල ඔලිඳ කොල අඳුන් තැල් කොල හීරැුස්ස ඳ’අමු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. එම බෙහෙත් බැඳ උණු දිය වත්කරනු.

72 තෙලට – තුවාලවලට ඇඹුල් නැති දෙහි පිංචි සිහිනිවට ලියා තලා තෙලට දමා ඉඟුරු සුදු’නු ගම්මිරිස් මෙකී දේ චූර්ණ කර තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තෙල් ගානු. උණු වතුරෙන් සෝදනු කැපුන් කෙටුන් තුවාල ගුණ වෙයි – අත්දුටුවයි*

73 ඊටම බොල්පනා මුලේ පොතුයි ඉඟුරු කුඩුයි පොල්බෑවේ පිට කුරුටුයි මෙකී දේ එක හරියට කුඩුකර තුවාලවලට දමනු (ලේ හිටියි තුවාල පෑහෙයි අත්දුටුවයි*

74 ඊටම තිබ්බටු මුල් දෙහි ඳ’ කුඩු කර තුවාල වලට දමනු

75 තුවාල තෙල කරඳ පොතු කටුකෑලිය පොතු හීං දඹල කොල පොතු ගොන් කැකිරි කොල ඉරමුසු කලාඳුරු නුගඅර’ ඇහැටුඅර’ රසකිඳඅර’ මේවා එක තරමට ගෙන කොටා පැන් ඉස ඉස්ම මිරිකා ගෙන හැලියකට වත්කර පොල් කිරි දමා පැසවා ඊට පල්ලමානික්කං බිංදුම්මල පිඹුරු ඇට මේවා අඹරා තෙලට දම දිය නැතිව සිඳ තුවාලයට දමනු තෙල් තුවාලයට පිඹිනු. (අත්දුටුවයි*

76 තිස්පෑ හන්දියට හොක්‍ෂඅල හිරමණෙන් ගාගෙන කහ ලූනු පොල් දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දිවෙයි*

77 පත්තුව මානෙල් මල් කොල කොටා පැන් වත්කර අනා ඉස්ම මිරිකාගෙන හීනටි හාල්පිටි දියකර පැසවා ගානු

78 ඊටම – තෙලට හීන්දඹළ කොල පොතු ලේ වැරැුල්ල සහමුලින්ම ලෙන මොණරකුඩුම්බිය හොක්‍ෂඅල මෙකී දේ එක පමණ ගෙන ෙඉස්ම ගෙන පොල් කිරි වත්කර තැටියකට දමා අවුවෙන් පැසවා ගානු (තැල්මට කෙවුමට රිදුමට පේන්දුවට*

79 කරේ බඳින බෙහෙතට අන්දර කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා එම පටෙන් කරේ බඳිනු (හන්දි වෙයි*

80 තුවාලයට වෙම්බඩංගා ඳ’ පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ගුණ වේ*

81 ඊටම දෙමට ඳ’ මුල් කරඳ ඳ’ මුල් අමු කහ දමා තලා මී තෙලෙන් මලවා බඳිනු.

82 ඊටම කෝවක්කා කොල අමුකහ දමා තලා බඳිනු

83 තැල්මට මී පොතු කෑලිය පොතු එක තරමට ගෙන වනෙන් කොටා වතුර ඉස මිරිකා හීනටි හාල්පිටි දමා කැඳහදා පොවනු (තැල්මට රිදුමට ඇවිළිල්ලට කඳරිදුමට යහපති*

84 ඊටම කිරිය පොතු හික් පොතු මෙකී දේ එක පමණ ගෙන කොටා උණු වතුර ඉස අනා ඉස්ම ගෙන පැසවා ගානු. (බිඳුමට තුවාලෙට යහපති*

85 තුවාල තෙල ඔළිඳ කුඹුරු පිල ගොන්කැකිරි සේරු කැප්පෙටිය තිබ්බටු මදුරු මේවා ඳ’ එක තරමට ගෙන අඹරා පොල්තෙලට දියකර ලිප තියා ඊට දෙදුරු මොදගං තිප්පිලි කරාබුනැටි වසාවාසි සාදික්කා අබිං ලූනු වේලූනකහ මෙකී දේ අඹරා තෙලට දියකර දිය නැතිව සිඳ ගානු. (තුවාල ඔඩු ගුණ වෙයි*

86 තිස්පෑ හන්දියට ලූනුවරණා කොල පොතු ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මී තෙලෙන් තුන් වරුවයි. එක්‍ෂරු තෙලෙන් තුන් වරුවයි. (උයද සවස*

87 ඊටම මස්බැද්ද පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

88 තුවාල වූ අයගේ සිහි නැතිවූ විට කරල්සැබ්බ කොල මුල් ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන නස්න කරනු සිහිය එයි.

