ඇසළ මහා පෙරහරේ සධාතුක කර`ඩුව මංගල හස්ථි රාජයා පිට වැඩමවමින්


Comments are closed.