කවුද කියල දන්නවද?


http://www.youtube.com/v/W6WIn4gJWPk?hl=en&fs=1
දන්න කෙනෙක් ඉන්නව නම් දෙන්න කමෙන්ට් එකක්.

Advertisements

3 responses to “කවුද කියල දන්නවද?

  1. හොයාගතොත් අපිටත් කියන්න..හිතාගන්න අමාරුයි..

  2. ඒකනම් දැක්කත් මූසලයි වගේ. සද්දෙත් එක්ක මූසලම හැඟීමක් එනනේ. (Word Verification අයින් කරන්න පුළුවන්නම් ලොකු දෙයක්)