89 බිඳුන තැන ලේ යනවාට කැහිපිත්තන් කොල ගැඩුඹ කොල අර’ ඉඟුරු සුදු’නු වියළි කහ ගෙන කොටා මලවා බඳිනු සන්දි වෙයි. ලේ හිටියි

90 වනයට කුඩුමිරිස් ඳ’ පොඩිහීරැුස්ස ඳ’ පුපුල ඳ’තොලබෝ අල මේවා එක තරම ගෙන උණු වතුර ඉස මිරිකාගෙන ලිප තියා ඊට පොල් තෙල් එක්‍ෂරු තෙල් දමා දිය නැතිව සිඳ ගානු කුඩු තියා ඔතනු (සුව වන තුරු* අත්දුටුවයි

91 තුවාලවල ලේ සිටුවීමට ඉඳිබොඩ කරල්සැබ්බ පොල්පලා හාතාවාරිය කොල බේඳුරු අල ඇහුටු කොල පොතු කිරි අඟුන මදුවැල් කොල මේවා එක තරමට ගෙන බැලතණ ඒ තරමට ගෙන කහලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තුවාල ගුණ වේ. හන්දි වෙයි* හන්දි නොවැදුනේ නම් ගැඩුඹපටෙන් බේත් බඳිනු.

92 ඊටම පොඩිහීරැුස්ස පුපුල කොල දිවුල් කොල තිබ්බටු කොල දෙමලපිලල කෑලියපිලල මිල්ලපිලල මේවා කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (තැල්මට අවහන්දියට*

93 ගැටකනමිල්ල පොතු කොටා ඉස්ම මිරිකා පැසවා ගානු (තැල්මට සිය’ තුවාලවලට යහපති*

94 ඊටම බටහිර දිසාවෙන් බෝපොතු ගෙන කොටා ඉස්ම මිරිකා එම ඉස්මට ඉගුරු මිරිස් වදකහ අඹරා දියකර හීනටි හාල්පිටි දමා ලිප තියා පැසවා කිකිළිබිජු සෝරස දමා පොවනු (ගහෙන් වැටුන අයගේ තැල්මට බඩරිදුමට යහපති*

95 ඊටම ගම්මිරිස් පතක් පමණ ගෙන බැද අඹරා කිකිළිබිජු සාරු සමග දෙනු (තැල්මට රිදුමට බඩ පිපුමට අත්දුටුවයි*

96 ඊටම තෙලට හීංදඹල මුල් සතුරුසම්මට්ටිය මුල් දෙමට මුල් කරඳ මුල් ඇහැටු අර’ ඇහැල මුල් මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණු පැන් වත්කර අනා ලිපතියා දුන්තෙල් නැලියක් දමා ඊඨ දෙදුරු මෝදගං වදකහ සුදු’නු ඉඟුරු ගම්මිරිස් පල්ලමානික්කම් මේවා චූණ_කර අඹරා තෙලට දමා දිය නැතිව සිඳ තුවාලවලට දමනු. (බිඳුනතැන තුවාලවලට යහපති*

97 තෙල් කිරට කෑල පොතු දඹ පොතු ඇහැල පොතු මේවා එක පමණ ගෙන කොටා උණූ පැන් ඉස අනා ලිපෙන් පැසවා ගානු. (අවහන්දි ඇරෙයි කෙටුම් රිදුම් ඇරෙයි*

98 ඊටම පැණියට/ පත්තුව කීරිය පොතු දඹ පොතු පලූ පොතු ඇහැල පොතු ඇට්ටමුඩංගා පොතු කහට පොතු හික් පොතු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා එම ඉස්මට තල් හකුරු කිතුල් හකුරු අක්මල් පැණි දියකර පැසවා ගානු. (හන්දි වෙයි* අත්දුටුවයි

99 හන්දි උන තැන කෙවුමට පලූඅරටු අන්දරඅරටු මිල්ලඅරටු කෑලිය පොතු ගෙන කොටා මිරිකා පැසවා ගානු. (ඉදිමුනටද යහපති*

100 ඊටම නවහන්දි පොල් එක්ක කොටා තැටියකට මිරිකා අමුවෙන් පැසවා ගානු (අවහන්දි ඇරෙයි කෙවුමට රිදුමට* තුවාලයට: සුදුනයිකොල පොඩිකර ලේ හිටී. 101 ඊටම පුපුල කොල කහ ලූනු දමා කොටා අරක්කු දමා අනා කබලෙන් රත්කර ගානු. (තුවාලයට තැල්මට අත්දුටුවයි*

102 ඊටම – තුවාලයට පොඩිහීරැුස්ස හැකිරිල්ලා කොල පොල්කුඩු පලා කොල පුපුල කොල යකිනාරං කොල දෙහි කොල දොඩං කොල මලබුදු කොල හාතාවාරිය කොල යකුහනස්ස කොල යක්බේරිය කොල මී කොල කරපිංචා කොල එරමිනියා කොල මේවා එක පමණ ගෙන අඹරා තුවාලයට බඳිනු

