ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා පාඩම් මාලාව/ දෙවන පාඩම/ දෙවන කොටස


Advertisements

One response to “ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා පාඩම් මාලාව/ දෙවන පාඩම/ දෙවන කොටස

  1. මට පොඩි අදහසක් ආවා ඒ තමයි පුලුවන්නම් සතියේ කල දවස ඒ ඒ ලග්න වල දැම්මොත් හොදයි හිතෙනවා..ඒක හැමෝටම වැඩක් ඇතිවෙනවා.