අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ…
අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ නිර්මාංශව කළ යුතු මෙම පූජා පිළිවෙල තරමක් දුෂ්කර එකක් විය හැකිය. නමුත් උසස් ප‍්‍රතිඵල ලබාගැනීමට නම් කැපවීමෙන් නිර්මාශවම එය කළ යුතුය. සර්ස්වතී පූජාව තබන විට දී මූලිකව පිරිසිදු ආසනයක් පිළියෙළ කර එය යකඩ ඇණ නොගැසූ එකක් වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. 


පළමුව සුදු රෙද්දක් එළා ඒ මත කෙසෙල් කොලයක් තබන්න. සරස්වතී පූජාව තැබීමේ දී සරස්වතී දේව මෑණියන්ගේ හා ගණ දෙවිඳුන්ගේ රූපයක් ඒ අසළ තැබීමෙන් උසස් ප‍්‍රතිඵල අත්කරගත හැකිය. එම ආසනයෙහි සමන් පිච්ච, ගැට පිච්ච හෝ දෑසමන් මල් හැකි තරමින් තැබීම අවශ්‍ය ‍වේ. 


මූලිකව මැටි පහනක් බුලත් කොලයක් මත තබන්න. එම බුලත් කොලයේ උරච්චිකරන ලද සුදු හඳුන් ටිකක් ගාන්න. එසේම තවත් බුලත් කොල 9ක් කෙසෙල් කොලය මත රවුම් හැලයට නැටි පිටතට සිටින සේ හා අගිස් මැදට සිටින සේ තබන්න. එම බුලත් කොල මත ද උරච්චි කරන ලද සුදු හඳුන් ටික ටික ගාන්න. සෑම බුලත් කොලයක් මතම පඩුරු කාසිය බැගින් තබන්න.  


අනතරුව එම බුලත් කොල මත දැ සමන් මල් ටික ටික අතුරා ගස්ලබු (පැපොල්) අතහැර ද අන්නාසි සමගින් පළතුරු 9ක් වන සේ තබන්න. කැවිලි වර්ග ද 9ක් තබන්න. ‍මෙම සියළු පළතුරු ගෙඩි පූජාව තබන විට දී මෙන් ගෙඩි පිටින් ඇස්ස පමණක් කපා තැබිය යුතුය.පූර්වකෘත්‍ය 

  • දේවතාරාධනාව  

සග්ගේ කාමේ ච රූපේ ගිරි සිඛර තටේ චාන්තලික්ඛේ විමානේ දීපේ රට්ඨේ ච ගාමේ තර වන ගහනේ ගේහ වත්ථුම්හි කෙත්තේ භුම්මා’චායන්තු දේවා ජලතල විසමේ යක්‍ඛ ගන්ධබ්බ නාගා තිට්ඨන්තා සන්තිකේ දං මුණිවර වචනං සාධවෝ මේ සුනන්තු  

  • සර්ව ලෝක දේවාරාධනා දේව වරම් ගැනීමේ මන්ත‍්‍රය – 21 වර  


ඕං ගුරු වරං ගුරු පත‍්‍රකාලී වරං සුර වරං සුර පත‍්‍රකාලී වරං අසුර වරං අසුර පත‍්‍රකාලී වරං දේව වරං දේව පත‍්‍රකාලී වරං නාග වරං නාග පත‍්‍රකාලී වරං කෛලාසන වරං කෛලාසන ගුරු ධාරනේ වරං යන්ත‍්‍ර වරං යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු නාරායනේ වරං ආකාශ වරං ආකාශ සූර්යානේ වරං චන්ද්‍ර වරං චන්ද්‍ර පත්ම කෛලාසනේ වරං භූම වරං භූම ජල මහීකාන්තා දේවගුරු දැපනේ වරං ඊශ්වර වරං ඊශ්වර මහේශ්වර වරං ක‍්‍රතේශ්වර නාථේශ්වර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු කන්දකුමාර වරං සත් පත්තිනි වරං සත්පත්තිනි ගිණි දෙවොල් වරං වෙසමුණි වරං වෙසමුණි දැඩිමුණ්ඩ වරං නවග‍්‍රහ වරං නවග‍්‍රහ නමදෙනා වරං හනුමා වරං හනුමා පත‍්‍රකාලී වරං සරස්වතී වරං සරස්වතී මෝහිනී වරං බහිරවී වරං බහිරවී ශ‍්‍රියාදේවී වරං ඔඞ්ඩියා වරං ඔඞ්ඩියා ඉරලා වරං යක්‍ෂයා වරං යක්‍ෂණී වරං හිමාල වරං හිමාල ජල වරං පර්වත වරං පර්වත වෘක්‍ෂ වරං සර්වාංග වරං සර්වාංග ප‍්‍රාණ වරං ඉරු රැස් වරං සඳු රැස් වරං බුද්ධ රශ්මීන් ආලෝක ජීවප‍්‍රාණ, සර්ව ලෝක දේවාරාධනා, නමස්කාර වර වර නමාමි, නම:  