103 ඊටම කහරු පොතු උණලීයේ කුරුටු පොල්පිත්තේ පිට කුරුටු ඉඟරු මේවා චූර්ණ කර අඹරා තුවාල වලට කුඩු දමනු (තුවාල ගුණ වෙයි*

104 තුවාලවල ලේ යනවාට කරල්සැබ්බ කොල කහ ලූනු දම කොටා මලවා බඳිනු. (ලේහිටී*

105 ඊටම සියඹලා පොතු පු’ස්සා අ’ ගෙන තුවාලයට දමනු (ලේ ර’වෙයි*

106 ඊටම කඩුපහර ඳ’ උඳුපියලිය මයිලඳ’ අමුකහ දමා තලා බඳිනු. (වලහ කෑ තුවාලේ ලේ හිටී*

107 ඊටම ලේ වැරැුල්ල කොල කරල්සැබ්බ කොල හාතාවාරිය කොල අමුකහ දමා අඹරා ගානු (ගුණ වෙයි*

108 මිටි බේතට කහරු ඳ’ මොණරකුඩුම්බිය ඳ’ නික ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා ගානු (සිය’ තුවාල ගුණ වෙයි*

109 හීංදඹල කොල වල්කැර කොල කොටා මිරිකා තුවාලයට වත්කරනු (තුවාල පෑහෙයි ලේ හිටියි*

110 ඊටම උඳුපියළි කොල යුෂ නැලියයි. පොල් කිරි නැලියයි. පිලතියා සිඳෙන පදමට හීංබිලිං මුල් පතක් පමණ කොටා එම තෙලට දමා පදමට සිඳ තෙල් ගානු. තෙල් ගසනු (සිය’ තුවාල ගුණ වේ*

111 ඊටම – තුවාල ඔඩු ගියවිට කරඳ කිරි පිඹිනු ඔඩු හිටී.

112 තෙලට දෙමට ගෙඩි ඉස්ම පතයි වැල් පෙනෙල ඉස්ම පතයි කරඳපොතු ඉස්ම පතයි ඊට තල තෙල් එක් කර මේවා ලිපතියා දෙදුරු සුදු’නු පල්ලමානික්කම් අසමෝදගං සහිඳලූනු කුඩුකර දමා දියනැතිව පදමට හිඳ සිය’ම තුවාලවලටද ඔඩුවලටද යහපති.

113 කෙවුමට ඇත්පෝඩා කොඩ කෑලිය පොතු මේවා කොටා ඉස්ම ගෙන පොල් කිරි එක්කර පැසවා ගෙන ගානු. (හන්දිවුන තැන් කෙවුමට රිදුමට*

114 ඊටම ඇට්ටමුඩංගා පොතු බැලතණ ඇහැලපොතු මස්බැද්දපොතු වෙල්ලංගිරිය පොතු එක පමණ ගෙන කොටා උණූපැන් ඉස අනා මිරිකා පැසවා ගානු (පේන්දු අවහන්දියට*

115 තිස්පෑ හන්දියට ගෝණ අං කුඩු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

116 ඊටම උල්කැන්ද පොතු ගම්බිරියා පොතු බොමිකොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු (හන්දි වෙයි*

117 ඊටම තැඹිලි පොල් මැඩිය කොල එක්‍ෂරු ඇට කුරහන් පිටි මේවා එක පමණ ගෙන කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (තැල්මට රිදුමට පේන්දුවට අවහන්දියට යහපති*

118 ඊටම කරවැලේ පොතු අත්තන කොල කුරුඳු මුල් කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු

119 ඊටම වවුලෑටිය කොල මිදෙල්ල කොල අඟුණකොල පුපුල ඳ’ හෙකී දේ අඹරා ගානු (මිටි බෙහෙතයි*

120 ඊටම හික් පොතු කහ ලූනු දමා කොටා මලව බඳිනු (අවහන්දියටයි*

121 පේන්දුවට බෝකොල පොතු කහ ලූනු දමා ඊට උණු අ’ දමා කොටා මලවා බඳිනු

122 දෙහි තිබ්බටු වැල් කොල පොතු ගස් කැප්පෙටියා කොල පොතු තොලබෝ අල හීරැුස්සපලූ ඳ’ක්පලූ නියඳපලූ තුඹ වෙල්ලංගිරිය කොල තිත්ත වැටකොලූ කොල බිංතඹුරු කොල කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු. (පේන්දුවට තැල්මට විසාදිවලට යහපති*

123 හංදියට ගුරුල ගහේ මද ඇටමුරුවා පොතු තැඹිළි පොල් මල් හීනටි හාලේ බත් එක්ක කහ ලූනු දමා කොටා මලවා බඳිනු.

