සැන්දෑ තේවා මුරය – මාදින්නාගොඩ සුරම්‍යාරාම පුරාණ විහාරය


http://www.youtube.com/v/EGtnqowcerU?hl=en&fs=1

Advertisements

Comments are closed.