දැන් පන්සිල් දී ආතුරයින් සමග බුදුන් වඳින්න. ආතුරයින් බුදුන් සරණ ගියවුන් නොවේ නම් තමා, පන්සිල් සමාදන්ව මවුට පියාට ගුරුන්ට වැඳ දෙවියන්ට පින් දී කහදිය කොතලය ජීවම් කර තමා ද නළලේ ගල්වා සිටින ආතුරයින් ඇතුළු සෑම දෙනාගේ ද නළලේ ගල්වා සරස්වතී පූජාව ආරම්භ කරන්න.  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා සිවවටුක මන්ත‍්‍රය  

ඕං චණ්ඩ ප‍්‍රචණ්ඩ මහා බහිරවාය භය භයානක උග‍්‍ර චණ්ඩ කෝපාග්නි වේච රූපාය ත‍්‍රිනේත‍්‍ර රුද්‍රාය දන්තෝත්කට දීර්ඝාය, විවෘත මුඛාය ජ්වල ජ්වලිතාය නක නක මේඛලාදාම විභූෂණාය සකල දෛත්‍යංග සංහාර සකලායුධ පරිපූර්ණ දශ හස්ථාය භෝ බහිරවාය ඕං රාං වං රීං විං රූං වඃ ශ‍්‍රී ක්ලින් බහිරවාය සර්ව යක්‍ෂ රාක්‍ෂ පිසාච කුම්භාණ්ඩ මහෝරග ප‍්‍රලාය, සර්ව පරව්ශද ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දන කරාය ඕං හුං හුං පට් පට් ස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා නවකුණ්ඩරාජ මන්ත‍්‍රය 

ඕං නමඃ ශ‍්‍රී ඝනාය නමඃ සර්වඥාය හරිහරාය රාග ද්වේශනාය හරිහරාය නව කුණ්ඩරාජයාය. ඕං හ‍්‍රීං දේවයෙන් නමඃ රතනත‍්‍රයෙන් නමඃ ඕං හ‍්‍රීං ඊශ්වර වජ‍්‍ර විෂ විනාසනී ඊශ්වරී නීශ්වරී කෝටි දෝෂනී වාරුණී වාරුණී ප‍්‍රකට ප‍්‍රකෝටි වීර භද්‍ර සිංහ නේක කාලී ඕං කාලී ඊශ්වර කාලී විකයණ්ඩි විරූපාක්‍ෂී ධ‍්‍රැතරාෂ්ඨී භුවනේශ්වරී බාලග‍්‍රී බලගන බලදේවී සිද්ධි යෝගී ඝනේශ්වරී චාමුණ්ඩි ලක්‍ෂ්මී සක‍්‍රීන් සැක්ක‍්‍රාන් මාතාංගී මාතාංග දේවී කාල රාත‍්‍රී උමා පතී ගුහාර දේවී පාතාල දේවී එන්මෝහිනී මහා මෝහිනී නාරායන වීරභද්‍ර දේවී වාතාජ්වර පිතාජ්වර ස්ලේශ්මාසාජ්වර සන්නිපාතාජ්වර දුෂ්ටපානාජ්වර සාදාරව හන හන දහන දහන මත මත චම්ප චම්ප විද්‍යාමනෝහාරය විද්‍යමනෝහාරය කර්ණ කර්ණ වර්ණ වර්ණ උච්ඡාටන උච්ඡාටන ත්‍රෝෂ්ටං ත්‍රෝෂ්ටං නව අරහං මෘග සූකර ව්‍යාඝ‍්‍ර සර්ප විෂ විනාසාය ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ෙඡ්දනාය ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනාය භගවතී භගවතී ගෝතමී ගෝතම මුණී යක්‍ෂ භය චෝර භය මාර භය විෂ විනාසනී තක්‍ෂලී තක්‍ෂලී තමට තමට චලිත චලිතතට තට නශ්ඨ නශ්ඨ ඕං ටඃ හ‍්‍රීං ටඃ ගෞ ටඃ චක‍්‍ර වාලාය චක‍්‍රවාලාය කපාලය කපාලය සූර්ය ප‍්‍රලයාය සරණාය නවන්දිනාය ජීව දේවනී අංගුලිමාල මහා කාලී නමෝ ඉන්ද්‍රනීල මහා බහිරවී ආදි බහිරවී ආමා බහිරවී ඊමා බහිරවී ප‍්‍රකට බහිරවී ඝෝර බහිරවී මාර බහිරවී බහිරව දේවී බහිරව රාක්‍ෂී නාලා ඉරත්තු පත්තේට්ටු විෂාදි විෂ සූනියං ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනකාරී ශ‍්‍රී නාරායන බ‍්‍රහ්මනී කෞමාරි දේවතාවී ප‍්‍රකෝටි විෂ විනාශනී ආඝෝර මුණිවර සරනි රාජ මන්ත‍්‍රී ශාන්ති කව්වේද මන්ත‍්‍ර භූවනී මහා මන්ත‍්‍ර ද්වේෂනී භ‍්‍රහ්මනී බ‍්‍රහ්මනී කෝටි ගුණ දේවේන්ද්‍ර නවකුණ්ඩ රාජයා සිද්ධි කර සිද්ධි සිද්ධී ඒස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය  