124 ඊටම සේරු කොල පොතු කැප්පෙටියා කොල පොතු කහ ලූනු දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු. (හැට පැයට හන්දි වෙයි*

125 මස් බැද්ද කොල පොතු කැටකලහ පොතු බත් දමුන පොතු නවහන්දි මේවා සමසමව ගෙන කොටා මිරිකා ලිප තියා අඹු මුලක් පෙරංගා මිරිකා පැසවා කුලංබුව හරිගස්සා ගානු. (තැල්මට*

126 ඊටම සුදු වෙල්ලංගිරිය පොතු ගුරුල මද හාතාවාරිය කොල මේවා එක පමණ ගෙන පැහිච්ච පොල් ගෙඩියක් දමා කොටා මිරිකා හීං එක්‍ෂරු ඇට එම වද පතයි අමුකහ පතයි මේවා අඹරා දිය කර පැවසා කුලංබුව හදා ගානු. (තැල්මට පේන්දුවට රෙදුමට බිඳුනාට යහපති*

127 පසළොස් පෑ හන්දියට කොට කිඹුලා ගහේ කොල පොතු කොට්ට පොල් ගෙඩියක මිටි කිරි මිරිකා පසෙක තියා එම බෙහෙත් කහ ලූනු දමා කොටා කිරි වත්කර අනා කබලෙන් රත් කර බඳිනු (හන්දි වෙයි පේන්දු ඇරෙයි*

128 වෙඩි වැදුන තුවාලයටකරඳ මුල් දෙමට මුල් ගම්බිරියා මුල් රණවරා මුල් කොහොඹ මුල් මේවා කොටා පැන් වත්කර තම්බා මිරිකා පෙරා ලිප තියා තල තෙල් වත්කර ඊට කයිප්පු කරුංකා පුවක් පල්ල්මානික්කම් සතකුප්පමෙකී දේ කුඩු කර දමා මෙකී දේ දෙකට බෙදා පංගුවක් තෙලට දමා පැසවා ඉටි පදමට දිය නැති සිඳ බිමට ගෙන අනික් සරක්කු පංගුව තෙලට දමා තියා සිය’ තුවාලවලටද කල් ගිය තුවාලවලටද පනු කැවිලි රුදාවලටද බබළා කෑ තුවාලවලටද යහපති. (අත්දුටුවයි*

129 තවත් තුවාල තෙලක් කුඩු මිරිස් මුල් බොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉබොල්පනා මුල් හීන් දඹල මුල් මේවා ගෙන ඊට ඉඟුරු ගම්මිරිස් සුදු’නු මෙකී දේ චූර්ණ කර තබා පළමු කී අවුසදත් කොටා ඉස්ම මිරිකා ගෙන ඒ ඉස්මට දුන්තෙල් දමා සරක්කු දමා පැසවා පු’න් වලින් තෙල් තුවාල වලට දමනු (උණු වතුරෙන් සෝදනු සිය’ තුවාල අවහන්දි පේන්දු ගුණවෙයි – අත්දුටුවයි*

130 හැම ඔඩුවට නික කොල ඔලිඳ කොල කරල්සැබ්බ කොල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම ඔඩුවටම යහපති*

131 ඊටම හීරැුස්ස ඳ’ ලියා අමු කහ ලූනු දමා කොටා පොල් කිරෙන් තම්බා බඳිනු (ඔඩුවටම යහපති*

132 ඔඩු තැවුමට කරල්සැබ්බ කොල කොලපතොක් කොල පොතු ඉරමුසු අමුකහ ලූනු දමා කොටා පොට්ටනි බැඳ මී තෙල් කබලකට වත් කර ලිපේ තියා රත් කර බෙහෙත් පොට්ටනිය තේලවල ඔබා අත් උනුසුම් පදමට තවනු. (උදේ සවස*

133 ඔඩු මැල්ලූමට වවුලෑටිය කොල පොතු තෙල් එක්‍ෂරු කොල පොතු පුපුල ඳ’ අමු කහ දමා අඹරා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු මී තෙලෙන් තුන් දවසයි.

134 ඊටම ගිණිටිල්ලා කොල ලියා අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් හෝ මීතෙලෙන් මලවා බඳිනු.

135 ඊටම හැකිරිල්ලා කොල අමු කහ දමා කොටා තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු (ඔඩු තුවාල ර’ වෙයි* ඔඩු සුද්ද වෙයි. තුවාල හොඳවෙයි. කැපුන තුවාලයක නම් එම කොල අමු කහ දමා අඹරා ඉස්ම මිරිකා බෙහෙත් රොඩු බඳිනු. (අත්දුටුවයි*

136 පරණ තුවාලවල කුණ කැපෙන්නට කරඳ මුල් ගෙන සුද්ද කර කුරුටු ගා අමු කහ දමා තලා මී පැණියෙන් මළවා බඳිනු. එම බෙහෙත්ම තල තෙලෙන් මලවා බඳිනු තුවාලය සුද්ද වෙයි. තෙල් පිඹිනු ගුණ වෙයි.

