දිරිය මවකගෙන් අපේ ගමනට … දිරියක් …


සසර අවිද්‍යාවෙන් ඒ මේ අත දුවන අප වැනි ග‍්‍රහ තාරකාවන් ගැන හරි වැටහීමක් නැති, ජීවිතේ ලිස්සන සුලු තැනක දී හෙමින් යන්නත්, කරුවල තැනක දී ආලෝකයක් ඇතිව යන්නත් ‘‘ජ්‍යොතිෂය විද්‍යාත්මක පැතිකඩකින් බලන්නට’’ ඔබේ වෙබ් අඩවියෙන් හා ඔබේ ඥානයෙන් අප ලබන පිටුවහලටත් ඔබේ දිවි ගමනටත් අපෙන් දිරිය ශක්තිය!… nilanthi

Comments are closed.