‍ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා සහතිකපත‍්‍ර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / පළමු පාඩම


‍ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා සහතිකපත‍්‍ර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව


http://www.youtube.com/v/3M54tKEW2z0&hl=en&fs=1&

Advertisements

2 responses to “‍ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා සහතිකපත‍්‍ර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / පළමු පාඩම

  1. මෙන්න ඇත්ත වශයෙන්ම අගය කල යුතු වැඩක්. මමත් හැමදාම ඔබතුමාගේ මෙම වැඩසටහන මින් ඉදිරියට නරඹනවා. දන්න දන්න හැම අයටත් කියනවා. දිගටම මේ විදිහට අපට මේ පාඩම් මාලාව අඛන්ඩව ලබාදෙයි කියලා හිතනවා. ජය ශ්‍රීwww.geethge.blogspot.com

  2. ඇත්තටම හොද වැඩක් මාත් ගොඩක් ආසයි ඉගෙන ගන්න.මාත් බලනව දිගටම….