සිරි සුභ නව වසරක්ම වේවා


ලැබුවා වූ 2010 වසර සර්වප‍්‍රකාරයෙන්ම සිතුම් පැතුම් ඉටුවන සිරි සුභ නව වසරක්ම වේවා.

පැතුම


එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත

Advertisements

Comments are closed.