ස්වස්ථි ශීර්ෂ ඉන්දි සසින්දු යනු: රම්‍ය කුල උදාහ දින ඉන්යෝ මරප‍්‍රිය තප‍්‍රමා කාන්ති දොරාමාන්ද්‍රි දාර හර කුමාර පිරන්දු දූර සෝ බ්‍රෙන් හෙනය අම්මා අදිනේ අඳුන් හෝ වැදූවැලකී මෙබන්දු කිය දිය කිය මන්ක‍්‍රී මන්ක‍්‍රී පර පර බාපිලා බාපිය හත්තන් සිකසී රං රං කිනි කිනි ක‍්‍රිති බ‍්‍රහ්ම ලංකාපතී සුර දේව අසුර ලෝක වසංකරානී සුධානි ජීවා රුක රුදුනා මන්ක‍්‍රී රාම සැරේ මෙකී ඉවරකී බහිර කීලං නහිරේ අමාරො රාජා ජේහේදනී ශ‍්‍රිගර බින්දු උදාලම් අක්කේ පදිනෙට්ටු සූනියං යක්‍ෂනී දහිරි මා දහිරි සිව ප‍්‍රමේශ්වරී ඕං හ‍්‍රීං නම: (සියළු ආරක්‍ෂාවට යහපති)  මී ලගට ස්වර්ථ සිද්ධි මන්ත්‍රයෙන් පළමුව මන්ත්‍ර සිද්ධිය ලබාගන්න

  • සර්වාර්ථ සිද්ධි මන්ත‍්‍රය  


ඕං නමෝ සර සහර සර්වාර්ථ සිද්ධි සර්ව විද්‍යා ධාරණී සූලනී වේදනී අමරගුරු සරස්වතී මාමුඛ ධාරණී අං ඉං උං ඒං ඕං ඕකාස තරවන ගහනේ නම: ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං නම: ඕං කාලී භද්‍රකාලී මමුඛ ධාරණී ඒස්වාහ: ඕං ශ‍්‍රී වෛකුණ්ඩ දේව රාජානේ සර්ව යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර ඖෂධ සිද්ධි සිද්ධි ශ‍්‍රී සිද්ධි සාධකම් ස්වස්ථි ශ‍්‍රී මංගලම් ඕං ශ‍්‍රී කාම ඔඞ්ඩි දේව රාජා වා වා ඕං ශ‍්‍රී විෂ්ණු දෙවොල් දැඩිමුණ්ඩ අමරගුරු සරස්වතී දේවී වා වා ඊශ්වර කන්දකුමාර දිෂ්ඨී වා වා දහසක් බුදුවරයන්ගෙන් සිද්ධ වරම්ගත් සිද්ධි බිසෝවරු හත්දෙනා වා වා මෙකී දේවතාවියෝ මේ තිස් පැයට මා රක්‍ෂන්තු සර්වාර්ථ සිද්ධි සාධනාය ජයමංගල නමෝ නමෝ නම:ඕං හ‍්‍රිං හ‍්‍රීං උන් ඌන් ඔන් ඕන් වින් වීන් එන් ඓන් අං ආං ආරූඪ මන්ත‍්‍රකාලියේ පංචාක්‍ෂර මාලාවට දිෂ්ඨි වැටී එන් එන් සලිත සලිත අදත් මාගේ මන්ත‍්‍ර විද්‍යාවට සැනෙන් දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී වර වර සිද්ධිගත් ජප ජප සාධවෝ නම: 


දැන් පළමුව ෂෝඩෂ නාම ඝණපති නමස්කාරයෙන් පූජාව ආරම්භ කරන්න. එසේ ආරම්භ කරන විට දී කළින් කී සමන් පිච්ච හෝ ගැටපිච්ච මල් එකින් එක ගණ දෙවි රූපයට වැටෙන සේ ඉදිරියට දමන්න.