137 තුවාල ඔඩු රොටියට හීරැුස්ස ද’ තිබ්බටු ඳ’ රතු’නු අමු කහ දමා කොටා උණු වතර දමා වඅනා ඉස්ම මිරිකා ගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර කබලකට වත්කර රොටී උයාගනු. එම රොටී තුවාලවලට බඳිනු. (ඔඩු තුවාල හොඳවෙයි*

138 ඊටම තොලබෝ අල කොලපතොක් කොලඅමු කහ දමා කොටා එළෙසම මිරිකාගෙන හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටී උයා බඳිනු.

139 වතුකහඹිළියා කොල කොලබෝ අල දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු (හැම විසාදියටම යහපති*

140 ඔඩුවට බෙහෙත් නාමිරිත්තා ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’වල් තම්පලාකොල සියඹලා කොල රත්මල් දෙමට මුලේ පොතු රණවරා ඳ’ හීරැුස්ස ඳ’ පෙනෙල කොල ගොඩකිරලා ඳ’ කරකොල කුප්පමේනියා දෙහිගැට මේවා එක තරමට ගෙන අමුකහ ලූනු දමා අඹරා දොඩම් ඇඹුල් දමා අඹරා ගානු (හැම විසාදියම හොඳවෙයි*

141 ඊටම දොඩම් ලෙලි නාරං ලෙලි අල්ල ගෙඩි මේවා දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු.

142 පිටි අල්ලේ විසාදියට පැහිච්ච හීං බටු දෙමට ගෙඩි මේවා කොටා මිරිකා පැසවා ගානු.

143 දම් පොතු දමුන පොතු කරඳපොතු කහට පොතු දෙමට පොතු රත්මල් කොල පොතු සියඹලා පොතු බිංතඹරු කොල දියමිත්ත තුන්පත් කුරුඳු මෙකී කොල කාටා මිරිකා එම ඉස්මට පොල් කිරි වත්කර කකාරා ඊට පල්ලමානික්කං බිම් දුම්මල සීන්නක්කාරං නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං සුදු’නු අබ මේවා අඹරා දමා තෙල් පදමට දිය නැතිව සිඳ පෙරා තබා ඔඩුවට තෙල් පිඹිනු (ගුණවෙයි*

144 ඊටම දෙමට පොතු කරඳ පොතු මුදුරු කොල කොටා මිරිකා කසායට තලතෙල් එක්‍ෂරු තෙල් වත්කර කකාරා ඊට හඳුන් මීඉටි දුම්මල මේවා අඹරා තෙලට දිය කර දිය නැතිව සිඳගෙන ගානු ඔඩුවට කැපුං කෙටුං වලට යහපති.

145 ඊටම රත්මල් පොතු අන්කෙන්ද පොතු කැප්පෙටියා පොතු මඩිතිය පොතු කොල ලූණුවරණා කොල පොතු මුරුවා කොල පොතු ඇවරිය මුල් මදුරුතලා කොල වෙල්ලංගිරිය කොල මුල් මෙකී ඉස්ම පත බැගින් ගෙන පොල් කිරි පමණ බලා වත්කර ලිප තබා ඊට ක’දුරු සුදුදුරු තිප්පිලි කරාබු වසාවාසි සාදික්ක වැල් මී පෙරුංකායං සීන්නක්කාරං පල්ලමානික්කං කැකුණමල බිංදුම්මල ගලිස්ස පරණ කොහොල්ලෑ හොරලෑලි මෙකී දේ අඹරා තෙලට දිය කර පළමු කී පදමට පෙරා ගානු (සිය’ ගෙඩි ඉහිරෙයි ඔඩුවට යහපති*

146 ඊටම අබරල අල නියඟලා අල අමු කහ ලූනු ගම්මිරිස් එකට අඹරා කබලෙන් පැසවා ගානු. (පතුල් පිලිකා අත් පිලිකා කටු පිලිකා ගුන වෙයි* උණුදිය නෑම යහපති – අත්දුටුවයි

147 ඊටම රත්නිතුල් මුල් දෙහි ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු නලල් ගැට වාතගැට සිය’ පිළිකා ගුණ වෙයි අත්දුටුවයි

148 ඊටම ගම්මිරිස් සුදු’නු ඉඟුරු කලූදුරු සුදුදුරු අසමෝදගං පෙරුංකායං සහිඳලූණු කොගරක මේවා අඹරා පොල්තෙලට දියකර අවුවෙන් පැසවාගෙන ෂතියක් බොන්ට දෙනු තම්බාපු හාලේ බත් දෙනු. ලූණු ඇඹුල් නොකනු.

149 ගඩුවේ ඉදිමුමට මුරුංගා පොතු සුදු’නු එනසල් හී ඉඟුරු මේවා මූත‘ා දියෙන් අඹරා ගානු.

