ජගන්නාත හෝරා ජ්‍යොතිෂ මෘදුකාංගයවෛදික ජ්‍යෝතිෂයට අයත් සියළු වර්ග චක‍්‍ර, ගණනය කිරීම්, සියළු ග‍්‍රහයින්ගේ ස්ඵුට ගණනය, භාවස්ඵුට, සුදර්ශන චක‍්‍ර ගණනය විවිධ දශා වර්ග ගණනය, තත්කාල ග‍්‍රහ ගණනය ආදී ඉතා සරල හා අති සංකීර්ණ ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකි මෘදුකාංගයක් වශයෙන් ජගන්නාත හෝරා මෘදුකාංගය හඳුන්වාදීමට පුළුවන. එසේම මෙම මෘදුකාගයෙන් පලාඵල කථනයක් සිදු නොකරන අතර ගණිතකර්මාදී කටයුතු සියල්ල පමණක් මින් සිදු කෙරේ. මෙම මෘදුකාංගය බාගත කරගැනීම සඳහා මෙම ලිපියේ මාතෘකාව මත වරක් ඔබන්න.

This tool can draw all divisional charts in vedic method, calculate all sublords of planets and cusps in K.P ,display Dasas according our choice of calender and Ayanamsa

Jagannatha Hora

Complete Horoscope Drawing tool for all methods by P.V.R. Narasimha Rao


Advertisements

Comments are closed.