  • ශෝඩෂ නාම ගණපති නමස්කාරය  


ඕං සමුඛාය නම:  ඕං එක දන්තාය නම:  ඕං කපිලාය නම: ඕං ගජ කර්ණිකාය නම: ඕං ලම්බෝදරාය නම: ඕං විකටාය නම: ඕං විග්නරාජාය නම: ඕං ගණපතියේ නම: ඕං ධූමකේතුවේ නම: ඕං ගණාධ්‍යක්‍ෂාය නම: ඕං බාල චන්ද්‍රාය නම: ඕං ගජ ඝණාය නම: ඕං චක‍්‍රතුන්ඩාය නම: ඕං ශුර්ප කර්ණාය නම: ඕං හේරම්භාය නම: ඕං ස්කන්ධ පූර්වජාය නම:  අනතුරැව හැකි තරම් වාර ගණනක් ගණ දෙවියන්ට හා සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ස්තෝත්‍ර ගායනා කරන්න.


ගණ දේවියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

ගණපති පරිවාරං චාරු කේයූර භාරං ගිරිධර වර සාරං යෝගිනී චක‍්‍ර වාරම් භව භය පරිහාරං දුක්ඛ දාරිද්‍ය දූරං ගණපති භජමාහං චක‍්‍රතුණ්ඩාවතාරං  

අඛිල මල විනාසං පර්ණනා හස්ථ පාශං කණකගිරි නිකාශං සූර්ය කෝටී නිකාශම් භජභව ගිරි නාශම් මාලතී තීර වාසං ගණපති භජමාහං මානසේ රාජ හංසං  

ත‍්‍රිනයන යුත භාලේ ශෝභමානේ විශාලේ මකුට මණි සුඩාලේ මොක්තකානංච ජාලේ ධවල කුසුම මාලේ යස්‍ය ශීර්ෂනස්ථතාලේ ගණපති භජමාහං සර්වදා චක‍්‍රපාණිම්  

සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

සරස්වතී මහා දෙවී වීණා පුස්ථක ධාරිනී හංසවාහිනී සමායුත්තේ විද්‍යා දානං කුරූ මම(තව) සරස්වතී භජං මයිහං (තුයිහං) වරදේව කාමරූපනේ විද්‍යාරබ්බං කරිස්සාමී (කරිස්සතී තේ) සරස්වතී භජම්ස්තු මේ (තේ)  

මෙම පහත මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් තැඹිලි ගෙඩියක් මතුරා බීමට ගන්න.ඕම් කාලී බන්ධ වර කාලී බන්ධ මෙරහත් කාලී බන්ධ දිව අගට ඉරු දෙවියන් බන්ධ දිව මුලට සන්ද දෙවියන් බන්ධ උගුරට සරස්වතී බන්ධ සිව්සැට ශිල්ප විද්‍යා කවි මන්ත්‍ර කියනා මාගේ මුඛයට යඣෂ හඩ, රාක්ෂ හඩ, පංච නාද පසක් විහිදුවා වට සිටියන් දෙකණ් බිහිරි කරවා මාගේ මුඛයට සරස්වතී බන්ධ බන්ධ ඒස්වාහ…


දැන් ඊහ්වර විෂ්ණු කතරගම දෙවිවරැ උදෙසා තමන් දන්නා ශ්ලෝක කිහිපයක් ගායනා කර දෙවියන්ට පින් දී පූජාව හමාර කරන්න.

  • දෙවියන්ට පින් දීම  

සබ්බේසු චක්ඛවාලේසු යක්ඛා දේවාච බ‍්‍රහ්මුනෝ යං අම්හේහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බ සම්පත්ති සාධකං සබ්බේතං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සාසනේ රතා පමාද රහිතා හොන්තු ආරක්‍සාසු විසේසතෝ සාසනස්ස ච ලෝකස්ස වුද්ධී භවතු සබ්බදා සාසනස්ස ච ලෝකං ච දේවා රක්‍ඛන්තු සබ්බදා සද්ධිං හොන්තු සුඛී සබ්බේ පරිවාරෙහි අත්තනෝ අනීඝා සුමනා හොන්තු සහ සබ්භේහි ඤාතිභි රාජතෝ වා චෝරතෝ වා මනුස්සතෝ වා අමනුස්සතෝ වා අග්ගිතෝ වා උදකතෝ වා කාකුකතෝවා කණ්ඨකතෝ වා නක්‍ඛත්තතෝ වා අසද්දම්මතෝ වා අසන්දිට්ඨිතෝ වා අසප්පුරිසතෝ වා චණ්ඩ හත්ථි අස්ස මිග ගෝණ කුක්කුර අහිවිච්ඡික මණි සප්පි දීපී අච්ඡ තරච්ඡ සූඛර මහිස යක්‍ඛ රක්‍ඛසාදීහී නා නා භයතෝ වා නා නා රෝගතෝ වා නා නා උපද්දවතෝ වා අරක්‍ඛං ගන්හන්තු

එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත
0714161082/0755075182


Advertisements

Comments are closed.