150 පතුල් පිළිකාවලට කිරිවානා ගල් කුඩුකර අඹරා ඊට සුදුදුරු අසමෝදගං උ‘හාල් මේවා තරමට අබිං ගෙන කයිප්පු නෙල්ලික්කා ගෙන්දගං ගෙන ටික ටික ගෙන අඹරා කිකිළි බිත්තර පොතු සුදුවෙල්ලංගිරිය පොතු කරඳ පොතු ඇවරි පොතු එරබදු පොතු මෙකී දේ එකට කොටා රුක්අත්තන පොතු ඉස්මෙන් හීනටි හාල් පිටි අඹරා රොටී උයා බඳිනු.

151 ඊටම වල් කිඩාරම් අල නියඟලා අල හබරල අල වල්ඉඟුරු අල තොලබෝ අල ඕලූ අල බේඳුරු අල ගිණිටිල්ලා අල මදුරු මුල් කුඹුරු ඳ’ මේවා දොඩම් ඇඹුලෙන් අඹරා ගානු. ගෙඩි ගුණවෙයි.

152 පළමු කොට මස් කැඞීමට ලේහිටවීමට කුඹුක් ඳ’ නාරං ඳ’වෙම්බඩංගා ඳ’අමුකහ හාල් ඇට අමු ඉඟුරු මේවා තලා ඉස්ම මිරිකා කුඩු බඳිනු.

153 ඊටම ගොරඩිය ඳ’ පුස්වැන්න ඳ’ උඳුපියලිය අමුකහ දමා තලා මිරිකා කුඩු බඳිනු.

154 ඊටම කරපිංචා ඳ’ බුලත්පලා ඳ’ කෑලිය ඳ’ ඉඟුරු ගම්මිරිස් වදකහ සමග තලා ඉස්ම තුවාලයට මිරිකා ඔතනු.

155 ඊටම පුස්වැල් ඳ’තෙලබේරිය ඳ’ අමුකහ එකට තලා මිරිකා බඳිනු.

156 ඊටම දඹ ඳ’ පොල්පලා පුපුල කොල ඉඟුරු ගම්මිරිස් එකට තලා කුඩු බඳිනු

157 ලේ විදිනවාට නහර කැපුනාට අරළු බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු මිරිස් වදකහ අමුකහ ඉඟුරු පියලි කලාඳුරු සුදුදුරු මාදුරු වියල් දුඹුටු හඳුන් තනකිරි මීපැනි කැකු’ බත් දමා අඹරා ඔතනු.

158 ලේ නොසිටියා නම් ඉඟිනි හඳුන් වැල්මී දෙහි ඇඹුලෙන් ගලකා තනකිරි සමග දියකර පොවා ඉස ගල්ලනු. නස්න කරනු. (වෑයෙන් පොරවෙන් නියං කටුවෙන් ඊතලයෙන් කඩුවෙන් කැපුනාට යහපති*

159 උල් ඇණුනාට අස්වැන්න පුස්වැන්න රත්මල් ඳ’ පොතු ත‘ිපල් සමග අඹරා කැකු’ බත් සමගද අඹරා පළමුව මිරිකා දෙවනුව ගිතෙල් මීපැනි සමග අඹරා අලවනු. (අත්දුටුවයි*

160 ඊටම රත්තැල් සහමුලින් ගෙන එලබින්තඹුරු රතු’නු ලූනු ටිකක් දමා අඹරා එලකිරෙන් අඹරා ගානු.

161 නහර කැපුනාට හීරැුස්ස ඳ’ මුල් ඉඟුරු අර’ රස ඔලිඳබත් තලතෙල් දමා අඹරා ගානු 162 ඊටම පුවක් ගොබ ඳ’ මුල් ගෙන කොටා කිකිළි බිජු සෝරස ද හීනටි හාල් පිටි දියකර රොටි උයා හත් දිනක් බඳිනු.

162 හැම විස උල් ඇදෙන්නට මහතැල් හබරල අල හීනුක්පලූ ගෙන අමු කහ වද කහ අරං කහ අබ වෙඩි ලූනු සුදු’නු එකට තලා උණු අ’වෙන් තම්බා ඔතනු. හකුරු හඳුන් තනකිරි දෙහි ඇඹුල් වක්කර ගා වැඩියෙන් හිස ගල්වනු (ඇල් පැන් නොදෙනු* පස් ලෝ රන් රිදී මී ඉටි ලාකඩ හීනටි පිටි සමව අඹරා ගුලිකර තබා ගිතෙලින් හෝ මී පැනියෙන් ලේ යන වණවලට අළවනු. (ලූනු ඇඹුල් තුන් දිනක් වලකිනු*

