ධර්ම කර්මාධිපති යෝගය සහ එය යෙදෙන ආකාරය


date Thu, Oct 15, 2009 at 7:48 PM 7:48 PM (14 hours ago)


subject
 A question on horoscope


Dear Sir,

I highly value your http://kendaralk.blogspot.com/  blog which is dedicated to share your knowledge online. I want to know about “Dharmakarmadhipathi” raja yoga. What is this yogaya and what are specialties of a person with this Raja Yoga? It would be appreciated if you can describe it.

Thank you.

Your truly
Dilantha

නමවැන්නාධිපති දහයේත්, දහවැන්නාධිපති නමයේත් සිටිවිට මෙම යෝගය යෙදේ. එසේම නමය, දහය අධිපතීන් යෝගව නැතිනම් අන්‍යෝන්‍ය දුරස්තර බවින් අංශක 6ක දුරකින් මේ දෙදෙනාම යට කී එක් රාශියක සිටි විට ද මෙම යෝගය යෙදේ. 

මෙය පංච මහා පුරුෂ යෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස ද සැලකෙයි. පුද්ගලයින් දහසකට පංච මහා පුරුෂ යෝග සහිතව උපදිනා පුද්ගලයන් පස් දෙනෙක් වෙයි.  

මෙහි ප‍්‍රතිඵල නමය සහ දහය අධිපතීන් කවරහුද යන්න තුළින් වෙනස් වන අතර වඩාත්ම ශුභඵල දෙනුයේ කටක ලග්න හිමියන්ටය.  

මෙය රාජ යෝගයක් ලෙස ද ඇතැම් තැනක විස්තර කොට දක්වා ඇත.


මේ පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තර ලිපියක් ඉදිරියේ දී පළ කිරීමට අදහස් කරන්නෙමු.
Advertisements

Comments are closed.