163 බේත් දුම ගොන් කැකිරි කොල පොල් පලා තුම මදුරු බෙලි නික ඉත්ත පඟුරු කොහොඹ කුඹුරු මුරුංගා මෙකී කොල පොතු මීමුරුවට සුන්සහල් දමා කොටා හැලියකට දමා දිය වක්කර කෝපතක් වසා බැඳ පැසවා මැස්සක් ගසා ලෙඩා මැස්ස උඩ හිඳුවා උඩින් වසා දුම් පානු. (ඇඟරුදා කුෂ්ඨ රෝග ගුණ වෙයි* කැකු’ බත් මිහ මීඉටි තඹයහුනු පස්ලෝයහුනු අඹරා රෙදි කඩක ලා හත් දවසක් බඳිනු. අර’ බු’ නෙල්ලි ඉඟුරු ගම්මිරිස් අබ පෙරුංකායං අරං කහ වදකහ ඉඟුරු පියළි සුදු’නු අබිං ක’දුරු සුදුදුරු කරාබු වසාවාසි ඇත් දත් කුඩු කයිප්පු අත්තන කංසා ඇට කැකු’ බත් කිකිළිබිජු සොරස අඹරා සුදු රෙදි කැබැල්ලක ගා අලවනු තල තෙල් ගානු (තුන් දවසයි*

164 ඊටම පල් මානික්කං සීන්නක්කාරං සහිඳලූනු අබිං කයිප්පු පෙරුංකායං වලඟසාල් මීඉටි බත් මී පැනියෙන් තැටියක අඹරා ඊයං තට්ටුවේ ගා අලවනු. බෝ කොල පොතු දුම්මල එකට කොටා දුම් අල්ලනු.

165 ආරක්‍ෂා බඳිනු

1*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ ධම_යයි. ලේ ලේට ඇලීයං මස්වලට ඇලීයං ලේ මසට මස් ලේවලට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු නහර ඕට්ටු ලේ ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

2*. ඕං නමෝ ශ‍්‍රී රාම රජ්ජුරුවන්ගේ අතකඩා මුක බැන්දෙන් පය කඩා පය මුක බැන්දෙන් ලේ ලේට ඇලීයං හන්දි ඕට්ටු පූට්ටු පූට්ටු ඒස්වාහ:

Advertisements

ඉංග‍්‍රීසි ජ්‍යෝතිෂ පාඩම් එම්පී 3 ෆෝර්මැට් එකෙන්


ඉංග‍්‍රීසි ජ්‍යෝතිෂ පාඩම් එම්පී 3 ෆෝර්මැට් එකෙන් බාගන්න පුළුවන් මෙතනට ගියෝත්
© M. M. Rohana Wasantha

ජගන්නාත් ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙන් වැඩ කරන විට අවශ්‍ය කරන වෙනත් දෑ


ජගන්නාත් ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙන් වැඩ කරන විට අවශ්‍ය කරන වෙනත් දෑ, නැතිනම් එහිදී භාවිත කළ යුතු වෙනත් සම්පත් ඇති තැනකට පාර මෙකයි. ඔබට එහි ඇති සම්පත් භාවිත කළ හැක්කේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා ඥානය
ඇති නම් පමණක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

Jyotish Writings of P.V.R. Narasimha Rao


      Vedic Astrology: An Integrated Approach (textbook published in 2000)   NEW
      Impact of Transit Conjunctions on Natal Points: A Research   NEW
      Transits and Vimsottari Dasa Progression: A Specific Correlation   NEW
      Padamsas and Tranits: A Research Finding   NEW
      Transit of Nakshatra Dasa Lord: A Specific Principle
      Stationary Planets in Transit (A Research)
      Parasara’s Atma Karaka Kendradi Graha Dasa
      Parasara’s Kala and Chakra Dasas
      Parasara’s Sthira Dasa
      Parasara’s Drigdasa
      Parasara’s Chara Karakas© M. M. Rohana Wasantha 0714161082/0755315682

බාගන්න ලින්ක් එක නැවතත් / ජගන්නාත හෝරා 7.4 ජ්‍යොතිෂ මෘදුකාංගය


සොෆ්ට්වෙයාර් එක බාගන්න ලින්ක් එක කළින් මම ලියපු පෝස්ට් එකට ගියා නම් සිම්පල්. එන්න ඒ පෝස්ට් එකට. එතනට ගිහින් ඒක බාගත්තෙ නැති අය බාගන්න. මෙන්න ඒ පෝස්ට් එකට පාර
Wednesday, August 25, 2010 දින ලියූ පෝස්ට් එක ‘ජගන්නාත හෝරා 7.4 ජ්‍යොතිෂ මෘදුකාංගය
© M. M. Rohana Wasantha 0714161082/0755315682

ජගන්නාත් හෝරා ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගය භාවිතා කොට කේන්ද්‍රයක් සෑදීම


පළමු පාඩම
ඔබ අප විසින් පෙන්වා දුන් අන්තර්ජාල ලිපිනයෙන් බාගත කරන ලද මෘදුකාංගය මේ වන විටත් ඔබගේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ගෙන ඇතැයි සිතමු. අප මෙම පාඩම් මාලාව තුළින් එම මෘදුකාංගය භාවිත කොට කේන්ද්‍රයක් සාදා ගන්නා ආකාරය ඔබට කියා දීමට අදහස් කරමු.

ප‍්‍රථමයෙන්ම ඔබගේ පරිගණකයේ ආරම්භක මෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති යටතේ දක්වා ඇති ජගන්නාත් හෝරා මෘදුකාංගය තෝරා ඒ මත වරක් කොටන්න.

From JH 7.4

අනතුරු පහත දැක්වෙන තිරය ඔබගේ පරිගණකය මත දිස්වෙයි.

From JH 7.4

මෙවන විට ඔබ පළමුව කළ යුත්තේ ඔබගේ භාෂාව තෝරාගැනීමයි. ඒ සඳහා පඑත රූප සටහනෙහි දැක්වෙන පරිදි ප්‍රෙෆරන්ස් මෙනුවේ රිලේටඞ් ඩිස්ප්ලේ යටතේ ඇති චාර්ට් ස්ටයිල් ඇන්ඞ් ලැන්ග්වේජ් යන්න තෝරාගන්න.

From JH 7.4

කේන්ද්‍ර සටහනෙහි ග‍්‍රහයින්ගේ නම් පෙන්විය යුතු භාෂාව පළමුවෙන්ම තෝරා ගන්න එය ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව තෝරාගන්න.

කේන්ද්‍ර සටහන උතුරු ඉන්දියානු දියමන්ති හැඩයේ ආකාරය තෝරාගන්න.

From JH 7.4
ග‍්‍රහයින්ගේ නම් සංස්කෘත භාෂාවෙන් පෙන්වන ලෙස දක්වන්න.
From JH 7.4
රාශි දක්වන අවස්ථාවේ දී ද සංස්කෘත භාෂාව තෝරන්න. එවිට ඔබට හුරු පුරුදු සූර්ය, චන්ද්‍ර, මංගල, බුධ, ගුරු ආදී ග‍්‍රහ නාමත් මේෂ, වෘෂභ, මිථුන ආදී රාශි නාමත් නිසි ආකාරයට දිස්වෙයි.

අනතුරුව ඔබ කළ යුත්තේ කේන්ද‍්‍රය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර සළකා බැලීමයි’ මෙහිදී පහත දැක්වෙන තිර සටහන් පෙළ ඔබට ඊට මග පෙන්වයි’ 


From JH 7.4
එහි fâටා යනුවෙන් ඔරලෝසු මුහුණතක් ඇති බොත්තමක් දෙවන තීරුවෙහි දැක්වෙයි’ එය මතට ඔබේ මවුසය ගෙන ගිය විට එඩිට් බර්ත් ඬේටා යනුවෙන් ටිප් එකක් දිස්වේවි’ එය මත එබීමෙන් පහත තිරය ලබා ගත හැකිය’

From JH 7.4
© M. M. Rohana Wasantha

අරිය පරියෙසන සූත‍්‍රය.


3. , මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවන ලද ෙජ්තවනාරාමයෙහි වාසය කළහ.
එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ සිවුරු හා පාත‍්‍රය ගෙන සැවැත් නුවරට පිඩු පිණිස වැඩියහ. එකල්හි බොහෝ භික්‍ෂූහු ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනකද එහි පැමිණියහ. එහි පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙසේකීහ. , ඇවැත්නි, ආනන්‍දයෙනි, …

සක්විති රාවණයන් ගැන සත්‍ය විමසීමක්


In Search of Real Ravana

WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010

සක්විති රාවණයන් ගැන සත්‍ය විමසීමක් ඇරඹෙන වගයි.
ආයුබෝවන්

ඔබද රාවණ හිතැතියෙක් විය හැක, නැතිනම් රාම හිතැතියෙක් විය හැක, හනුමාන් හිතැතියෙක් විය හැක, විභීෂණ හිතැතියෙක් විය හැක, නැතිනම් ‘‘රාවණ’’ හා සබැ`දි තොරතුරු දන්නා විද්වතෙක් විය හැක. නැතිනම් මේ සියල්ලටම අභියෝග කරනා විද්වතෙක් විය හැකිය. මේ අතරින් ඔබ කවුරුන් හෝ වේවා. විද්වතුන් භක්තිවන්තයන් ඔබ සියළු දෙනාම අප සාදරයෙන් වැළ`ද ගන්නෙමු. ඒ මක්නිසාද යත්, ‘‘රාවණ’’ සිටියේය, සිටියේ නැත, හෝ සිටියා වන්නට හැක යන්නට පිළිතුරු ඔබ දන්නා බැවිනි. එම තොරතුරු හා වාර්ථා ඇසුරෙන් මතු පරපුරට මෙම ‘‘රාවණයන් හා එම යුගය’’ පිළිබ`දව සත්‍යය සොයායාමට අප මෙතෙකින් පියවර තබන්නෙමු.

http://sakvithiravana.blogspot.com/